Процедура : 2014/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0203/2014

Внесени текстове :

B7-0203/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0172

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 64k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.562v01-00
 
B7-0203/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати  (2014/2567(RSP))


Сабине Льозинг, Уили Мейер, Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсън, Мари-Кристин Вержиа, Алда Соуза, Пол Мърфи, Корнелия Ернст, Юнус Омаржи от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати  (2014/2567(RSP))  
B7‑0203/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид доклада на ООН относно целенасочените убийства от 2010 г.,

–       като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях от 1977 г.,

–       като взе предвид своето проучване от 3 май 2013 г. на тема „Последици за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия“,

–       като взе предвид изследванията от 2012 г., озаглавени „Living under drones“ („Живот под безпилотни летателни апарати“) (Университет в Станфорд и Нюйоркски университет) и „The civilian impact of drones“ („Въздействие на безпилотните летателни апарати върху гражданското население“) (Център за изследвания относно гражданското население по време на конфликти – Колумбийски университет, Ню Йорк),

–       като взе предвид доклада на организацията Statewatch, озаглавен „Eurodrones Inc.“,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че използването на бойни безпилотни летателни апарати с цел целенасочени убийства се е увеличило значително през последното десетилетие;

Б.     като има предвид, че съгласно Женевските конвенции при немеждународен въоръжен конфликт е допустимо да се стреля по хора единствено ако те участват пряко във враждебни действия и че в случай на съмнение към всички лица трябва да се подхожда като към цивилни;

В.     като има предвид, че международното право в областта на правата на човека забранява произволните убийства във всички ситуации; като има предвид, че международното хуманитарно право не разрешава целенасочени убийства на лица, намиращи се в невоюващи държави;

Г.     като има предвид, че според доклада на ООН относно целенасочените убийства военните операции, свързани с използване на безпилотни летателни апарати, „неминуемо водят до безразборни убийства на цивилни лица“; като има предвид, че според „Long War Journal“ (сайт за публикация на анализи и репортажи във връзка с войната срещу тероризма), Pakistan Body Count (интернет сайт, на който се публикуват данни за самоубийствените бомбени атентати и нападенията от безпилотни летателни апарати в Пакистан) и Бюрото за разследваща журналистика (Bureau of Investigative Journalism) през 2004 г. в Пакистан са били убити между 2412 и 3701 души по време на военни операции с безпилотни летателни апарати, от които между 154 и 2512 са били цивилни граждани (или между 416 и 951 според Бюрото за разследваща журналистика)(1); като има предвид, че има сведения за извършени военни нападения чрез безпилотни летателни апарати от страна на САЩ в Афганистан, Пакистан, Йемен, Либия, Ирак, Сомалия и Уганда;

Д.     като има предвид, че военните нападения чрез безпилотни летателни апарати не само причиняват смъртта на цивилни граждани, но предизвикват страх, психологически травми и значителни вреди за социално-икономическия живот на населението;

Е.     като има предвид, че разходите, възникващи от военни операции или в областта на отбраната, не могат да бъдат финансирани от бюджета на ЕС (член 41, параграф 2 от ДЕС);

Ж.    като има предвид, че на 19 ноември 2013 г. на заседание на Управителния съвет на Европейската агенция по отбрана министрите на отбраната поеха ангажимент по отношение на стартирането на съвместен проект за дистанционно управляеми безпилотни летателни системи със средна височина и голяма продължителност на полета с двойна употреба – за граждански и военни цели; като има предвид, че използването на подобна система за целите на целенасочени убийства досега не е било изрично изключено като възможност; като има предвид, че на заседанието на Съвета през декември 2013 г. беше постигнато съгласие да се насърчи научната и развойната дейност в областта на дистанционно управляемите безпилотни летателни системи през периода 2020 – 2025 г.;

З.      като има предвид, че внедряването и използването на въоръжени безпилотни летателни апарати уронват принципа на правовата държава, парламентарния контрол и демокрацията като цяло;

1.      осъжда използването на безпилотни летателни апарати в Афганистан, Пакистан, Йемен, Либия, Ирак, Сомалия и Уганда като грубо нарушение на Устава на ООН и като нарушение на суверенитета на тези държави; призовава за приемане на международна конвенция, която да забрани използването на въоръжени безпилотни летателни апарати;

2.      настоятелно призовава Съвета и държавите членки да забранят категорично операциите с безпилотни летателни апарати, чиято цел е извършване на целенасочени убийства, да предотвратяват и да отхвърлят извънсъдебните екзекуции и да пледират за налагането на международна забрана върху бойните безпилотни летателни апарати;

3.      настоятелно призовава ЕС и държавите членки в очакване да бъде постигната пълна забрана на военните операции с безпилотни самолети да се ангажират да осигурят, че държавите публикуват своите критерии за провеждането на военни операции с безпилотни самолети, както и информация за жертвите на подобни операции, и по-специално жертвите сред цивилното население;

4.      настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да се ангажират да осигурят, че в случай на незаконни убийства се предприемат мерки срещу извършителите и че идентифицираните извършители се наказват;

5.      осъжда разработването на безпилотни летателни апарати, тъй като това стимулира надпреварата във въоръжаването, и отхвърля многократното и бъдещото финансиране със средства от ЕС на всякакви военни или гражданско-военни научни изследвания и проекти, по-специално чрез програмата на ЕС за научни изследвания (след 2014 г. – програмата „Хоризонт 2020“); настоява за преразпределяне на публичните средства и научните изследвания с цел да има полза за обществото и по-специално да се подкрепят обществените социални, екологични, културни и здравни проекти и научни изследвания;

6.      подчертава, че е важно безпилотните въздухоплавателни средства да бъдат включени в списъците на международните системи за контрол над износа на оръжия, например общата позиция на ЕС относно износа на оръжия и Договора за търговията с оръжие; призовава за разоръжаване на световно равнище и за разрешаване на конфликтите единствено по политически и мирен път;

7.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, парламентите на държавите членки, Общото събрание на ООН и Комисията.

(1)

Няма официални данни относно нападенията от страна на САЩ и/или ЕС с безпилотни летателни апарати , както и липсват официални сведения за жертвите. Посочените по-горе цифри се базират на данни, събрани от независими организации като Long War Journal, Pakistan Body Count и Bureau of Investigative Journalism, които следят сведенията в местните/регионалните и международните вестници.

Правна информация - Политика за поверителност