Förslag till resolution - B7-0201/2014Förslag till resolution
B7-0201/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om användningen av bestyckade drönare

24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0201/2014

Förfarande : 2014/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0201/2014
Ingivna texter :
B7-0201/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0201/2014

Europaparlamentets resolution om användningen av bestyckade drönare

(2014/2567(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rapporterna om användningen av bestyckade drönare av den 28 maj 2010 och den 13 september 2013 från FN:s särskilde rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar samt av den 18 september 2013 från FN:s särskilde rapportör för främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen,

–       med beaktande av uttalandet av den 13 augusti 2013 från FN:s generalsekreterare, Ban Ki‑moon, om användningen av bestyckade drönare,

–       med beaktande av den utfrågning om hur användningen av drönare påverkar de mänskliga rättigheterna som underutskottet för mänskliga rättigheter och underutskottet för säkerhet och försvar anordnade gemensamt den 25 april 2013,

–       med beaktande av sin studie av den 3 maj 2013 om konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av drönare och obemannade robotar i krigföring (The Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare),

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Användningen av fjärrstyrda luftfartygssystem (nedan kallade drönare) i extraterritoriella dödliga operationer har ökat betydligt under det senaste årtiondet.

B.     Det finns rapporterade fall där civila har dödats eller allvarligt sårats under drönarattacker. Antalet fall är svårt att uppskatta.

C.     Enligt internationell humanitär rätt är godtyckligt/olagligt dödande förbjudet, även i väpnade konflikter.

D.     Internationell humanitär rätt tillåter inte riktat dödande av personer som inte är stridande, oavsett var de befinner sig.

E.     När civila har dödats under drönarattacker i en väpnad konflikt är staterna skyldiga att genomföra en snabb, oberoende och opartisk utredning och att tillhandahålla en utförlig offentlig förklaring samt möjlighet till rättslig prövning.

F.     Sju medlemsstater (Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Tyskland) har undertecknat en avsiktsförklaring med Europeiska försvarsbyrån och gett denna i uppgift att ta fram en studie om gemensam produktion av MALE-luftfartyg (medelhög höjd, lång uthållighet) som kan användas för att angripa militära mål eller övervaka fartyg med migranter i Medelhavet. Detta innebär alltså startpunkten för ett europeiskt fjärrstyrt luftfartygssystem.

1.      Europaparlamentet motsätter sig all olaglig användning av bestyckade drönare, i synnerhet när det gäller utomrättsliga riktat dödande. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, rådet och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik att motsätta sig och förbjuda sådana metoder.

2.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inkludera bestyckade drönare i de relevanta internationella systemen för nedrustning och vapenkontroll.

3.      Europaparlamentet uppmanar kraftfullt rådet att anta en gemensam ståndpunkt för EU i fråga om användningen av bestyckade drönare.

4.      Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att beslut om att använda dödligt våld vilka fattas på egen hand av drönare bör olagligförklaras.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, medlemsstaternas parlament och till kommissionen.