Procedure : 2014/2567(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0204/2014

Indgivne tekster :

B7-0204/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0172

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.563v01-00
 
B7-0204/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om retsgrundlaget for anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP))


Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om retsgrundlaget for anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP))  
B7‑0204/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til rapporterne om anvendelse af bevæbnede droner fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser af 28. maj 2010 og 13. september 2013 og fra FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse af 18. september 2013,

–       der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, af 13. august 2013 om anvendelse af bevæbnede droner,

–       der henviser til høringen den 25. april 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner, som blev afholdt af Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder sammen med dets Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar,

–       der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at afhængigheden af anvendelsen af fjernstyrede flysystemer (RPAS – i det følgende benævnt "droner"), i dødbringende operationer på fremmede landes territorier er steget betydeligt i de seneste ti år; der henviser til, at lande, hvor der har været dokumenterede droneangreb, omfatter Afghanistan, Pakistan, Yemen, Libyen, Irak, Somalia og Palæstina (Gaza), der henviser til, at der har været indberetninger om, at USA og andre lande har gennemført droneangreb; der henviser til, at antallet af stater, der har kapacitet til at anvende droner, formodentlig vil stige betydeligt i nær fremtid;

B.     der henviser til, at tusindvis af civile angiveligt er blevet dræbt eller alvorligt såret i droneangreb; der henviser til, at det er vanskeligt at fastslå med sikkerhed antallet af sårede som følge af manglen på gennemskuelighed og hindringerne for at kunne foretage reelle undersøgelser;

C.     der henviser til, at det er blevet dokumenteret, at politikker for droneangreb i betydelig grad har skadet hverdagslivet for almindelige civile i de berørte lande, bl.a. i form af dybtliggende angst og psykologiske traumer, afbrydelse af økonomiske og sociale aktiviteter og forringet adgang til uddannelse i de berørte lokalområder;

D.     der henviser til, at udbredelsen af væbnet droneteknologi, sammen med den stadig mere asymmetriske karakter af moderne konflikter, medfører hidtil usete udfordringer i henhold til folkeretten; der henviser til, at der ifølge ledende FN-eksperter er et vakuum med hensyn til ansvarlighed og gennemsigtighed;

E.     der henviser til, at folkeretten på menneskerettighedsområdet forbyder vilkårlige drab, herunder også i situationer med væbnet konflikt; der henviser til, at den humanitære folkeret ikke tillader målrettede drab på personer, der befinder sig i ikkekrigsførende stater;

F.     der henviser til, at stater i forbindelse med væbnede konflikter er forpligtede til at foretage hurtige, uafhængige og upartiske undersøgelser og tilvejebringe en detaljeret offentlig redegørelse og adgang til at søge om erstatning, når civile er blevet dræbt ved droneangreb;

1.      opfordrer den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne og Rådet til:

a)      at modsætte sig og forbyde praksis med udenretslige målrettede drab

b)     at sikre, at medlemsstaterne i overensstemmelse med deres retlige forpligtelser ikke begår ulovlige målrettede drab eller letter sådanne drab for andre stater

c)      at medtage bevæbnede droner i de relevante europæiske og internationale ordninger for nedrustning og våbenkontrol

d)     at arbejde hen imod et forbud mod forskning i og udvikling, indkøb og eksport af mulige fremtidige fuldautomatiske våbensystemer, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig indblanding

e)      at vedtage en fælles EU-holdning til bevæbnede droner;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, medlemsstaternes parlamenter og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik