Resolutsiooni ettepanek - B7-0205/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0205/2014

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Relvastatud droonide kasutamine

  24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel

  Menetlus : 2014/2567(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0205/2014
  Esitatud tekstid :
  B7-0205/2014
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0205/2014

  Euroopa Parlamendi resolutsioon relvastatud droonide kasutamise kohta

  (2014/2567(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse kohtuväliste, kiirete ja meelevaldsete hukkamiste ÜRO eriraportööri 28. mai 2010. aasta ja 13. septembri 2013. aasta ning terrorismivastases võitluses inimõiguste ja põhivabaduste edendamise ja kaitse ÜRO eriraportööri 18. septembri 2013. aasta aruannet relvastatud droonide kasutamise kohta,

  –       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 13. augusti 2013. aasta avaldust relvastatud droonide kasutamise kohta,

  –       võttes arvesse 25. aprillil 2013. aastal Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni korraldatud kuulamist droonide kasutamise mõju kohta inimõigustele,

  –       võttes arvesse oma 3. mai 2013. aasta uurimust „Droonide ja robotite sõjalise kasutamise mõju inimõigustele”,

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

  A.     arvestades, et kaugjuhitavate mehitamata õhusõidukisüsteemide (edaspidi „droonid”) kasutamine sõjalistes operatsioonides on viimastel aastatel suurenenud, sest nende süsteemide tehnoloogia ja võimekus on paranenud;

  B.     arvestades, et droonidel on palju kasutusalasid ja neid võib kasutada relvaplatvormina, võttes täpseks sihtmärgiks tsiviilelanikkonna hulgas tegutsevad vaenlase sõjalised jõud ja vähendades seega süütute tsiviilohvrite arvu;

  C.     arvestades, et droonid on eriti kasulikud terrorismivastases võitluses esinevate ohtudega võitlemisel ja vähendavad samas omaenda sõjaliste kaotuste ohtu;

  D.     arvestades, et droonide suur tõhusus on tekitanud vastuväiteid just nende hulgas, kes ei suhtu Lääne sõjalistesse operatsioonidesse ja teatavatesse kampaaniatesse üldiselt pooldavalt ja kellel endal sellised võimsused puuduvad;

  E.     arvestades, et droone nagu kõiki relvasüsteeme tuleb kasutada asjaomase rahvusvahelise õiguse kohaselt, võttes arvesse vajadust vähendada võimalust, et sõjaline operatsioon toob kaasa ka tsiviilohvreid;

  F.     arvestades, et Lääne mõjuvõimsad riigid, kes seisavad tihti silmitsi terroristlike ja mässuliste vaenlastega, kes ei hooli inimeludest ning kuritarvitavad ja kasutavad võitluses mitteosalejaid tahtlikult, on oma tsiviilelanike kaitsmise ja tsiviilohvrite arvu vähendamise püüdlustes erandlikud;

  1.      õhutab Euroopa riike koos oma liitlastega jätkama võitlust terrorismi vastu ning kasutama selleks kõiki võimalikke seaduslikke vahendeid; innustab neid, kes kasutavad või töötavad välja droone, järgima eriti täpselt relvastatud võitlust käsitlevat rahvusvahelist õigust;

  2.      on veendunud, et droonide kasutamine tulevikus suureneb; peab tervitatavaks nende liikmesriikide vastavaid algatusi, kes investeerivad uute kaugjuhitavate mehitamata õhusõidukisüsteemide uuringutesse ja väljatöötamisse, ning kutsub neid üles tegema koostööd valdkondades, mis võimaldavad nende süsteemide võimalikku kasutust laiendada;

  3.      märgib, et kaugjuhitavate mehitamata õhusõidukisüsteemide väljatöötamiseks on olemas koostööprogramm, milles osaleb mitu liikmesriiki; julgustab seetõttu Euroopa Kaitseagentuuri tegutsema nii, et see annaks lisaväärtust ja arenduskulude vähendamise võimalusi, nt sertifitseerimine, lennuliikluse arvessevõtmine ja parimate tavade jagamine;

  4.      väljendab sügavat kahetsust tagajärgede pärast, mis droonirünnakutel võib olla tsiviilelanikkonnale; peab tervitatavaks pingutusi leida operatsioonidega seotud probleemidele tehnoloogilised lahendused ja vähendada kaasnevate kahjustuste ohtu ning seda, et kaugjuhitavate droonirünnakute ohvriks satuksid süütud inimesed; on veendunud, et kõik riigid peaksid droonirünnakute kaalumisel tegutsema vaoshoitult ning droonirünnakutel peaks olema aktuaalsetel ja täpsetel luureandmetel põhinev täpne sihtmärk;

  5.      avaldab toetust raskes ja ohtlikus terrorismi- ja fanatismivastases võitluses osalevatele Lääne relvajõududele;

  6.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, liikmesriikide parlamentidele ja komisjonile.