Menettely : 2014/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0203/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0203/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0172

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.562v01-00
 
B7-0203/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä (2014/2567(RSP))


Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä (2014/2567(RSP))  
B7‑0203/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon YK:n raportin täsmäsurmista (2010),

–       ottaa huomioon Geneven sopimukset (1949) ja sen lisäpöytäkirjat (1977),

–       ottaa huomioon 3. toukokuuta 2013 julkaistun tutkimuksensa ”Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare”,

–       ottaa huomioon vuonna 2012 tehdyt tutkimukset ”Living under drones” (University of Stanford ja University of New York) ja ”The civilian impact of drones” (Center for Civilians in Conflict – Columbia University, New York),

–       ottaa huomioon Statewatch-järjestön raportin ”Eurodrones Inc.”,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että miehittämättömien taisteluilma-alusten käyttö täsmäsurmiin lisääntyi huomattavasti viime vuosikymmenellä;

B.     ottaa huomioon, että Geneven sopimusten mukaan muissa kuin kansainvälisissä aseellisissa konflikteissa iskuja voidaan kohdistaa henkilöihin ainoastaan, jos he ovat suoraan osallisina vihollisuuksissa, ja jos asiasta ei ole selvyyttä, heitä on kohdeltava siviileinä;

C.     ottaa huomioon, että kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö kieltää mielivaltaiset surmat kaikissa tapauksissa; ottaa huomioon, että kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö ei salli sodan ulkopuolisissa maissa oleskelevien henkilöiden täsmäsurmia;

D.     ottaa huomioon, että täsmäsurmia koskevan YK:n raportin mukaan miehittämättömillä taisteluilma-aluksilla toteutetut operaatiot johtavat väistämättä siviilien valikoimattomiin surmiin; ottaa huomioon, että Long War Journalin, Pakistan Body Countin ja Bureau of Investigative Journalismin mukaan vuodesta 2004 lähtien aseistetut miehittämättömät ilma-alukset ovat surmanneet Pakistanissa 2 412–3 701 ihmistä, joista siviilejä oli 154–2 512 (Bureau of Investigative Journalismin mukaan 416–951)(1) ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen miehittämättömien taisteluilma-alusten iskuja on raportoitu Afganistanissa, Pakistanissa, Jemenissä, Libyassa, Irakissa, Somaliassa ja Ugandassa;

E.     ottaa huomioon, että miehittämättömien taisteluilma-alusten iskut aiheuttavat siviilien surmien lisäksi pelkoa, henkisiä traumoja ja merkittävää vahinkoa väestön sosiaalis‑taloudelliselle elämälle;

F.     ottaa huomioon, että sellaisista toimista johtuvia menoja, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, ei oteta menoina unionin talousarvioon (SEU-sopimuksen 41 artiklan 2 kohta);

G.     ottaa huomioon, että 19. marraskuuta 2013 Euroopan puolustusviraston johtokunnan kokouksessa puolustusministerit päättivät käynnistää yhteisen keskikorkeudella lentäviä pitkän toiminta-ajan (MALE) etäohjattavia ilma-aluksia koskevia järjestelmiä (RPAS) koskevan hankkeen sekä sotilaalliseen että siviilikäyttöön; ottaa huomioon, että tällaisen järjestelmän käyttöä täsmäsurmiin ei ole tähän mennessä nimenomaisesti kielletty; ottaa huomioon, että joulukuussa 2013 pitämänässän kokouksessa neuvosto sopi RPAS‑järjestelmien (miehittämättömät ilma-alukset) tutkimuksen ja kehittämisen edistämisestä vuosina 2020–2025;

H.     ottaa huomioon, että aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö ja sijoittaminen heikentää oikeusvaltion periaatetta, parlamentaarista valvontaa ja yleisesti demokratiaa;

1.      tuomitsee miehittämättömien ilma-alusten käytön Afganistanissa, Pakistanissa, Jemenissä, Libyassa, Irakissa, Somaliassa ja Ugandassa ja pitää sitä YK:n peruskirjan räikeänä rikkomisena ja valtioiden itsemääräämisoikeuden loukkaamisena; kehottaa luomaan kansainvälisen sopimuksen, jolla kielletään aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö;

2.      vaatii neuvostoa ja jäsenvaltioita kategorisesti kieltämään miehittämättömillä ilma‑aluksilla toteutetut täsmäsurmaoperaatiot, estämään ja tuomitsemaan kaikenlaiset ilman oikeudenkäyntiä tapahtuvat teloitukset ja tukemaan aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten kansainvälistä kieltoa;

3.      kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita – odotettaessa miehittämättömien taisteluilma-alusten täydellistä kieltämistä – sitoutumaan sen varmistamiseen, että valtiot julkistavat miehittämättömillä taisteluilma-aluksilla toteutettavien operaatioiden käytön kriteerit sekä tiedot näiden operaatioiden uhreista, varsinkin siviiliuhreista;

4.      kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita sitoutumaan sen varmistamiseen, että laittomien surmien tapauksessa toteutetaan toimia surmiin syyllistyneitä vastaan ja että syyllisiksi todettuja rangaistaan;

5.      tuomitsee miehittämättömien ilma-alusten kehittämisen, koska se kiihdyttää asevarustelua, ja kieltää enää jatkossa käyttämästä unionin varoja mihinkään sotilaalliseen tai puolisotilaalliseen tutkimukseen ja hankkeisiin erityisesti EU:n tutkimusohjelman kautta (vuodesta 2014 ”Horisontti 2020”); vaatii kohdentamaan julkiset varat ja tutkimuksen niin, että yhteiskunta hyötyy niistä, ja niin, että voidaan tukea julkisia sosiaali-, ympäristö-, kulttuuri- ja terveydenhoitohankkeita ja -tutkimusta;

6.      painottaa, että on tärkeää sisällyttää miehittämättömät ilma-alukset kansainvälistä asevientiä koskevien järjestelyjen. kuten asevientiä koskevan EU:n yhteisen kannan ja asekauppasopimuksen, tuoteluetteloihin; kehottaa edistämään maailmanlaajuista aseriisuntaa ja käyttämään ainoastaan poliittista ja rauhanomaista konfliktinratkaisua;

7.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokoukselle ja komissiolle.

 

(1)

Yhdysvaltojen ja EU:n miehittämättömien ilma-alusten iskuista ei ole saatavana virallisia tietoja eikä virallisia raportteja niiden uhreista. Luvut perustuvat riippumattomien järjestöjen, kuten Long War Jornalin, Pakistan Body Countin ja Bureau of Investigative Journalismin keräämiin tietoihin. Järjestöt ovat saaneet tietonsa paikallisista/alueellisista lehtiartikkeleista ja kansainvälisistä sanomalehdistä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö