Procedure : 2014/2567(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0202/2014

Indgivne tekster :

B7-0202/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0172

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 124kWORD 55k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.561v01-00
 
B7-0202/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP))


Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP))  
B7‑0202/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til rapporterne om anvendelse af bevæbnede droner fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser af 28. maj 2010 og 13. september 2013 og fra FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse af 18. september 2013,

–       der henviser til rapporten fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser, Christof Heyns, af 13. september 2013,

–       der henviser til den erklæring, som FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, fremsatte den 13. august 2013 om anvendelse af bevæbnede droner,

–       der henviser til høringen den 25. april 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner, som blev afholdt af Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder sammen med dets Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar,

–       der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 19. og 20. december 2013 om forberedelsen af et program for næste generation af europæiske Medium Altitude Long Endurance fjernstyrede flysystemer (RPAS) inden for tidsrammen 2020-2025,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at afhængigheden af at anvende fjernstyrede flysystemer (i det følgende benævnt "droner") i dødbringende operationer på fremmede landes territorier er steget betydeligt i de seneste ti år; der henviser til, at lande, hvor der har været dokumenterede droneangreb, omfatter Afghanistan, Pakistan, Yemen, Libyen, Irak, Somalia og Palæstina (Gaza); der henviser til, at der har været indberetninger om, at USA, Det Forenede Kongerige, Israel og Tyrkiet har gennemført droneangreb; der henviser til, at antallet af stater, der har kapacitet til at anvende droner, formodentlig vil stige betydeligt i nær fremtid;

B.     der henviser til, at ovennævnte droneangreb er blevet gennemført på en i høj grad uigennemsigtig måde og uden, at der er gjort rede for dem;

C.     der henviser til, at tusindvis af civile angiveligt er blevet dræbt eller alvorligt sårede i droneangreb; der henviser til, at disse tal er vanskelige at anslå på grund af den manglende gennemsigtighed og de forhindringer, der står i vejen for effektive undersøgelser;

D.     der henviser til, at støtteinstallationer på amerikanske baser i medlemsstater, f.eks. Tyskland, angiveligt har været anvendt i forbindelse med visse likvideringsoperationer, hvorunder mennesker er blevet slået ihjel;

E.     der henviser til, at det er blevet dokumenteret, at politikker for droneangreb i betydelig grad har skadet hverdagslivet for almindelige civile i de berørte lande, bl.a. som følge af dybtliggende angst og psykologiske traumer, afbrydelse af økonomiske og sociale aktiviteter og forringet adgang til uddannelse i de berørte lokalområder;

F.     der henviser til, at det af artikel 51, stk. 2, i tillægsprotokol I til Genèvekonventionerne fremgår, at voldshandlinger eller trusler om vold med det primære formål at sprede skræk i civilbefolkningen er forbudt;

G.     der henviser til, at udbredelsen af teknologien til væbnede droner i kombination med den stadigt mere asymmetriske karakter af moderne konflikter medfører hidtil usete udfordringer i forhold til folkeretten; der henviser til, at ledende FN-eksperter har taget skarpt afstand fra det eksisterende vakuum med hensyn til ansvarlighed og gennemsigtighed;

H.     der henviser til, at folkeretten på menneskerettighedsområdet forbyder vilkårlige drab, også i situationer med væbnet konflikt; der henviser til, at den humanitære folkeret ikke tillader målrettede drab på personer, der befinder sig i ikkekrigsførende stater;

I.      der henviser til, at stater i forbindelse med væbnede konflikter er forpligtede til at foretage en hurtig, uafhængig og uvildig undersøgelse og tilvejebringe en detaljeret offentlig redegørelse og adgang til at søge om erstatning, når civile er blevet dræbt ved droneangreb;

J.      der henviser til, at en stats droneangreb på en anden stats territorium uden sidstnævntes samtykke ifølge Den Internationale Domstol udgør en overtrædelse af folkeretten og af det pågældende lands territoriale integritet og suverænitet og muligvis kan udgøre en angrebshandling;

1.      giver udtryk for sin alvorlige bekymring over den trussel mod global fred og sikkerhed, som anvendelsen af bevæbnede droner uden for de internationale retlige rammer udgør; opfordrer indtrængende EU til at udvikle en passende politisk reaktion på såvel EU-plan som på globalt plan, som værner om menneskerettighederne og den humanitære folkeret;

2.      tager skarpt afstand fra terrorisme og mener, at den skal bekæmpes inden for retsstatens rammer; bemærker, at der ikke inden for FN-pagtens regler er nogen international væbnet konflikt mellem USA og Al-Qaeda og dets tilknyttede grupperinger, og fordømmer den igangværende praksis med målrettede drab uden for væbnede konflikter som en overtrædelse af folkeretten, der skaber en farlig præcedens, som andre stater kan forsøge at udnytte til at unddrage sig ansvar for ulovlige drab i fremtiden;

3.      opfordrer medlemsstaterne til at forpligte sig til at sørge for, at der, når der er rimelig grund til at antage, at en enkeltperson eller en gruppering inden for deres jurisdiktion kan have forbindelse med et ulovligt målrettet drab i udlandet, træffes foranstaltninger i overensstemmelse med deres nationale og internationale retlige forpligtelser for at undersøge dette og bringe de ansvarlige for en domstol;

4.      opfordrer alle stater, der er i besiddelse af teknologien til bevæbnede droner: i) til at offentliggøre retsgrundlaget for anvendelsen af droner, udspecificere det operative ansvar og tilvejebringe oplysninger om ofrene for droneangreb, i særdeleshed civile, ii) at sikre, at de iværksætter øjeblikkelige, grundige, uafhængige og uvildige undersøgelser af alle sager, hvor der er rimelig grund til at formode, at droneangreb har ført til ulovlige drab, iii) at sørge for, at kriterierne omfatter uvildig efterforskning af påståede overtrædelser af folkeretten og national ret, bistand til civile ofre samt erstatning og anden oprejsning til de civile ofres pårørende, iv) at tillade retslig undersøgelse af droneangreb og tilsikre, at ofre for ulovlige droneangreb har reel adgang til retsmidler;

5.      opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til:

a)      at modsætte sig og forbyde praksis med udenretslige målrettede drab

b)     at sikre, at medlemsstaterne i overensstemmelse med deres retlige forpligtelser ikke begår ulovlige målrettede drab eller gør det lettere for andre stater at gennemføre sådanne drab

c)      at medtage bevæbnede droner i de relevante europæiske og internationale ordninger for nedrustning og våbenkontrol

d)     at arbejde hen imod et forbud mod forskning i og udvikling, indkøb og eksport af mulige fremtidige fuldautomatiske våbensystemer, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig indblanding

e)      at vedtage en fælles EU-holdning til bevæbnede droner;

6.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, medlemsstaternes parlamenter og Kommissionen.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik