Procedura : 2014/2567(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0203/2014

Teksty złożone :

B7-0203/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0172

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 131kWORD 60k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.562v01-00
 
B7-0203/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów (2014/2567(RSP))


Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów (2014/2567(RSP))  
B7‑0203/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając sprawozdanie ONZ na temat zabójstw celowanych z 2010 r.,

–       uwzględniając konwencje genewskie z 1949 r. oraz protokoły dodatkowe do nich z 1977 r.,

–       uwzględniając swoją analizę z dnia 3 maja 2013 r. zatytułowaną „Wpływ wykorzystywania dronów i zdalnie sterowanych robotów w działaniach wojennych na prawa człowieka”,

–       uwzględniając analizy z 2012 r. pt. „Życie w cieniu dronów” (Uniwersytet Stanforda i Uniwersytet Nowojorski) oraz „Wpływ dronów na ludność cywilną” (Center for Civilians in Conflict [Centrum badań nad ludnością cywilną w konfliktach zbrojnych] – Uniwersytet Columbia, Nowy Jork),

–       uwzględniając sprawozdanie organizacji Statewatch zatytułowane „Eurodrones Inc.”,

–       uwzględniając artykuł 110 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu znacznie zwiększyło się zastosowanie dronów bojowych w celu przeprowadzania ukierunkowanych zabójstw;

B.     mając na uwadze, że zgodnie z konwencjami genewskimi w wewnętrznym konflikcie zbrojnym dozwolone jest kierowanie ataków przeciwko osobom jedynie w przypadku, gdy uczestniczą one bezpośrednio w walkach, a w przypadku wątpliwości osoby te muszą być taktowane jak cywile;

C.     mając na uwadze, że międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka zabrania samowolnego zabijania w jakichkolwiek okolicznościach; mając na uwadze, że międzynarodowe prawo humanitarne nie dopuszcza ukierunkowanego zabójstwa osób znajdujących się w krajach nieprowadzących wojny;

D.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem ONZ w sprawie ukierunkowanych zabójstw operacje z wykorzystaniem dronów bojowych „nieuchronnie prowadzą do masowego zabijania osób cywilnych”; mając na uwadze, że według stron internetowych Long War Journal, Pakistan Body Count oraz Bureau of Investigative Journalism w operacjach z użyciem dronów bojowych w Pakistanie zginęło od 2004 r. między 2412 a 3701 ludzi, wśród nich 154 do 2512 osób cywilnych (416 do 951 według Bureau of Investigative Journalism)(1); mając na uwadze, że doniesienia o atakach dronów z USA pochodzą z Afganistanu, Pakistanu, Jemenu, Libii, Iraku, Somalii i Ugandy

E.     mając na uwadze, że poza śmiercią osób cywilnych ataki dronów bojowych powodują strach, psychiczną traumę i poważne szkody w społeczno-gospodarczym funkcjonowaniu ludności;

F.     mając na uwadze, że wszelkie wydatki na operacje o charakterze wojskowym lub obronnym są wykluczone z finansowania z budżetu UE (art. 41 ust. 2 TUE);

G.     mając na uwadze, że w dniu 19 listopada 2013 r. na posiedzeniu Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony ministrowie obrony zobowiązali się do zainicjowania projektu dotyczącego wspólnego, bezzałogowego systemu powietrznego (RPAS) o dużej wytrzymałości i operującego na średniej wysokości (MALE) o podwójnym zastosowaniu: do celów cywilnych i wojskowych; mając na uwadze, że dotychczas nie wykluczono wyraźnie zastosowania takiego systemu do ukierunkowanego zabijania; mając na uwadze, że Rada na posiedzeniu w grudniu 2013 r. uzgodniła, że w latach 2020-2025 będzie wspierała badania naukowe i rozwój RPAS (dronów);

H.     mając na uwadze, że używanie i wprowadzanie do akcji uzbrojonych dronów podważa zasadę praworządności, kontroli parlamentarnej i demokracji w ogólności;

1.      potępia stosowanie dronów w Afganistanie, Pakistanie, Jemenie, Libii, Iraku, Somalii i Ugandzie jako rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i pogwałcenie suwerenności państwowej; wzywa do zawarcia międzynarodowej konwencji zakazującej korzystania z uzbrojonych dronów;

2.      wzywa Radę i państwa członkowskie, by kategorycznie zakazały operacji z wykorzystaniem dronów w celu ukierunkowanego zabijania, by zakazywały i odrzucały pozasądowe egzekucje oraz opowiedziały się za międzynarodowym zakazem dronów bojowych;

3.      domaga się, by przed wprowadzeniem całkowitego zakazu stosowania operacji z użyciem dronów Rada i państwa członkowskie zobowiązały się do opublikowania kryteriów dotyczących operacji z użyciem tych statków, a także informacji na temat ofiar tych operacji, zwłaszcza ofiar cywilnych;

4.      wzywa UE i jej państwa członkowskie, by w przypadkach popełniania bezprawnych zabójstw zobowiązały się do podjęcia środków w stosunku do osób je popełniających oraz do ukarania wskazanych sprawców;

5.      potępia prace nad rozwojem dronów, gdyż napędzają one wyścig zbrojeń, oraz odrzuca ponowne i przyszłe finansowanie ze środków unijnych jakichkolwiek wojskowych czy cywilno-wojskowych badań i projektów, zwłaszcza za pośrednictwem unijnego programu badań (od 2014 r. zwanego „Horyzont 2020”); domaga się zmiany rozdziału funduszy publicznych i kierunków badań, żeby skorzystało na tym społeczeństwo, zwłaszcza domaga się wsparcia dla publicznych projektów społecznych, ekologicznych, kulturalnych i zdrowotnych oraz badań w tych dziedzinach;

6.      podkreśla znaczenie umieszczenia bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w wykazach obowiązujących w międzynarodowych systemach kontroli eksportu broni, takich jak wspólne stanowisko UE w sprawie eksportu broni i traktatu o handlu bronią; wzywa do globalnego rozbrojenia oraz do wyłącznie politycznych i pokojowych metod rozwiązywania konfliktów;

7.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, parlamentom państw członkowskich, Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ i Komisji.

(1)

Nie ma dostępnych danych o atakach dronów z USA lub UE ani oficjalnych doniesień o stratach. Przedmiotowe dane zgromadziły niezależne organizacje takie jak Long War Journal, Pakistan Body Count i Bureau of Investigative Journalism, które uzyskują je z doniesień z prasy lokalnej, regionalnej lub międzynarodowej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności