Päätöslauselmaesitys - B7-0202/2014Päätöslauselmaesitys
B7-0202/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä

24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0201/2014

Menettely : 2014/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0202/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0202/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0202/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä

(2014/2567(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon laittomia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan 28. toukokuuta 2010 ja 13. syyskuuta 2013 antamat raportit aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä ja suojelua terrorismia torjuttaessa käsittelevän YK:n erityisedustajan 18. syyskuuta 2013 antaman raportin,

–       ottaa huomioon laittomia teloituksia käsittelevän YK:n erityisedustajan Christof Heynsin 13. syyskuuta 2013 päivätyn raportin,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 13. elokuuta 2013 antaman julkilausuman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä,

–       ottaa huomioon miehittämättömien ilma-alusten ihmisoikeusvaikutuksista 25. huhtikuuta 2013 pidetyn kuulemistilaisuuden, jonka järjesti Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunta yhdessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kanssa,

 

–       ottaa huomioon 3. toukokuuta 2013 julkaistun Euroopan parlamentin tutkimuksen ”Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare”,

–       ottaa huomioon neuvoston 19. ja 20. joulukuuta 2013 tekemät päätelmät keskikorkeudella lentäviä pitkän toiminta-ajan etäohjattavia ilma-aluksia koskevan järjestelmän käytön valmistelemisesta vuosina 2020–2025,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että kauko-ohjattavien ilma-alusjärjestelmien käyttö ulkomailla toteutettavissa tappavissa operaatioissa on lisääntynyt jyrkästi viime vuosikymmenen aikana; ottaa huomioon, että maita, joissa kauko-ohjattavien ilma-alusten iskuista on raportoitu, ovat Afganistan, Pakistan, Jemen, Libya, Irak, Somalia ja Palestiina (Gaza); ottaa huomioon, että Yhdysvaltain, Yhdistyneen kuningaskunnan, Israelin ja Turkin on raportoitu suorittaneen iskuja miehittämättömillä ilma-aluksilla; ottaa huomioon, että miehittämättömien ilma-alusten käyttöön kykenevien valtioiden määrä todennäköisesti kasvaa merkittävästi lähitulevaisuudessa;

B.     ottaa huomioon, että edellä mainitut iskut miehittämättömillä ilma-aluksilla on toteutettu yleensä salassa ja ilman vastuunalaisuutta;

C.     ottaa huomioon, että tietojen mukaan tuhannet siviilit ovat saaneet surmansa tai loukkaantuneet vakavasti miehittämättömien ilma-alusten iskuissa; ottaa huomioon, että avoimuuden puutteen ja käytännön tutkimusten esteiden vuoksi tällaisia lukuja on vaikea arvioida;

D.     ottaa huomioon, että jäsenvaltioissa (kuten Saksassa) sijaitsevien USA:n tukikohtien väitetään olleen avainasemassa tietyissä ihmishenkiä vaatineissa täsmäsurmaoperaatioissa;

E.     ottaa huomioon, että miehittämättömien ilma-alusten iskujen politiikan on osoitettu aiheuttavan kyseisissä maissa asuvien tavallisten siviilien päivittäiselle elämälle huomattavaa haittaa, mukaan luettuina syvä ahdistuneisuus ja psyykkiset traumat, taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan häiriintyminen ja koulutusmahdollisuuksien supistuminen ilmiön vaikutuspiiriin kuuluvissa yhteisöissä;

F.     ottaa huomioon, että Geneven sopimusten I lisäpöytäkirjan 51 artiklan 2 kohdassa todetaan, että ”Sellainen väkivallan käyttö tai väkivallalla uhkaaminen, jonka ensisijaisena tarkoituksena on levittää kauhua siviiliväestön keskuudessa, on kielletty”;

G.     ottaa huomioon, että aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten teknologian leviäminen sekä nykyaikaisten konfliktien yhä epäsymmetrisempi luonne aiheuttavat kansainväliselle oikeudelle ennennäkemättömiä haasteita; ottaa huomioon, että johtavat YK:n asiantuntijat ovat paheksuneet vastuunalaisuuden ja avoimuuden puutetta;

