Procedūra : 2014/2567(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0203/2014

Pateikti tekstai :

B7-0203/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0172

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 132kWORD 60k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.562v01-00
 
B7-0203/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo (2014/2567(RSP))


Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo (2014/2567(RSP))  
B7‑0203/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į JT 2010 m. pranešimą dėl tikslinio žudymo,

–       atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų 1977 m. papildomus protokolus,

–       atsižvelgdamas į EP parengtą 2013 m. gegužės 3 d. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių ir robotų naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“,

–       atsižvelgdamas į Stanfordo ir Niujorko universitetų 2012 m. tyrimą „Gyvenimas atakuojant nepilotuojamiems orlaiviams“ (angl. „Living under drones“) ir Kolumbijos teisės mokyklos Civilinių gyventojų konfliktų metu centro Niujorke 2012 m. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių poveikis civiliams gyventojams“ (angl. „The civilian impact of drones“),

–       atsižvelgdamas organizacijos „Statewatch“ pranešimą „Eurodrones Inc.“,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi per pastarąjį dešimtmetį atvejų, kai tiksliniam žudymui buvo naudojami koviniai nepilotuojami orlaiviai, labai padaugėjo;

B.     kadangi pagal Ženevos konvencijas netarptautinio ginkluoto konflikto metu tokie prieš tam tikrus asmenis nukreipti veiksmai leidžiami tik tuo atveju, jeigu šie asmenys tiesiogiai dalyvauja karo veiksmuose, o kilus abejonei asmenys turi būti laikomi civiliais;

C.     kadangi pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę visose situacijose draudžiamas savavališkas žudymas; kadangi pagal tarptautinę humanitarinę teisę neleidžiama tikslingai žudyti asmenų, esančių nekariaujančiose valstybėse;

D.     kadangi, remiantis JT pranešimu dėl tikslinio žudymo, kovinių nepilotuojamų orlaivių operacijų metu neišvengiamai atsitiktinai nužudomi ir civiliai gyventojai; kadangi, remiantis tinklalapių „The Long War Journal“, „Pakistan Body Count“ ir „The Bureau of Investigative Journalism“ duomenimis, Pakistane įvykdytų kovinių nepilotuojamų orlaivių operacijų metu nuo 2004 m. žuvo apie 2 412–3 701 žmogus, iš jų – 154–2 512 civilių gyventojų (416–951 civilis gyventojas, remiantis tiriamosios žurnalistikos tinklalapio „The Bureau of Investigative Journalism“ duomenimis)(1); kadangi pranešama apie JAV kovinių nepilotuojamų orlaivių atakas Afganistane, Pakistane, Jemene, Libijoje, Irake, Somalyje ir Ugandoje;

E.     kadangi kovinės nepilotuojamų orlaivių atakos be to, kad per jas žudomi civiliai gyventojai, gyventojams sukelia baimę, psichologines traumas ir daro didelę žalą socialiniam ir ekonominiam gyvenimui;

F.     kadangi pagal ES sutarties 41 straipsnio 2 dalį visos išlaidos, kurios atsiranda dėl karinio arba gynybinio pobūdžio operacijų, iš ES biudžeto nefinansuojamos;

G.     kadangi 2013 m. lapkričio 19 d. Europos gynybos agentūros valdančiosios tarybos susitikime gynybos ministrai pažadėjo pradėti Europos vidutinio aukščio ilgai skraidančių (MALE) nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų (RPAS) projektą, kurio paskirtis bus dvejopa – civiliam ir kariniam naudojimui; kadangi nebuvo aiškiai paneigta, kad tokia sistema nebus naudojama tiksliniam žudymui; kadangi Taryba 2013 m. gruodžio mėn. susitikime susitarė skatinti nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų (t. y. nepilotuojamų orlaivių) mokslinius tyrimus ir kūrimą 2020–2025 m. laikotarpiu;

H.     kadangi ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas ir dislokavimas iš esmės kenkia įstatymo viršenybės principui, parlamentinei kontrolei ir demokratijai;

1.      smerkia nepilotuojamų orlaivių naudojimą Afganistane, Pakistane, Jemene, Libijoje, Irake, Somalyje ir Ugandoje kaip ypač įžūlų JT Chartijos ir valstybės suvereniteto pažeidimą; ragina priimti tarptautinę konvenciją, kuria uždraudžiama naudoti ginkluotus nepilotuojamus orlaivius;

2.      primygtinai ragina Tarybą ir valstybes nares kategoriškai uždrausti nepilotuojamų orlaivių operacijas tikslinio žudymo tikslais, užkirsti kelią neteisminio mirties bausmės vykdymo atvejams ir tokius veiksmus pripažinti netinkamais, taip pat propaguoti idėją tarptautiniu mastu uždrausti kovinius nepilotuojamus orlaivius;

3.      primygtinai ragina Tarybą ir valstybes nares, laukiant, kol bus visiškai uždraustos kovinių nepilotuojamų orlaivių operacijos, įsipareigoti užtikrinti, kad valstybės skelbtų savo kriterijus dėl kovinių nepilotuojamų orlaivių operacijų, taip pat informaciją apie šių operacijų aukas, ypač civilių gyventojų aukas;

4.      primygtinai ragina ES ir valstybes nares įsipareigoti užtikrinti, kad neteisėto žudymo atveju prieš kaltininkus būtų imtasi priemonių ir nustatyti kaltininkai būtų nubausti;

5.      smerkia tai, kad kuriami nepilotuojami orlaiviai, nes tai skatina ginklavimosi varžybas, ir nesutinka, kad ES ateityje dar kartą finansuotų bet kokius kovinės paskirties arba civilinės ir kovinės paskirties mokslinius tyrimus ir projektus, visų pirma pasitelkiant ES mokslinių tyrimų programą (nuo 2014 m. – „Horizontas 2020“); reikalauja perskirstyti viešąsias lėšas ir nustatyti naują mokslinių tyrimų kryptį siekiant naudos visuomenei ir ypač remti viešuosius projektus ir mokslinius tyrimus socialinės srities, ekologijos, kultūros ir sveikatos temomis;

6.      pabrėžia, kad bepiločius skraidymo aparatus svarbu įtraukti į tarptautinių ginklų eksporto kontrolės režimų, pvz., ES bendroji pozicija dėl ginklų eksporto ir Sutartis dėl prekybos ginklais, sąrašus; ragina nusiginkluoti visame pasaulyje ir konfliktus spręsti tik politinėmis ir taikiomis priemonėmis;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, valstybių narių parlamentams, JT Generalinei Asamblėjai ir Komisijai.

(1)

Neturima jokių oficialių duomenų apie JAV ir (arba) ES įvykdytas nepilotuojamų orlaivių atakas, taip pat nėra parengta oficialių pranešimų apie aukų skaičių. Šie skaičiai atspindi duomenis, kuriuos nepriklausomos organizacijos, pvz., tinklalapiai „The Long War Journal“, „Pakistan Body Count“ ir „The Bureau of Investigative Journalism“, surinko remdamosi spaudos pranešimais vietos (regionų) ir tarptautiniuose laikraščiuose.

Teisinė informacija - Privatumo politika