Procedure : 2014/2567(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0203/2014

Indgivne tekster :

B7-0203/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0172

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 123kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.562v01-00
 
B7-0203/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP))


Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP))  
B7‑0203/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til FN's rapport om målrettede drab (2010),

–       der henviser til Genèvekonventionerne (1949) og tillægsprotokollerne dertil (1977),

–       der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig,

–       der henviser til undersøgelserne fra 2012 med titlen "Living under drones" (University of Stanford og New York) og "The civilian impact of drones" (Center for Civilians in Conflict – Columbia University, New York),

–       der henviser til Statewatch-rapporten med titlen "Eurodrones Inc.",

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til brugen af kampdroner til målrettede drab er steget betydeligt i det seneste årti;

B.     der henviser til, at det ifølge Genèvekonventionerne kun er tilladt at skyde efter personer i en ikkeinternational væbnet konflikt, hvis de aktivt deltager i fjendtlige handlinger, og at individer i tvivlstilfælde bør behandles som civile;

C.     der henviser til, at den internationale menneskerettighedslovgivning forbyder vilkårlige drab i enhver situation; der henviser til, at den humanitære folkeret ikke tillader målrettede drab på personer, der befinder sig i ikkekrigsførende stater;

D.     der henviser til, at kampdroneoperationer ifølge FN's rapport om målrettede drab "uundgåeligt medfører vilkårlige drab på civile"; der henviser til, at ifølge Long War Journal, den pakistanske opgørelse over dødsfald og Kontoret for undersøgende journalistik er mellem 2 412 og 3 701 personer blevet dræbt ved kampdroneoperationer i Pakistan siden 2004, heriblandt mellem 154 og 2 512 civile (mellem 416 og 951 ifølge Kontoret for undersøgende journalistik)(1); der henviser til, at der har været rapporteret om USA's kampdroneangreb i Afghanistan, Pakistan, Yemen, Libyen, Irak, Somalia og Uganda;

E.     der henviser til kampdroneangreb, ud over at dræbe civile, skaber frygt, psykiske traumer og betydelig skade på det socioøkonomiske liv blandt befolkningen;

F.     der henviser til, at enhver udgift til operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, er udelukket fra at blive finansieret over EU-budgettet (artikel 41, stk. 2, i TEU);

G.     der henviser til, at forsvarsministrene på mødet i Det Europæiske Forsvarsagenturs styringskomité den 19. november 2013 forpligtede sig til lanceringen af et fælles projekt vedrørende Medium Altitude Long Endurance (MALE) fjernstyrede flysystemer (RPAS) med dobbelt anvendelse – til civilt og militært brug; der henviser til, at anvendelsen af et sådant system til målrettede drab ikke udtrykkeligt hidtil har været udelukket; der henviser til, at Rådet på sit møde i december 2013 blev enig om at fremme forskning og udvikling af RPAS (droner) inden for tidsrammen 2020-2025;

H.     der henviser til, at anvendelsen og udbredelsen af bevæbnede droner generelt undergraver princippet om retsstaten, parlamentarisk kontrol og demokrati;

1.      fordømmer anvendelsen af droner i Afghanistan, Pakistan, Yemen, Libyen, Irak, Somalia og Uganda som en åbenlys krænkelse af FN-pagten og som en krænkelse af staters suverænitet; opfordrer til en international konvention, der forbyder anvendelsen af bevæbnede droner;

2.      opfordrer indtrængende Rådet og medlemsstaterne til kategorisk at forbyde droneoperationer med henblik på målrettede drab, at forebygge og afvise enhver form for udenretslige henrettelser og slå til lyd for et internationalt forbud mod kampdroner;

3.      opfordrer indtrængende Rådet og medlemsstaterne, indtil et totalt forbud mod kampdroneoperationer, til at forpligte sig til at sikre, at stater offentliggør deres kriterier for kampdroneoperationer samt oplysninger om ofrene for sådanne operationer, især civile ofre;

4.      opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at forpligte sig til at sikre, at der i tilfælde af ulovlige drab træffes foranstaltninger over for gerningsmændene, og at identificerede gerningsmænd straffes;

5.      fordømmer udviklingen af droner, da dette eskalerer våbenkapløbet, og afviser den gentagne og fremtidige EU-finansiering af enhver militær eller civil-militær forskning og projekter, især via EU's forskningsprogram (siden 2014 "Horisont 2020"); kræver en omfordeling af offentlige midler og forskning til fordel for samfundet, og at man især støtter offentlige sociale, økologiske, kulturelle og sundhedsmæssige projekter og forskning;

6.      understreger betydningen af at indarbejde ubemandede luftfartøjer (UAV'er) i oversigter i internationale ordninger for kontrol med våbeneksport, såsom EU's fælles holdning om våbeneksport og våbenhandelstraktaten; opfordrer til global nedrustning og udelukkende politisk og fredelig konfliktløsning;

7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, medlemsstaternes parlamenter, FN's Generalforsamling og Kommissionen.

 

(1)

Der findes hverken oplysninger om USA's og/eller EU's droneangreb eller officielle rapporter om sårede. Tallene er baseret på oplysninger indsamlet fra uafhængige organisationer som f.eks. Long War Journal, den pakistanske opgørelse over dødsfald og Kontoret for undersøgende journalistik, der har fået disse oplysninger fra presserapporter i lokale/regionale og internationale aviser.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik