Procedūra : 2014/2567(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0202/2014

Iesniegtie teksti :

B7-0202/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0172

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 148kWORD 63k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.561v01-00
 
B7-0202/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu (2014/2567(RSP))


Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu (2014/2567(RSP))  
B7‑0202/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2010. gada 28. maija un 2013. gada 13. septembra ziņojumu, ko sagatavojis ANO īpašais referents jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi, un 2013. gada 18. septembra ziņojumu, kuru sagatavojis ANO īpašais referents jautājumos par cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un aizsardzību, apkarojot terorismu,

–       ņemot vērā 2013. gada 13. septembra ziņojumu, ko sagatavojis ANO īpašais referents jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi Christof Heyns,

–       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2013. gada 13. augusta paziņojumu par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu,

–       ņemot vērā uzklausīšanu par bezpilota lidaparātu izmantošanas ietekmi uz cilvēktiesībām, ko 2013. gada 25. aprīlī rīkoja Parlamenta Cilvēktiesību apakškomiteja kopā ar Drošības un aizsardzības apakškomiteju,

–       ņemot vērā 2013. gada 3. maija pētījumu „Karadarbībā izmantojamo bezpilota lidaparātu un autonomu robotu ietekme uz cilvēktiesībām”,

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 19. un 20. decembra secinājumus par gatavošanos programmai nākamās paaudzes Eiropas vidēja augstuma ilglidošanas tālvadības bezpilota lidaparātu jomā 2020.–2025. gadam,

–       ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.     tā kā pēdējo desmit gadu laikā ir strauji pieaugusi tālvadības bezpilota lidaparātu (turpmāk „bezpilota lidaparāti”) izmantošana ekstrateritoriālās iznīcināšanas operācijās; tā kā bezpilota lidaparātu uzbrukumi ir reģistrēti tādās valstīs kā Afganistāna, Pakistāna, Jemena, Lībija, Irāka, Somālija un Palestīna (Gazas sektors); tā kā ir ziņots, ka ASV, AK, Izraēla un Turcija ir veikušas uzbrukumus ar bezpilota lidaparātiem; tā kā to valstu skaits, kuras ir spējīgas izmantot bezpilota lidaparātus, visticamāk, tuvākajā nākotnē ievērojami pieaugs;

B.     tā kā minētie uzbrukumi ar bezpilota lidaparātiem lielākoties ir veikti neskaidrā un nepārredzamā veidā;

C.     tā kā atbilstoši pieejamai informācijai bezpilota lidaparātu uzbrukumos ir nogalināti vai smagi ievainoti tūkstošiem civiliedzīvotāju; tā kā to skaitu ir grūti noteikt, jo trūkst pārredzamības un efektīva izmeklēšana tiek traucēta;

D.     tā kā ir ziņots, ka atbalsta iekārtas, kas ir izvietotas ASV karabāzēs dalībvalstīs, piemēram, Vācijā, ir bijušas svarīgas, veicot noteiktas mērķtiecīgas nogalināšanas operācijas, kurās tika nogalināti cilvēki;

E.     tā kā ir savāktas dokumentāras liecības, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumu politika nodara ievērojamu kaitējumu attiecīgo valstu parasto civiliedzīvotāju ikdienas dzīvei, radot bailes un psiholoģiskas traumas, izjaucot saimniecisko un sociālo dzīvi un ierobežojot cietušo kopienu locekļu iespējas iegūt izglītību;

F.     tā kā Ženēvas konvenciju 1. papildprotokola 51. panta 2. punktā noteikts, ka „vardarbības akti vai draudi, kuru galvenais mērķis ir radīt bailes iedzīvotāju vidū, ir aizliegti”;

G.     tā kā bruņotu bezpilota lidaparātu tehnoloģijas izplatība un mūsdienu konfliktu pieaugošais asimetriskums rada vēl nepieredzētas problēmas starptautisko tiesību jomā; tā kā vadošie ANO eksperti ir nosodījuši esošo atbildības un pārredzamības trūkumu;

H.     tā kā starptautiskajās cilvēktiesībās patvaļīga nogalināšana ir aizliegta, tostarp bruņota konflikta situācijā; tā kā starptautiskās humanitārās tiesības nepieļauj cilvēku mērķtiecīgu nogalināšanu valstīs, kuras nav iesaistītas bruņotā konfliktā;

