Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0205/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0205/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo

24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2014/2567(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0205/2014
Pateikti tekstai :
B7-0205/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0205/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo

(2014/2567(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais 2010 m. gegužės 28 d. ir 2013 m. rugsėjo 13 d. pranešimus dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo ir į JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu klausimais 2013 m. rugsėjo 18 d. pranešimą dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo,

–       atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono 2013 m. rugpjūčio 13 d. pareiškimą dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo,

–       atsižvelgdamas į Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio kartu su Saugumo ir gynybos pakomitečiu 2013 m. balandžio 25 d. surengtą klausymą nepilotuojamų orlaivių naudojimo poveikio žmogaus teisėms tema,

–       atsižvelgdamas į EP parengtą 2013 m. gegužės 3 d. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių ir robotų naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi per pastaruosius metus dėl patobulintos technologijos ir geresnių gebėjimų padaugėjo nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų (toliau – nepilotuojami orlaiviai) naudojimo karinėse operacijose atvejų;

B.     kadangi nepilotuojami orlaiviai naudojami įvairiems tikslams ir juos galima naudoti kaip ginklų platformą, tiksliai atakuojančią priešo pajėgas, veikiančias tarp civilių gyventojų, taip sumažinant nekaltų civilių aukų skaičių;

C.     kadangi nepilotuojami orlaiviai ypač naudingi vengiant grėsmės kovoje su terorizmu ir taip mažinant savo kareivių žūties riziką;

D.     kadangi pačių nepilotuojamų orlaivių veiksmingumas, kaip paprastai būna, sukėlė tų subjektų, kurie bendrai nepritaria Vakarų vykdomoms karinėms operacijoms arba nepritaria tam tikroms kampanijoms, taip pat tų subjektų, kuriems trūksta tokių pajėgumų, pasipriešinimą;

E.     kadangi nepilotuojamus orlaivius, kaip ir kitas ginklų sistemas, privaloma naudoti laikantis atitinkamų tarptautinės teisės principų, atsižvelgiant į būtinybę sumažinti galimybę, kad dėl karinių operacijų taip pat žus ir civilių gyventojų;

F.     kadangi Vakarų valstybės, kurios dažnai susiduria su teroristais ir maištaujančiais priešais, visiškai negerbiančiais gyvybės ir sąmoningai piktnaudžiaujančiais ir išnaudojančiais nekovojančius asmenis, ypač rūpinasi apsaugoti civilius gyventojus ir sumažinti civilių gyventojų aukų skaičių;

1.      ragina Europos šalis kartu su savo sąjungininkais atkakliai tęsti kovą su terorizmu, pasitelkiant visus galimus teisėtus išteklius; skatina tuos subjektus, kurie naudoja arba kuria nepilotuojamus orlaivius, itin laikytis ginkluotus konfliktus reglamentuojančios tarptautinės teisės;

2.      mano, kad nepilotuojamų orlaivių naudojimo mastas ateityje toliau didės; džiaugiasi atitinkamomis iniciatyvomis, kurių imasi valstybės narės, investuojančios į naujų nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų mokslinius tyrimus ir tokių sistemų kūrimą, ir ragina jas bendradarbiauti srityse, kuriose jos gali padėti padidinti tokių sistemų naudojimą;

3.      pažymi, kad yra nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų kūrimo bendradarbiavimo programa, apimanti kelias valstybes nares; todėl ragina Europos gynybos agentūrą veiksmų imtis taip, kad būtų kuriama vertė, ieškant būdų, kaip iš tikro sumažinti kūrimo, pvz., sertifikavimo, išlaidas, oro eismo įtrauktį ir dalytis geriausia patirtimi;

4.      labai apgailestauja dėl poveikio, kurį nepilotuojamų orlaivių atakos gali turėti civiliams gyventojams; palankiai vertina pastangas ieškoti veiklos problemų technologinių sprendimų ir mažinti papildomos žalos riziką ir nekaltų aukų riziką, kurią kelia nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių atakos; mano, kad visos šalys turėtų laikytis deramai santūriai svarstydamos galimybę rengti nepilotuojamų orlaivių atakas, kurių tikslas turėtų būti tiksliai nustatytas remiantis naujausiais ir tiksliais žvalgybos duomenimis;

5.      reiškia paramą Vakarų ginkluotosioms pajėgoms, kurios atlieka sudėtingas ir pavojingas užduotis kovojant su terorizmu ir fanatizmu;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, EIVT, Tarybai, valstybių narių parlamentams ir Komisijai.