Menetlus : 2014/2567(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0204/2014

Esitatud tekstid :

B7-0204/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0172

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.563v01-00
 
B7-0204/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Relvastatud droonide kasutamise õiguslik raamistik (2014/2567(RSP))


Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon relvastatud droonide kasutamise õigusliku raamistiku kohta (2014/2567(RSP))  
B7‑0204/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kohtuväliste, kiirete ja meelevaldsete hukkamiste ÜRO eriraportööri 28. mai 2010. aasta ja 13. septembri 2013. aasta aruandeid ning terrorismivastases võitluses inimõiguste ja põhivabaduste edendamise ja kaitse ÜRO eriraportööri 18. septembri 2013. aasta aruannet relvastatud droonide kasutamise kohta,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 13. augusti 2013. aasta avaldust relvastatud droonide kasutamise kohta,

–       võttes arvesse 25. aprillil 2013 toimunud kuulamist droonide kasutamise mõju kohta inimõigustele, mille korraldas Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjon ühiselt koos julgeoleku ja kaitse allkomisjoniga,

–       võttes arvesse oma 3. mai 2013. aasta uurimust „Droonide ja robotite sõjalise kasutamise mõju inimõigustele”,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.     arvestades, et kaugjuhitud mehitamata õhusõidukite (edaspidi „droonid”) kasutamine surmavate ekstraterritoriaalsete operatsioonide käigus on viimasel kümnendil järsult kasvanud; arvestades, et riikide seas, kus on registreeritud droonirünnakuid, on Afganistan, Pakistan, Jeemen, Liibüa, Iraak, Somaalia ja Palestiina (Gaza sektor); arvestades, et teadete kohaselt on droonirünnakuid korraldanud USA ja teised riigid; arvestades, et lähiajal ilmselt suureneb oluliselt riikide arv, kes on võimelised droone kasutama;

B.     arvestades, et droonirünnakutes on teadaolevalt hukkunud või tõsiselt vigastada saanud tuhandeid tsiviilelanikke; arvestades, et läbipaistvuse puudumise ja tulemuslikku uurimist segavate tõkete tõttu on selliste ohvrite arvu raske hinnata;

C.     arvestades, et teadaolevalt on droonirünnakud rängalt kahjustanud asjaomaste maade tavaliste tsiviilelanike igapäevaelu, sealhulgas põhjustanud neist mõjutatud kogukondades suurt hirmu ja psühhotraumasid, häirinud majandus- ja ühiskonnaelu ning piiranud juurdepääsu haridusele;

D.     arvestades, et relvastatud droonide tehnoloogia levik koos tänapäeva konfliktide üha asümmeetrilisemaks muutumisega tekitab rahvusvahelises õiguses seninägematuid probleeme; arvestades, et ÜRO juhtivad eksperdid on mõistnud hukka tekkinud vastutus- ja läbipaistvustühiku;

E.     arvestades, et inimõigusi käsitlev rahvusvaheline õigus keelab meelevaldse tapmine, seda ka relvakonflikti käigus; arvestades, et inimõigusi käsitlev rahvusvaheline õigus ei luba rahumeelsetes riikides asuvate isikute sihtmärgistatud tapmist;

F.     arvestades, et kui relvakonflikti käigus tapetakse droonirünnakus tsiviilisikuid, on riigid kohustatud korraldama kiired, sõltumatud ja erapooletud uurimised, andma üldsusele põhjalikke selgitusi ja pakkuma hüvitusvõimalusi;

1.      kutsub välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, liikmesriike ja nõukogu üles:

(a)    vastustama sihtmärgistatud kohtuväliseid tapmisi ja need keelustama;

(b)    tagama, et liikmesriigid vastavalt oma õiguslikele kohustustele ei korraldaks ebaseaduslikke sihtmärgistatud tapmisi ega soodustaks nende läbiviimist teiste riikide poolt;

(c)    lülitama relvastatud droonid asjaomastesse Euroopa ja rahvusvahelistesse desarmeerimis- ja relvastuskontrollirežiimidesse;

(d)    tegutsema selles suunas, et keelustada võimalike tulevaste täisautomaatsete, inimese osaluseta rünnakuid võimaldavate relvasüsteemide alased uuringud ning selliste süsteemide väljatöötamine, hankimine ja eksportimine;

(e)    võtma vastu ELi ühise seisukoha relvastatud droonide kohta.

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, liikmesriikide parlamentidele ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika