Rezolūcijas priekšlikums - B7-0201/2014Rezolūcijas priekšlikums
B7-0201/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu

24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0201/2014

Procedūra : 2014/2567(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0201/2014
Iesniegtie teksti :
B7-0201/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0201/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu

(2014/2567(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2010. gada 28. maija un 2013. gada 13. septembra ziņojumu, ko sagatavojis ANO īpašais referents jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi, un 2013. gada 18. septembra ziņojumu, kuru sagatavojis ANO īpašais referents jautājumos par cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un aizsardzību, apkarojot terorismu,

–       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2013. gada 13. augusta paziņojumu par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu,

–       ņemot vērā uzklausīšanu par bezpilota lidaparātu izmantošanas ietekmi uz cilvēktiesībām, ko 2013. gada 25. aprīlī rīkoja Parlamenta Cilvēktiesību apakškomiteja kopā ar Drošības un aizsardzības apakškomiteju,

–       ņemot vērā 2013. gada 3. maija pētījumu „Karadarbībā izmantojamo bezpilota lidaparātu un autonomu robotu ietekme uz cilvēktiesībām”,

–       ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.     tā kā pēdējo desmit gadu laikā ievērojami biežāka kļuvusi tālvadības bezpilota lidaparātu (turpmāk „bezpilota lidaparāti”) izmantošana ekstrateritoriālās iznīcināšanas operācijās;

B.     tā kā ir ziņots par gadījumiem, kad bezpilota lidaparātu uzbrukumos nogalināti vai smagi ievainoti civiliedzīvotāji; tā kā šādu gadījumu skaitu ir grūti noteikt;

C.     tā kā starptautiskajās cilvēktiesībās patvaļīga/nelikumīga nogalināšana ir aizliegta, tostarp bruņota konflikta situācijās;

D.     tā kā starptautiskās humanitārās tiesības nepieļauj mierīgo iedzīvotāju mērķtiecīgu nogalināšanu, lai kur viņi atrastos;

E.     tā kā gadījumos, kad bruņota konflikta laikā bezpilota lidaparātu uzbrukumos tiek nogalināti civiliedzīvotāji, valstīm ir jāveic ātra, neatkarīga un objektīva faktu noskaidrošana, jāsniedz detalizēts paskaidrojums sabiedrībai un jānodrošina tiesiskā aizsardzība,

F.     tā kā septiņas dalībvalstis (Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Nīderlande, Polija un Spānija) ir parakstījušas nodomu vēstuli ar Eiropas Aizsardzības aģentūru, uzticot tai izstrādāt pētījumu par tādu vidēja augstuma ilglidošanas lidaparātu kopīgu ražošanu, kurus varētu izmantot uzbrukumiem militāriem mērķiem vai migrantu laivu meklēšanai Vidusjūrā, tādējādi sākot darbu pie Eiropas tālvadības bezpilota lidaparātu izstrādes,

1.      iebilst pret bruņotu bezpilota lidaparātu nelikumīgu izmantošanu, jo īpaši mērķtiecīgai nogalināšanai bez tiesas sprieduma; aicina dalībvalstis, Padomi un augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos noraidīt un aizliegt šādu praksi;

2.      aicina dalībvalstis iekļaut bruņotus bezpilota lidaparātus attiecīgajos atbruņošanās un ieroču kontroles režīmos;

3.      mudina Padomi pieņemt ES kopējo nostāju par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu;

4.      ir stingri pārliecināts, ka autonomi bezpilota lidaparātu lēmumi lietot nāvējošu spēku būtu jāatzīst par nelikumīgiem;

5.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, dalībvalstu parlamentiem un Komisijai.