Διαδικασία : 2014/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0204/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0204/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0172

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 131kWORD 58k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.563v01-00
 
B7-0204/2014

εν συνεχείαδήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (2014/2567(RSP))


Libor Rouček, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (2014/2567(RSP))  
B7‑0204/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, της 28ης Μαΐου 2010 και της 13ης Σεπτεμβρίου 2013, και του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon, της 13ης Αυγούστου 2013, σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών,

–       έχοντας υπόψη την ακρόαση της 25ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα η χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, την οποία διοργάνωσε η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από κοινού με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Κοινοβουλίου,

–       έχοντας υπόψη τη μελέτη του της 3ης Μαΐου 2013 σχετικά με "τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις",

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS, εφεξής "τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη") σε εξωχώριες φονικές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά την τελευταία δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις χώρες που έχουν δεχθεί επιθέσεις από τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη περιλαμβάνονται το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Υεμένη, η Λιβύη, το Ιράκ, η Σομαλία και η Παλαιστίνη (Γάζα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρεται πως οι ΗΠΑ και άλλες χώρες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρατών που έχουν την ικανότητα να κάνουν χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών είναι πιθανόν να αυξηθεί σημαντικά στο εγγύς μέλλον·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιάδες πολίτες έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σοβαρά από επιθέσεις τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι αριθμοί των απωλειών αυτών, λόγω της έλλειψης διαφάνειας και των εμποδίων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική διερεύνηση·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές επιθέσεων με τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη έχει τεκμηριωθεί ότι προκαλούν σημαντική ζημιά στην καθημερινή ζωή των απλών πολιτών στις πληττόμενες χώρες, όπως βαθύ άγχος και ψυχολογικά τραύματα, διακοπή των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση στις πληττόμενες κοινότητες·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση της τεχνολογίας των οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, σε συνδυασμό με την ολοένα και πιο ασύμμετρη φύση των σύγχρονων συγκρούσεων, δημιουργεί πρωτοφανείς προκλήσεις στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ έχουν καταγγείλει την ύπαρξη κενού όσον αφορά τη λογοδοσία και τη διαφάνεια·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγορεύει τις αυθαίρετες δολοφονίες, ακόμα και σε κατάσταση ένοπλης σύρραξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν επιτρέπει τη στοχευμένη δολοφονία προσώπων που βρίσκονται σε μη εμπόλεμα κράτη·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένοπλες συρράξεις, όταν άμαχοι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, τα κράτη έχουν την υποχρέωση να διεξάγουν ταχείες, ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες επί των γεγονότων και να παρέχουν λεπτομερείς δημόσιες εξηγήσεις και πρόσβαση σε αποζημίωση·

1.      καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο:

(α)    να αντιταχθούν στην πρακτική των εξωδικαστικών στοχευμένων δολοφονιών και να την απαγορεύσουν·

(β)    να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν παράνομες στοχευμένες δολοφονίες ούτε διευκολύνουν τέτοιες δολοφονίες από άλλα κράτη·

(γ)    να συμπεριλάβουν τα οπλισμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη στα σχετικά διεθνή καθεστώτα αφοπλισμού και ελέγχου των όπλων·

(δ)    να εργασθούν για την απαγόρευση της έρευνας, ανάπτυξης, απόκτησης και εξαγωγής ενδεχόμενων μελλοντικών πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων όπλων, που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση·

(ε)    να εγκρίνουν κοινή θέση της ΕΕ για τα οπλισμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Συμβούλιο, τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την Επιτροπή.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου