Förslag till resolution - B7-0203/2014Förslag till resolution
B7-0203/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om användningen av bestyckade drönare

24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0201/2014

Förfarande : 2014/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0203/2014
Ingivna texter :
B7-0203/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0203/2014

Europaparlamentets resolution om användningen av bestyckade drönare

(2014/2567(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av FN:s rapport om riktat dödande (2010),

–       med beaktande av 1949 års Genèvekonventioner och tilläggsprotokollen från 1977,

–       med beaktande av sin studie av den 3 maj 2013 om konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av drönare och obemannade robotar i krigföring (The Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare),

–       med beaktande av studierna från 2012 Living under drones (Stanford- och New York-universiteten) och The civilian impact of drones (Center for Civilians in Conflict – Columbia University, New York),

–       med beaktande av Statewatch-rapporten Eurodrones Inc.,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Användningen av drönare för riktat dödande i konflikter har ökat markant under de senaste tio åren.

B.     Enligt Genèvekonventionerna är det i en icke-internationell väpnad konflikt endast tillåtet att angripa personer som deltar direkt i fientligheterna, och i de fall där det råder osäkerhet ska enskilda personer behandlas som civila.

C.     Enligt internationell humanitär rätt är godtyckligt dödande förbjudet i alla lägen, och riktat dödande av personer som befinner sig i icke-krigförande länder är inte tillåtet.

D.     Enligt FN:s rapport om riktat dödande leder användningen av drönare i konflikter tveklöst till urskillningslöst dödande av civila. Enligt Long War Journal, Pakistan Body Count och Bureau of Investigative Journalism, har mellan 2 412 och 3 701 människor dödats i drönarattacker i Pakistan sedan 2004, däribland 154–2 512 civila (416–951 enligt Bureau of Investigative Journalism)[1]. Amerikanska drönarattacker har rapporterats i Afghanistan, Pakistan, Jemen, Libyen, Irak, Somalia och Uganda.

E.     Förutom att användningen av drönare i konflikter dödar civila orsakar den även rädsla och psykologiska trauman och skadar allvarligt befolkningens socioekonomiska förhållanden.

F.     Utgifter som är kopplade till operationer som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser står utanför EU:s budget (artikel 41.2 i EU-fördraget).

G.     Vid Europeiska försvarsbyråns styrelsemöte den 19 november 2013 åtog sig försvarsministrarna att lansera ett gemensamt projekt för ett fjärrstyrt luftfartygssystem (RPAS) på medelhög höjd och med lång uthållighet (MALE) med dubbla användningsområden – för civil och militär användning. Hittills har möjligheten att använda ett sådant system för riktat dödande inte uttryckligen uteslutits. Vid sitt möte i december 2013 gick rådet med på att främja forskning kring och utveckling av RPAS (drönare) under perioden 2020–2025.

H.     Användningen och utplaceringen av bestyckade drönare undergräver rättsstatsprincipen, den parlamentariska kontrollen och demokratin i allmänhet.

1.      Europaparlamentet fördömer användningen av drönare i Afghanistan, Pakistan, Jemen, Libyen, Irak, Somalia och Uganda som ett uppenbart brott mot FN-stadgan och som en kränkning av statens suveränitet. Parlamentet efterlyser en internationell konvention om förbud mot användningen av bestyckade drönare.

2.      Europaparlamentet uppmanar med eftertryck rådet och medlemsstaterna att kategoriskt förbjuda användningen av drönare för riktat dödande, att förhindra och avvisa alla utomrättsliga avrättningar och att förespråka ett internationellt förbud mot drönarattacker.

3.      Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att, i väntan på ett totalförbud mot drönarattacker, förbinda sig att se till att stater offentliggör sina kriterier för drönarattacker liksom information om offren för sådana attacker, särskilt civila.

4.      Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att i händelse av olagligt dödande förbinda sig att se till att åtgärder vidtas mot förövarna och att de identifierade gärningsmännen straffas.

5.      Europaparlamentet fördömer utvecklingen av drönare eftersom detta skyndar på vapenkapprustningen, och förkastar att EU-medel nu och i framtiden används för forskning och projekt med militära eller kombinerade civila och militära ändamål, särskilt genom EU:s forskningsprogram (sedan 2014 ”Horisont 2020”). Parlamentet begär att offentliga medel och forskning ska omfördelas så att de gynnar samhället, och menar att de särskilt bör stödja offentliga projekt och offentlig forskning inom sociala frågor, miljö, kultur samt hälso- och sjukvård.

6.      Europaparlamentet betonar vikten av att föra upp obemannade luftfartyg (UAV) på förteckningarna i internationella vapenexportkontrollsystem, såsom EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport och vapenhandelsfördraget. Parlamentet efterlyser global nedrustning och konfliktlösning som enbart bygger på politiska och fredliga medel.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, medlemsstaternas parlament, FN:s generalförsamling och kommissionen.