Postup : 2014/2567(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0203/2014

Predkladané texty :

B7-0203/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0172

NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 59k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.562v01-00
 
B7-0203/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel (2014/2567(RSP))


Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel (2014/2567(RSP))  
B7‑0203/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na správu OSN o cielenom zabíjaní (2010),

–       so zreteľom na Ženevské dohovory (1949) a dodatkové protokoly k nim (1977),

–       so zreteľom na svoju štúdiu z 3. mája 2013 s názvom Používanie bezpilotných lietadiel a robotov vo vojne a ich dôsledky pre ľudské práva,

–       so zreteľom na štúdie z roku 2012 s názvom Život pod bezpilotnými lietadlami (univerzity Stanford a New York) a Dôsledky bezpilotných lietadiel pre civilné obyvateľstvo (Centrum pre civilistov počas konfliktu – Columbia University, New York),

–       so zreteľom na správu organizácie Statewatch s názvom Eurodrones Inc.,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže používanie bojových bezpilotných lietadiel na cielené zabíjanie sa za posledné desaťročie prudko zvýšilo;

B.     keďže podľa Ženevských dohovorov je vytypovanie osôb v ozbrojenom konflikte, ktorý nie je medzinárodného charakteru, prípustné len vtedy, ak sa tieto osoby priamo podieľajú na nepriateľských akciách, a v prípade pochybností sa musí s jednotlivcami zaobchádzať ako s civilistami;

C.     keďže medzinárodné právo v oblasti ľudských práv zakazuje svojvoľné zabíjanie v akejkoľvek situácii; keďže medzinárodné humanitárne právo nepovoľuje cielené zabíjanie osôb, ktoré sa nachádzajú v neutrálnych krajinách;

D.     keďže podľa správy OSN o cielenom zabíjaní operácie s bojovými bezpilotnými lietadlami „nevyhnutne vedú k náhodnému zabíjaniu civilistov“; keďže podľa organizácií Long War Journal, Pakistan Body Count a Bureau of Investigative Journalism bolo v Pakistane od roku 2004 pri operáciách s bojovými bezpilotnými lietadlami zabitých 2 412 až 3 701 ľudí, z toho 154 až 2 512 civilistov (416 až 951 podľa Bureau of Investigative Journalism)(1); keďže medzi krajiny, kde boli zaznamenané útoky bojových bezpilotných lietadiel USA, patria Afganistan, Pakistan, Jemen, Líbya, Irak, Somálsko a Uganda;

E.     keďže zásahy bojových bezpilotných lietadiel okrem zabíjania civilistov spôsobujú strach, psychologické traumy a veľké škody na sociálno-ekonomickom živote obyvateľstva;

F.     keďže akékoľvek výdavky vyplývajúce z operácií, ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky, sú vylúčené z financovania z rozpočtu EÚ (článok 41 ods. 2 ZEÚ);

G.     keďže 19. novembra 2013 na zasadnutí riadiacej rady Európskej obrannej agentúry sa ministri obrany zaviazali začať spoločný projekt systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel (RPAS) so strednou operačnou výškou letu a dlhým doletom (MALE), ktorý má charakter dvojakého použitia – na civilné aj vojenské účely; keďže použitie takéhoto systému na cielené zabíjanie zatiaľ nebolo výslovne vylúčené; keďže Rada na zasadnutí v decembri 2013 súhlasila s podporou výskumu a vývoja RPAS (bezpilotných lietadiel) v období rokov 2020 – 2025;

H.     keďže použitie a nasadenie ozbrojených bezpilotných lietadiel podkopáva zásadu právneho štátu, parlamentnú kontrolu a demokraciu vo všeobecnosti;

1.      odsudzuje použitie bezpilotných lietadiel v Afganistane, Pakistane, Jemene, Líbyi, Iraku, Somálsku a Ugande ako zjavné porušenie Charty OSN a narušenie štátnej suverenity; požaduje medzinárodný dohovor zakazujúci využívanie ozbrojených bezpilotných lietadiel;

2.      naliehavo vyzýva Radu a členské štáty, aby kategoricky zakázali operácie bezpilotných lietadiel na účely cieleného zabíjania, zabránili akýmkoľvek mimosúdnym popravám a odmietli ich a obhajovali medzinárodný zákaz bojových bezpilotných lietadiel;

3.      naliehavo vyzýva Radu a členské štáty, aby sa do dovtedy, kým nedôjde k úplnému zákazu operácií bojových bezpilotných lietadiel, zaviazali zabezpečiť, že štáty zverejnia svoje kritériá týkajúce sa operácií bojových bezpilotných lietadiel, ako aj informácie o obetiach takýchto operácií, najmä o civilných obetiach;

4.      naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa zaviazali zabezpečiť, že v prípade nezákonného zabíjania prijmú opatrenia proti páchateľom a zistení páchatelia budú potrestaní;

5.      odsudzuje vývoj bezpilotných lietadiel, pretože to eskaluje preteky v zbrojení, a odmieta opakované a budúce financovanie akéhokoľvek vojenského alebo civilno-vojenského výskumu a projektov z prostriedkov EÚ, najmä prostredníctvom výskumného programu EÚ (od roku 2014 programu Horizont 2020); žiada prerozdelenie verejných prostriedkov a výskumu v prospech spoločnosti, konkrétne na podporu verejných projektov a výskumu v sociálnej, ekologickej, kultúrnej a zdravotnej oblasti;

6.      zdôrazňuje, že je dôležité začleniť letecké dopravné prostriedky bez posádky (UAV) do zoznamov položiek v medzinárodných režimoch kontroly vývozu zbraní, ako je napríklad spoločná pozícia EÚ o vývoze zbraní a zmluva o obchode so zbraňami; žiada globálne odzbrojenie a čisto politické a mierové riešenie konfliktov;

7.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, parlamentom členských štátov, Valnému zhromaždeniu OSN a Komisii.

(1)

Nie sú k dispozícii žiadne oficiálne údaje o zásahoch bezpilotných lietadiel USA a/alebo EÚ ani oficiálne údaje o obetiach. Údaje predstavujú údaje zozbierané nezávislými organizáciami, ako sú Long War Journal, Pakistan Body Count a Bureau of Investigative Journalism, ktoré tieto údaje získavajú z správ v miestnej/regionálnej a medzinárodnej tlači.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia