Návrh uznesenia - B7-0202/2014Návrh uznesenia
B7-0202/2014

  NÁVRH UZNESENIA o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel

  24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández v mene skupiny Verts/ALE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0201/2014

  Postup : 2014/2567(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0202/2014
  Predkladané texty :
  B7-0202/2014
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0202/2014

  Uznesenie Európskeho parlamentu o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel

  (2014/2567(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre protizákonné, skrátené a svojvoľné popravy z 28. mája 2010 a 13. septembra 2013 a osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd pri boji proti terorizmu z 18. septembra 2013 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel;

  –       so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN pre protizákonné, skrátené a svojvoľné popravy Christofa Heynsa z 13. septembra 2013

  –       so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 13. augusta 2013 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel;

  –       so zreteľom na vypočutie o dôsledkoch využívania bezpilotných lietadiel na ľudské práva, ktoré 25. apríla 2013 usporiadal parlamentný Podvýbor pre ľudské práva spoločne s Podvýborom pre bezpečnosť a obranu,

  –       so zreteľom na svoju štúdiu z 3. mája 2013 s názvom Používanie bezpilotných lietadiel a robotov vo vojne a ich dôsledky na ľudské práva,

  –       so zreteľom na závery Rady z 19. a 20. decembra 2013 o prípravách programu novej generácie európskych systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel so strednou operačnou výškou letu a dlhým doletom na obdobie 2020 – 2025;

  –       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže dôvera k používaniu systémov diaľkovo riadených lietadiel (ďalej len „bezpilotných lietadiel“) v ozbrojených extrateritoriálnych operáciách sa za posledné desaťročie prudko zvýšila; keďže medzi krajiny, kde boli útoky bezpilotných lietadiel zdokumentované patria Afganistan, Pakistan, Jemen, Líbya, Irak, Somálsko a Palestína (Gaza); keďže USA, Spojené kráľovstvo, Izrael a Turecko údajne vykonali útoky prostredníctvom bezpilotných lietadiel; keďže počet krajín so schopnosťou využívať bezpilotné lietadlá sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne zvýši;

  B.     keďže tieto útoky bezpilotných lietadiel sa vykonávali značne nepriehľadným a nezodpovedným spôsobom;

  C.     keďže podľa správ tisícky civilistov prišli o život alebo boli vážne zranené v útokoch bezpilotných lietadiel; keďže tieto počty je zložité odhadnúť kvôli chýbajúcej transparentnosti a prekážkam brániacim efektívnemu vyšetrovaniu;

  D.     keďže podporné zariadenia na základniach USA v členských štátoch, napr. v Nemecku mali údajne zásadný význam pre niektoré operácie cieleného zabíjania, v ktorých prišli ľudia o život;

  E.     keďže bolo zdokumentované, že politika útokov bezpilotných lietadiel spôsobuje vážnu ujmu v každodennom živote bežných civilistov v príslušných krajinách vrátane silného strachu a psychologickej traumy, narušenia hospodárskych a sociálnych aktivít a obmedzeného prístupu k vzdelávaniu v postihnutých komunitách;

  F.     keďže v článku 51 ods. 2 Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom sa uvádza, že „činy alebo hrozby násilia, ktorých hlavným cieľom je šírenie teroru medzi civilným obyvateľstvom, je zakázané“;

  G.     keďže šírenie technológie ozbrojených bezpilotných lietadiel spolu s čoraz asymetrickejším charakterom moderných konfliktov predstavujú bezprecedentné výzvy v rámci medzinárodného práva; keďže poprední odborníci OSN odsúdili čiernu dieru, pokiaľ ide o zodpovednosť a transparentnosť;

  H.     keďže medzinárodné právo v oblasti ľudských práv zakazuje svojvoľné zabíjanie vrátane situácie ozbrojeného konfliktu; keďže medzinárodné humanitárne právo nepovoľuje cielené zabíjanie osôb, ktoré sa nachádzajú v neutrálnych krajinách;

  I.      keďže v ozbrojených konfliktoch, v ktorých civilisti prišli o život pri útokoch bezpilotných lietadiel, majú štáty povinnosť vykonať rýchle, nezávislé a nestranné vyšetrovanie na overenie skutočností a poskytnúť podrobné verejné vysvetlenie a prístup k prostriedkom nápravy;

  J.      keďže útoky bezpilotných lietadiel uskutočnené určitým štátom na území iného štátu bez jeho predchádzajúceho súhlasu sú porušením medzinárodného práva a územnej celistvosti a nezávislosti danej krajiny a podľa Medzinárodného súdneho dvora potenciálne predstavujú akt agresie;

  1.      vyjadruje silné obavy v súvislosti s hrozbou, ktorú predstavuje využívanie bezpilotných lietadiel mimo rámca medzinárodného práva pre svetový mier a bezpečnosť; naliehavo žiada Úniu, aby vyvinula primeranú politickú odpoveď na európskej aj svetovej úrovni založenú na ľudských právach a medzinárodnom humanitárnom práve;

  2.      ostro kritizuje terorizmus a zastáva názor, že sa proti nemu musí bojovať v rámci hraníc právneho štátu; konštatuje, že v súčasnosti neprebieha žiadny medzinárodný ozbrojený konflikt medzi USA a sieťou al-Káida a súvisiacimi subjektmi v rámci pravidiel Charty OSN, kritizuje súčasné praktiky cieleného zabíjania mimo ozbrojeného konfliktu a považuje ich za porušovanie medzinárodného práva, ktoré je nebezpečným príkladom, ktorý môžu nasledovať ostatné štáty s cieľom obísť zodpovednosť za nezákonné zabíjanie v budúcnosti;

  3.      vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, že v prípade existujúceho odôvodneného podozrenia, že jednotlivec alebo subjekt v rámci ich jurisdikcie môže byť zapletený do nezákonného cieleného zabíjania v zahraničí, zabezpečia vykonanie opatrení v súlade s ich domácimi a medzinárodnými právnymi záväzkami, a teda vykonajú vyšetrovanie a postavia zodpovedných pred súd;

  4.      vyzýva všetky krajiny, ktoré vlastnia technológiu ozbrojených bezpilotných lietadiel, aby: (i) zverejnili právny základ pre využívanie bezpilotných lietadiel, podrobne opísali prevádzkovú zodpovednosť a poskytli informácie o obetiach útokov bezpilotných lietadiel, najmä pokiaľ ide o civilistov; (ii) zaistili, že uskutočnia rýchle, dôkladné, nezávislé a nestranné vyšetrovania všetkých prípadov, ak existujú primerané dôvody sa domnievať, že útoky bezpilotných lietadiel vyústili do nezákonného zabíjania; (iii) zabezpečili, že kritéria zahŕňajú nezávislé vyšetrovania údajných porušení medzinárodného a vnútroštátneho práva, pomoc civilným obetiam a kompenzáciu a iné nápravné prostriedky pre rodiny civilných obetí; (iv) umožnili súdne preskúmanie útokov bezpilotných lietadiel a zaistili, že obete nezákonných útokov bezpilotných lietadiel budú mať účinný prístup k nápravným opatreniam;

  5.      vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členské štáty, Radu a Komisiu, aby:

  a)      sa postavili proti nezákonnému cielenému zabíjaniu a zakázali ho;

  b)     zaistili, že členské štáty v súlade s ich právnymi záväzkami nepáchajú nezákonné cielené zabíjanie ani nepomáhajú pri takomto zabíjaní iným krajinám;

  c)      zahrnuli ozbrojené bezpilotné lietadlá do príslušných európskych a medzinárodných režimov v oblasti odzbrojenia a kontroly zbrojenia;

  d)     pracovali smerom k zákazu výskumu a vývoja, obstarávania a vývozu systémov automatických zbraní, ktoré môžu byť v budúcnosti v plnej miere automatizované a ktoré umožňujú vykonávať útoky bez ľudského zásahu;

  e)      prijali spoločnú pozíciu EÚ o ozbrojených bezpilotných lietadlách;

  6.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, parlamentom členských štátov a Komisii.