Návrh usnesení - B7-0203/2014Návrh usnesení
B7-0203/2014

NÁVRH USNESENÍ o používání ozbrojených bezpilotních letounů

24. 2. 2014 - (2014/2567(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0201/2014

Postup : 2014/2567(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0203/2014
Předložené texty :
B7-0203/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0203/2014

Usnesení Evropského parlamentu o používání ozbrojených bezpilotních letounů

(2014/2567(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na zprávu OSN z roku 2010 o cíleném zabíjení,

–       s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a jejich dodatkové protokoly z roku 1977,

–       s ohledem na svou studii o „dopadu používání bezpilotních letounů a robotů ve válečných konfliktech na lidská práva“ ze dne 3. května 2013,

–       s ohledem na studie z roku 2012 nazvané „Život pod bezpilotními letouny“ (Univerzita ve Standfordu a Univerzita v New Yorku) a „Dopad bezpilotních letounů na civilisty“ (Středisko pro civilní obyvatelstvo v době konfliktu – Columbijská univerzita, New York),

–       s ohledem na zprávu organizace Statewatch nazvanou „Eurodrones Inc.“,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že se v posledních deseti letech výrazně zvýšilo používání bezpilotních letounů pro cílené zabíjení;

B.     vzhledem k tomu, že v souladu s Ženevskými úmluvami je ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu přípustné cílit na osoby, pouze pokud se přímo účastní nepřátelských akcí, a v případě pochybností se musí s jednotlivci nakládat jako s civilisty;

C.     vzhledem k tomu, že mezinárodní právo v oblasti lidských práv svévolné zabíjení zakazuje v každé situaci; vzhledem k tomu, že mezinárodní humanitární právo zakazuje cílené zabíjení lidí nacházejících se ve státech, které nevedou válku;

D.     vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN o cíleném zabíjení bojové bezpilotní operace „nutně vedou k nerozlišujícímu zabíjení civilistů“; vzhledem k tomu, že podle organizací Long War Journal, Pakistan Body Count a Bureau of Investigative Journalism bylo v Pákistánu od roku 2004 v bojových bezpilotních operacích zabito 2412 až 3701 osob, mezi nimiž bylo 154 až 2512 civilistů (416 až 951 podle organizace Bureau of Investigative Journalism)[1]; vzhledem k tomu, že útoky bojových bezpilotních letounů USA jsou hlášeny z Afghánistánu, Pákistánu, Jemenu, Libye, Iráku, Somálska a Ugandy;

E.     vzhledem k tomu, že útoky bojových bezpilotních letounů způsobují vedle zabíjení civilistů také strach a psychologická traumata a závažně poškozují socioekonomickou situaci obyvatel;

F.     vzhledem k tomu, že veškeré výdaje vyplývající z operací, které souvisí s vojenstvím nebo obranou jsou vyloučeny z financování z rozpočtu EU (čl. 41 odst. 2 SEU);

G.     vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 2013 se na schůzi řídícího výboru Evropské obranné agentury ministři obrany zavázali ke spuštění společného projektu zaměřeného na systémy dálkově řízených letounů se střední operační výškou letu a dlouhou vytrvalostí, které je možné využít dvojím způsobem – pro civilní i vojenské účely; vzhledem k tomu, že dosud nebylo výslovně vyloučeno použití takového systému pro cílené zabíjení; vzhledem k tomu, že se Rada na své schůzi v prosinci 2013 dohodla na podpoře výzkumu a vývoje systémů dálkově řízených letounů v letech 2020 až 2025;

H.     vzhledem k tomu, že používání a nasazení ozbrojených bezpilotních letounů porušuje zásadu právního státu, parlamentní kontroly a demokracie obecně;

1.      odsuzuje používání bezpilotních letounů v Afghánistánu, Pákistánu, Jemenu, Libyi, Iráku, Somálsku a Ugandě jakožto závažné porušení Charty OSN i narušení státní svrchovanosti; vyzývá k mezinárodní úmluvě zakazující používání ozbrojených bezpilotních letounů;

2.      naléhavě vyzývá Radu a členské státy, aby kategoricky zakázaly operace bezpilotních letounů za účelem cíleného zabíjení, aby zamezovaly mimosoudním popravám a zavrhovaly je a aby prosazovaly mezinárodní zákaz bojových bezpilotních letounů;

3.      naléhavě vyzývá Radu a členské státy, aby se zavázaly, že do doby, než budou bojové bezpilotní operace zcela zakázány, zajistí, aby jednotlivé země zveřejňovaly svá kritéria pro tyto operace i informace o jejich obětech, zejména z řad civilistů;

4.      naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby přijaly závazek, že v případě nezákonného zabíjení zajistí, aby byla proti pachatelům přijata náležitá opatření a aby zjištění pachatelé byli potrestáni;

5.      odsuzuje vývoj bezpilotních letounů, který vede ke stupňování závodů ve zbrojení, a odmítá opakované i budoucí financování EU ve prospěch jakéhokoli vojenského nebo civilně-vojenského výzkumu nebo projektu, zejména prostřednictvím výzkumného programu EU (od roku 2014 „Horizont 2020“); vyzývá k přerozdělení veřejných financí a ke změně zaměření výzkumu ve prospěch společnosti, zejména na podporu veřejných projektů a výzkumu v sociální, ekologické, kulturní a zdravotnické oblasti;

6.      zdůrazňuje, že je důležité zařadit bezpilotní letouny na seznam položek mezinárodních režimů pro kontrolu vývozu zbraní, jako je společný postoj EU k vývozu zbraní a smlouva o obchodu se zbraněmi; vyzývá ke globálnímu odzbrojování a k čistě politickému a mírovému řešení konfliktů;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, parlamentům členských států, Valnému shromáždění OSN a Komisi.