Rezolūcijas priekšlikums - B7-0203/2014Rezolūcijas priekšlikums
B7-0203/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu

24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0201/2014

Procedūra : 2014/2567(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0203/2014
Iesniegtie teksti :
B7-0203/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0203/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu

(2014/2567(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ANO ziņojumu par mērķtiecīgu nogalināšanu (2010),

–       ņemot vērā Ženēvas konvencijas (1949) un tām pievienotos papildprotokolus (1977),

–       ņemot vērā 2013. gada 3. maija pētījumu „Karadarbībā izmantojamo bezpilota lidaparātu un autonomu robotu ietekme uz cilvēktiesībām”,

–       ņemot vērā 2012. gada pētījumus „Living under drones” (Stenforda Universitāte un Ņujorkas Universitāte) un „The civilian impact of drones” (Konfliktu skarto civiliedzīvotāju centrs, Kolumbijas Universitāte, Ņujorka),

–       ņemot vērā Statewatch ziņojumu „Eurodrones Inc.”,

–       ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.     tā kā bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana mērķtiecīgai nogalināšanai pēdējo desmit gadu laikā ir ievērojami palielinājusies;

B.     tā kā saskaņā ar Ženēvas konvencijām nestarptautiska rakstura bruņotā konfliktā cilvēkiem uzbrukt atļauts tikai tad, ja tie tiešā veidā piedalās karadarbībā, un šaubu gadījumā cilvēki jāuzskata par civiliedzīvotājiem;

C.     tā kā starptautiskās cilvēktiesības aizliedz patvaļīgu nogalināšanu jebkādos apstākļos; tā kā starptautiskās humanitārās tiesības nepieļauj cilvēku mērķtiecīgu nogalināšanu valstīs, kuras nav iesaistītas bruņotā konfliktā;

D.     tā kā saskaņā ar ANO ziņojumu par mērķtiecīgu nogalināšanu bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana „neizbēgami noved pie neselektīvas civiliedzīvotāju nogalināšanas”; tā kā saskaņā ar vietnēm Long War Journal un Pakistan Body Count, kā arī Pētnieciskās žurnālistikas biroju kopš 2004. gada operācijās, kurās izmanto bruņotus bezpilota lidaparātus, Pakistānā nogalināts 2412–3701 cilvēks, tostarp 154–2512 civiliedzīvotāji (saskaņā ar Pētnieciskās žurnālistikas biroju — 416–951 civiliedzīvotājs)[1]; tā kā par ASV bruņoto bezpilota lidaparātu uzbrukumiem ziņots Afganistānā, Pakistānā, Jemenā, Lībijā, Irākā, Somālijā un Ugandā;

E.     tā kā bruņotu bezpilota lidaparātu uzbrukumi līdztekus civiliedzīvotāju nogalināšanai sēj bailes, rada psiholoģiskas traumas un lielu kaitējumu iedzīvotāju sociāli ekonomiskajai dzīvei;

F.     tā kā izdevumus, kas rodas no darbībām militārā vai aizsardzības jomā, nesedz no ES budžeta (LES 41. panta 2. punkts);

G.     tā kā 2013. gada 19. novembrī Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sanāksmē aizsardzības ministri apņēmās sākt kopīgu projektu vidēja augstuma ilglidošanas tālvadības bezpilota lidaparātu jomā, paredzot divējādu lietojumu — civilām un militārām vajadzībām; tā kā šādu lidaparātu izmantošana mērķtiecīgai nogalināšanai līdz šim vēl nav skaidri izslēgta; tā kā Padome 2013. gada decembra sanāksmē vienojās par pētniecības un izstrādes veicināšanu tālvadības bezpilota lidaparātu jomā 2020.–2025. gadā;

H.     tā kā bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana un ieviešana apdraud tiesiskumu, parlamentāro kontroli un demokrātiju vispār,

1.      nosoda bezpilota lidaparātu izmantošanu Afganistānā, Pakistānā, Jemenā, Lībijā, Irākā, Somālijā un Ugandā, jo ar šiem uzbrukumiem tiek klaji pārkāpti Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti un valstu suverenitāte; aicina pieņemt starptautisku konvenciju, kas aizliegtu izmantot bruņotus bezpilota lidaparātus;

2.      mudina Padomi un dalībvalstis kategoriski aizliegt bezpilota lidaparātu izmantošanu mērķtiecīgai nogalināšanai, novērst un atteikt sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma un iestāties par bruņotu bezpilota lidaparātu aizliegšanu starptautiskā līmenī;

3.      mudina Padomi un dalībvalstis, kamēr bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana nav pilnībā aizliegta, apņemties panākt, ka valstis publisko savus kritērijus, ko izmanto bruņotu bezpilota lidaparātu operācijās, kā arī informāciju par šādu operāciju upuriem, jo īpaši civiliedzīvotājiem;

4.      mudina ES un dalībvalstis apņemties panākt, ka nelikumīgas nogalināšanas gadījumā tiek pieņemti mēri pret vainīgajiem un identificētie vainīgie tiek sodīti;

5.      nosoda bezpilota lidaparātu izstrādi, jo tā uzkurina bruņošanās sacensību, un noraida atkārtota un turpmāka ES finansējuma piešķiršanu militārai vai civilmilitārai pētniecībai un projektiem, jo īpaši ES pētniecības programmā (kopš 2014. gada pamatprogramma „Apvārsnis 2020”); pieprasa pārkārtot publiskā sektora finansējumu un pētniecību, lai nestu labumu sabiedrībai, jo īpaši — lai atbalstītu publiskā sektora projektus un pētniecību sabiedrības, ekoloģijas, kultūras un veselības jomā;

6.      uzsver, cik svarīgi ir iekļaut bezpilota gaisa kuģus preču sarakstos, kas izveidoti saskaņā ar starptautiskā ieroču eksporta kontroles režīmiem, piemēram, ES kopējo nostāju par ieroču eksportu un Ieroču tirdzniecības līgumu; aicina īstenot vispārēju atbruņošanos un konfliktus risināt tikai politiskā un mierīgā ceļā;

7.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, dalībvalstu parlamentiem, ANO Ģenerālajai asamblejai un Komisijai.