Projekt rezolucji - B7-0201/2014Projekt rezolucji
B7-0201/2014

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów

  24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux w imieniu grupy PPE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0201/2014

  Procedura : 2014/2567(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0201/2014
  Teksty złożone :
  B7-0201/2014
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B7‑0201/2014

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów

  (2014/2567(RSP))

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając sprawozdania w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów: sprawozdania specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji z dnia 28 maja 2010 r. i 13 września 2013 r. oraz sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. propagowania i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w warunkach walki z terroryzmem z dnia 18 września 2013 r.,

  –       uwzględniając oświadczenie wydane przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona w dniu 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów,

  –       uwzględniając wysłuchanie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wpływu wykorzystywania dronów na prawa człowieka, zorganizowane przez parlamentarną Podkomisję Praw Człowieka wraz z Podkomisją Bezpieczeństwa i Obrony,

  –       uwzględniając swoją analizę z dnia 3 maja 2013 r. zatytułowaną „Wpływ wykorzystywania dronów i zdalnie sterowanych robotów w działaniach wojennych na prawa człowieka”,

  –       uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A.     mając na uwadze, że w ostatnich dziesięciu latach znacznie nasiliło się wykorzystywanie zdalnie sterowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP, zwanych dalej dronami) w śmiercionośnych operacjach eksterytorialnych;

  B.     mając na uwadze, że odnotowuje się przypadki, w których wskutek ataków dronów ludność cywilna ponosi śmierć lub odnosi poważne obrażenia; mając na uwadze, że trudno oszacować liczbę takich przypadków;

  C.     mając na uwadze, że międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka zabrania samowolnego/bezprawnego zabijania, w tym również w sytuacji konfliktu zbrojnego;

  D.     mając na uwadze, że międzynarodowe prawo humanitarne nie dopuszcza ukierunkowanego zabójstwa osób, które nie są kombatantami, niezależnie od tego gdzie się znajdują;

  E.     mając na uwadze, że w konfliktach zbrojnych, w których ludność cywilna ginie wskutek ataków dronów, państwa mają obowiązek przeprowadzić natychmiastowe, niezależne i bezstronne śledztwo oraz przedstawić opinii publicznej szczegółowe wyjaśnienia, a także zapewnić dostęp do środków odwoławczych;

  F.     mając na uwadze, że siedem państw członkowskich (Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Polska i Hiszpania) podpisało list intencyjny z Europejską Agencją Obrony (EAO), zlecając jej sporządzenie analizy dotyczącej wspólnego wyprodukowania samolotu zdolnego do długodystansowych lotów na średnim pułapie (MALE), który można wykorzystać do uderzania w cele wojskowe lub do nadzorowania statków z migrantami na Morzu Śródziemnym, co dałoby początek pracom nad europejskim BSP;

  1.      sprzeciwia się wszelkiemu bezprawnemu wykorzystywaniu uzbrojonych dronów, zwłaszcza w przypadku pozasądowych ukierunkowanych zabójstw; wzywa państwa członkowskie, Radę i wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do sprzeciwienia się takim praktykom i zakazania ich;

  2.      zwraca się do państw członkowskich o uwzględnienie uzbrojonych dronów w odnośnych międzynarodowych systemach rozbrojenia i kontroli zbrojeń;

  3.      nalega, aby Rada przyjęła wspólne stanowisko UE dotyczące wykorzystywania uzbrojonych dronów;

  4.      jest głęboko przekonany, że należy uznać za niezgodne z prawem decyzje o śmiercionośnym zastosowaniu siły podejmowane niezależnie przez drony;

  5.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie, parlamentom państw członkowskich i Komisji.