Διαδικασία : 2014/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0206/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0206/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0172

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 133kWORD 63k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.565v01-00
 
B7-0206/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (2014/2567(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (2014/2567(RSP))  
B7‑0206/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της 28ης Μαΐου 2010 και της 13ης Σεπτεμβρίου 2013 του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της 13ης Αυγούστου 2013 του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών,

–       έχοντας υπόψη την ακρόαση της 25ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις επιπτώσεις της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα ανθρώπινα δικαιώματα, που διοργάνωσε η υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου από κοινού με την υποεπιτροπή ασφάλειας και άμυνας,

–       έχοντας υπόψη τη μελέτη του της 3ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα η χρησιμοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοματοποιημένη χρήση των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS, εφεξής «μη επανδρωμένα αεροσκάφη») σε θανατηφόρες επιχειρήσεις έχει αυξηθεί ραγδαία κατά την τελευταία δεκαετία·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί σοβαρά από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα αριθμητικά στοιχεία είναι δύσκολο να υπολογιστούν λόγω της έλλειψης διαφάνειας που υπάρχει στη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γεγονός που συνιστά σοβαρό εμπόδιο για την αξιολόγηση της πλήρους έκτασης του αντικτύπου που έχουν στους αμάχους οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και το οποίο συμβάλλει στην έλλειψη λογοδοσίας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση της τεχνολογίας των οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών θέτει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου προ προκλήσεων άνευ προηγουμένου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγορεύει τις αυθαίρετες δολοφονίες, ακόμη και σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν επιτρέπει τη στοχευμένη θανάτωση προσώπων που βρίσκονται σε μη αντιμαχόμενα κράτη·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν οι άμαχοι θανατώνονται από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένοπλες συγκρούσεις, τα κράτη υπόκεινται στην υποχρέωση να διεξάγουν άμεσα ανεξάρτητες και αμερόληπτες αυτοψίες και να παρέχουν λεπτομερείς δημόσιες εξηγήσεις καθώς και πρόσβαση σε ένδικα μέσα·

ΣΤ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που σχετίζονται με την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στρατιωτικών και πολιτικών, υποστηρίζονται από τα ταμεία της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό προβλέπεται να συνεχιστεί και στο μέλλον·

1.      ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Συμβούλιο:

α)   να αντιταχθούν στην πρακτική των εξωδικαστικών στοχευμένων δολοφονιών και να την καταργήσουν·

β)   να εξασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη, σε συμφωνία με τις νομικές τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν παράνομες στοχευμένες δολοφονίες ούτε και διευκολύνουν άλλα κράτη ώστε να διαπράττουν τέτοιες δολοφονίες·

γ)   να ενσωματώσουν τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο σχετικό ευρωπαϊκό και διεθνές καθεστώς για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των εξοπλισμών·

δ)   να απαγορεύσουν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων·

ε)   να υποστηρίξουν τις έρευνες σχετικά με τις στοχευμένες δολοφονίες και να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

2.      καλεί την Επιτροπή να παράσχει πλήρη επισκόπηση όλων των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τόσο για πολιτική όσο και στρατιωτική χρήση, που έχουν λάβει χρηματοδότηση από τα ταμεία της ΕΕ· καλεί εκτός αυτού την Επιτροπή να κρατά δεόντως ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την χρησιμοποίηση των ταμείων της ΕΕ για ανάλογα προγράμματα στο μέλλον·

3.      ζητεί να ενσωματωθούν στο πλαίσιο της Ε&Α αξιολογήσεις του αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες να συμπεριλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

4.      τάσσεται κατά της διάδοσης της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ζητεί να αναπτυχθούν διεθνείς κανόνες·

5.      παροτρύνει το Συμβούλιο να συμφωνήσει επί της πρότασης για την έγκριση κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να αποτρέπεται η κατάχρηση εξουσίας, η κατάχρηση των εξουσιών επιτήρησης και των δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών χωρίς ενδεδειγμένη δημοκρατική εποπτεία, νομικά πλαίσια, ελέγχους και ισορροπίες, ούτως ώστε η πρόταση να εγκριθεί, προτού ληφθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ· ζητεί να αναληφθεί συντονισμένη πρωτοβουλία εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό να εγκριθεί μια δεσμευτική διεθνής σύμβαση σχετικά με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για στοχευμένες δολοφονίες·

6.      τονίζει ότι το εν λόγω νομικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει επίσης τη δημοκρατική εποπτεία της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων στρατιωτικών δυνατοτήτων, και να ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για μια σαφή και διαφανή ιεραρχική δομή, ώστε να διασφαλίζεται η λογοδοσία·

7.      ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος που έχει στους αμάχους, πράγμα που θα αποτελέσει επίσης το πρώτο βήμα ώστε να αντιμετωπιστεί το «κενό λογοδοσίας» που υφίσταται όσον αφορά τη χρήση τους·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου