Förslag till resolution - B7-0202/2014Förslag till resolution
B7-0202/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om användningen av bestyckade drönare

24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0201/2014

Förfarande : 2014/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0202/2014
Ingivna texter :
B7-0202/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0202/2014

Europaparlamentets resolution om användningen av bestyckade drönare

(2014/2567(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rapporterna om användningen av bestyckade drönare av den 28 maj 2010 och den 13 september 2013 från FN:s särskilde rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar samt av den 18 september 2013 från FN:s särskilde rapportör för främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen,

–       med beaktande av rapporten av den 13 september 2013 från FN:s särskilde rapportör om utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar, Christof Heyns,

–       med beaktande av uttalandet av den 13 augusti 2013 från FN:s generalsekreterare, Ban Ki‑moon, om användningen av bestyckade drönare,

–       med beaktande av den utfrågning om användningen av drönare och dess konsekvenser för de mänskliga rättigheterna som parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter och underutskott för säkerhet och försvar organiserade gemensamt den 25 april 2013,

–       med beaktande av sin studie av den 3 maj 2013 om konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av drönare och obemannade robotar i krigföring (The Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare),

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 19 och 20 december 2013 om förberedelser för ett program för nästa generations fjärrstyrda luftfartygssystem på medelhög höjd och med lång uthållighet under perioden 2020–2025,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Användningen av obemannade luftfartygssystem (nedan kallade drönare) i extraterritoriella dödliga operationer har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Länder där drönarattacker har konstaterats är bland annat Afghanistan, Pakistan, Jemen, Libyen, Irak, Somalia och Palestina (Gaza). USA, Storbritannien, Israel och Turkiet rapporteras ha utfört sådana drönarattacker, och antalet länder med kapacitet att använda drönare kommer troligen att öka markant inom en snar framtid.

B.     De ovannämnda drönarattackerna har utförts på ett mycket ogenomskådligt och oansvarigt sätt.

C.     Tusentals civila har enligt uppgift dödats eller allvarligt skadats genom drönarattacker. Antalet är svårt att uppskatta eftersom det inte finns någon insyn och effektiva utredningar försvåras.

D.     Det har rapporterats att stödanläggningar vid USA:s baser i medlemsstaterna, till exempel i Tyskland, använts i samband med vissa insatser för riktat dödande i vilka människor mist livet.

E.     Användningen av drönarattacker har konstaterats orsaka betydande skador på den vanliga civilbefolkningens vardagsliv i de berörda länderna, bland annat svår ångest och psykologiska trauman, avbrott i det ekonomiska och sociala livet och minskad tillgång till skola och utbildning i de samhällen och bland de människor som drabbats.

F.     I artikel 51.2 i tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna anger staterna att våldsdåd eller våldshot vars främsta syfte är att sprida terror bland civilbefolkningen är förbjudna.

G.     Spridningen av teknik för bestyckade drönare i kombination med det faktum att dagens konflikter blir allt mer asymmetriska till sin karaktär, innebär att internationell rätt ställs inför större utmaningar än någonsin. Enligt ledande FN-experter råder det ett vakuum när det gäller ansvarstagande och insyn.

H.     Internationell människorättslagstiftning förbjuder godtyckligt dödande, även i samband med väpnade konflikter, och internationell humanitär rätt tillåter inte riktat dödande av personer som befinner sig i icke-krigförande länder.

I.      När civila har dödats under drönarattacker i en väpnad konflikt är staterna skyldiga att genomföra en snabb, oberoende och opartisk utredning och att tillhandahålla en utförlig offentlig förklaring samt möjlighet till rättslig prövning.

J.      En stats drönarattacker på en annan stats territorium utan den senares samtycke utgör enligt Internationella domstolen en kränkning av internationell rätt och av den drabbade statens territoriella integritet och suveränitet, samt en potentiell aggression.

1.      Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över användningen av bestyckade drönare utanför den internationella rättsliga ramen och dess hot mot global fred och säkerhet. EU uppmanas eftertryckligen att utarbeta ett lämpligt politiskt svar på både europeisk och global nivå som respekterar de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

2.      Europaparlamentet fördömer skarpt terrorism och anser att den måste bekämpas inom ramen för rättsstatsprincipen. Parlamentet konstaterar att det inte råder någon internationell väpnad konflikt mellan USA och al-Qaida och därtill knutna enheter i enlighet med vad som fastslås i FN-stadgan. Parlamentet fördömer den pågående praxisen med riktat dödande utanför väpnade konflikter och anser att det är ett brott mot internationell rätt som utgör ett farligt prejudikat som andra stater kan försöka utnyttja för att undvika ansvar för olagligt dödande i framtiden.

3.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att åta sig att, där det finns rimliga skäl att tro att en person eller enhet inom deras jurisdiktion kan ha koppling till ett olagligt riktat dödande utomlands, se till att åtgärder vidtas i enlighet med deras inhemska och internationella rättsliga skyldigheter för att utreda och ställa de ansvariga inför rätta.

4.      Europaparlamentet uppmanar alla stater som besitter teknik för bestyckade drönare att i) offentliggöra den rättsliga grunden för användningen av drönare, ange operativt ansvar och tillhandahålla information om drönarattackernas offer, särskilt civila, ii) se till att de genomför omedelbara, grundliga, oberoende och opartiska undersökningar av alla fall där det finns rimliga skäl att tro att drönarattacker lett till olagligt dödande, iii) se till att kriterierna omfattar opartiska utredningar av misstänkta brott mot internationell och nationell rätt, hjälp till civila offer och ersättning och annan upprättelse till de civila offrens familjer och iv) möjliggöra rättsliga prövningar av drönarattacker och se till att de olagliga drönarattackernas offer får effektiv tillgång till rättsmedel.

5.      Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik liksom medlemsstaterna, rådet och kommissionen att

a)      motsätta sig och förbjuda utomrättsligt, riktat dödande,

b)     se till att medlemsstaterna, i enlighet med sina rättsliga skyldigheter, inte gör sig skyldiga till olagligt riktat dödande eller underlättar för andra stater att göra sig skyldiga till sådant dödande,

c)      inkludera bestyckade drönare i de relevanta europeiska och internationella systemen för nedrustning och vapenkontroll,

d)     verka för ett förbud mot forskning om samt utveckling, anskaffning och export av eventuella framtida helautomatiska vapensystem som gör det möjligt att genomföra attacker utan mänsklig medverkan och

e)      anta en gemensam ståndpunkt för EU om bestyckade drönare.

6.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, medlemsstaternas parlament och kommissionen.