H.     ottaa huomioon, että kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö kieltää mielivaltaiset surmat myös aseellisen konfliktin tapauksessa; ottaa huomioon, että kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö ei salli sodan ulkopuolisissa maissa oleskelevien henkilöiden täsmäsurmia;

I.      ottaa huomioon, että jos aseellisen konfliktin yhteydessä suoritetuissa miehittämättömien ilma-alusten iskuissa saa surmansa siviilejä, valtiot ovat velvollisia suorittamaan viipymättä riippumattoman ja puolueettoman tutkinnan ja antamaan yksityiskohtaisen julkisen selvityksen ja mahdollisuuden korvauksiin;

J.      ottaa huomioon, että toisen valtion alueella ilman sen lupaa suoritetuilla miehittämättömien ilma-alusten hyökkäyksillä rikotaan kansainvälistä oikeutta ja kyseisen valtion alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia, ja hyökkäykset voidaan kansainvälisen tuomioistuimen mukaan tulkita myös sotilaalliseksi hyökkäykseksi;

1.      ilmaisee vakavan huolensa siitä uhasta maailman rauhalle ja turvallisuudelle, joka aiheutuu miehittämättömien ilma-alusten käyttämisestä kansainvälisten oikeudellisten puitteiden ulkopuolella; vaatii EU:ta kehittämään eurooppalaisella ja kansallisella tasolla riittävän poliittisen vastineen, jolla puolustetaan ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

2.      tuomitsee jyrkästi terrorismin ja katsoo, että sen torjunnan on tapahduttava oikeusvaltion periaatteiden puitteissa; toteaa, että Yhdysvaltojen ja al-Qaidan sekä siihen liittyvien tahojen välillä ei ole YK:n peruskirjassa määriteltyjen sääntöjen mukaista kansainvälistä aseellista konfliktia, ja tuomitsee meneillään olevat aseellisen konfliktin ulkopuoliset täsmäsurmat, koska ne ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja luovat vaarallisen ennakkotapauksen, jota muut valtiot voivat käyttää jatkossa hyväkseen pyrkiessään välttämään vastuuta laittomista surmista;

3.      kehottaa EU:n jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että jos on perusteltua otaksua, että niiden oikeudenkäyttövaltaan kuuluvalla henkilöllä tai taholla on yhteyksiä laittomaan täsmäsurmaan ulkomailla, syyllisten saamiseksi oikeuden eteen toteutetaan toimenpiteitä kansallisten ja kansainvälisten oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti;

4.      kehottaa miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvää tekniikkaa omistavia valtioita (i) julkistamaan miehittämättömien ilma-alusten käytön oikeusperustan, määrittelemään operatiivisen vastuunsa ja ilmoittamaan tiedot alusten iskujen uhreista ja etenkin siviileistä; (ii) varmistamaan, että ne suorittavat asianmukaiset, perinpohjaiset, riippumattomat ja puolueettomat tutkimukset kaikista tapauksista, joissa on perusteltua uskoa, että miehittämättömien ilma-alusten iskut ovat aiheuttaneet laittomia surmia; (iii) varmistamaan, että kriteereihin kuuluvat kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön väitettyjen rikkomusten puolueeton tutkinta, siviiliuhrien auttaminen ja siviiliuhrien perheille maksettavat korvaukset ja muut kompensaatiot; (iv) mahdollistamaan kanteen nostamisen miehittämättömien ilma-alusten iskuista ja varmistamaan, että laittomien iskujen uhreilla on todellinen mahdollisuus käyttää oikeussuojakeinoja;

5.      kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, unionin jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota

a)      vastustamaan laittomia täsmäsurmia ja kieltämään ne,

b)     varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat laillisia velvoitteitaan eivätkä syyllisty täsmäsurmiin tai osallistu tällaisiin muiden valtioiden toteuttamiin surmiin,

c)      sisällyttämään aseistetut miehittämättömät ilma-alukset asiaa koskeviin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin aseriisunta- ja asevalvontajärjestelyihin,

d)     pyrkimään siihen, että kielletään tutkimasta, kehittämästä, hankkimasta ja viemästä mahdollisia tulevia täysautomaattisia asejärjestelmiä, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten osallistumista,

e)      hyväksymään aseistettuja miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan EU:n yhteisen kannan;

6.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja komissiolle.