I.      tā kā gadījumos, kad bruņota konflikta laikā bezpilota lidaparātu uzbrukumos tiek nogalināti civiliedzīvotāji, valstīm ir jāveic ātra, neatkarīga un objektīva faktu noskaidrošana, jāsniedz detalizēts paskaidrojums sabiedrībai un jānodrošina tiesiskā aizsardzība;

J.      tā kā saskaņā ar Starptautisko Tiesu vienas valsts veikti bezpilota lidaparātu uzbrukumi citas valsts teritorijā bez šīs valsts atļaujas ir uzskatāmi par starptautisko tiesību un attiecīgās valsts teritoriālās neaizskaramības un suverenitātes pārkāpumiem un, iespējams, arī par agresijas aktiem,

1.      pauž nopietnas bažas par to, ka bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana, neievērojot starptautisko tiesisko regulējumu, apdraud mieru un drošību pasaulē; mudina ES izstrādāt atbilstīgu Eiropas un pasaules līmeņa atbildes politiku, kurā ievērotas cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības;

2.      asi nosoda terorismu un uzskata, ka tas jāapkaro tiesiskuma robežās; norāda, ka starp ASV un Al-Qaeda un saistītām organizācijām nav starptautiska bruņota konflikta, kas noritētu pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu paredzētiem noteikumiem, un nosoda pašreizējo praksi mērķtiecīgi nogalināt cilvēkus ārpus bruņotiem konfliktiem, jo tas ir starptautisko tiesību pārkāpums, kas rada bīstamu precedentu, kuru var mēģināt izmantot citas valstis, lai nākotnē izvairītos no atbildības par nelikumīgu nogalināšanu;

3.      aicina dalībvalstis apņemties nodrošināt, ka tad, ja ir pamats domāt, ka kāda persona vai organizācija to jurisdikcijā varētu būt saistīta ar nelikumīgu mērķtiecīgu nogalināšanu ārvalstīs, tiek piemēroti pasākumi saskaņā ar valsts un starptautiskajām juridiskajām saistībām, lai izmeklētu un sauktu vainīgos pie atbildības;

4.      aicina visas valstis, kuru rīcībā ir bruņotu bezpilota lidaparātu tehnoloģija: i) atklāt sabiedrībai tiesisko pamatu bezpilota lidaparātu izmantošanai, precizēt darbības atbildības struktūru un sniegt informāciju par bezpilota lidaparātu uzbrukumu upuriem, jo īpaši civiliedzīvotājiem; ii) nodrošināt ātru, rūpīgu, neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu gadījumos, kad ir pamats domāt, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumos ir nelikumīgi nogalināti cilvēki; iii) panākt, lai pie šiem kritērijiem piederētu arī iespējamu starptautisko un valsts tiesību pārkāpumu objektīva izmeklēšana, palīdzība cietušajiem civiliedzīvotājiem un kompensācija un citāda atlīdzība to ģimenes locekļiem; iv) nodrošināt iespēju bezpilota lidaparātu uzbrukumus izskatīt tiesā un panākt, ka nelikumīgo uzbrukumu upuriem ir efektīvas iespējas izmantot tiesībaizsardzības līdzekļus;

5.      aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstis, Padomi un Komisiju:

a)      noraidīt un aizliegt cilvēku mērķtiecīgu nogalināšanu bez tiesas sprieduma;

b)     panākt, ka dalībvalstis, pildot savas juridiskās saistības, neveic cilvēku nelikumīgu mērķtiecīgu nogalināšanu vai nepalīdz šādu nogalināšanu veikt citām valstīm;

c)      iekļaut bruņotus bezpilota lidaparātus attiecīgajos Eiropas un starptautiskajos atbruņošanās un ieroču kontroles režīmos;

d)     censties panākt aizliegumu tādu nākotnē iespējamu pilnīgi automatizētu ieroču sistēmu pētniecībai un izstrādei, iepirkšanai un eksportam, kuras ļauj veikt uzbrukumus bez cilvēku iejaukšanās;

e)      pieņemt ES kopējo nostāju par bruņotiem bezpilota lidaparātiem;

6.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, dalībvalstu parlamentiem un Komisijai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika