Menetlus : 2014/2567(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0206/2014

Esitatud tekstid :

B7-0206/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0172

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.565v01-00
 
B7-0206/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Relvastatud droonide kasutamist käsitlev õigusraamistik (2014/2567(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon relvastatud droonide kasutamist käsitleva õigusraamistiku kohta (2014/2567(RSP))  
B7‑0206/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kohtuväliste, kiirkorras toimuvate ja meelevaldsete hukkamiste ÜRO eriraportööri 28. mai 2010. aasta ja 13. septembri 2013. aasta aruandeid ning terrorismivastases võitluses inimõiguste ja põhivabaduste edendamise ja kaitse ÜRO eriraportööri 18. septembri 2013. aasta aruannet relvastatud droonide kasutamise kohta,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 13. augusti 2013. aasta avaldust relvastatud mehitamata õhusõidukite kasutamise kohta,

–       võttes arvesse 25. aprillil 2013 toimunud kuulamist mehitamata õhusõidukite kasutamise ja selle inimõigustega seotud mõju teemal, mille korraldas inimõiguste allkomisjon koos julgeoleku ja kaitse allkomisjoniga,

–       võttes arvesse inimõiguste allkomisjoni 3. mai 2013. aasta uurimust "Mehitamata õhusõidukite ja robotite kasutamine sõjas ning selle inimõigustega seotud mõju”,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 20. detsembri 2013. aasta kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.     arvestades, et viimasel kümnendil on relvastatud kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide (RPAS-süsteemide ehk droonide) kasutamine surmavatel ekstraterritoriaalsetel operatsioonidel tunduvalt suurenenud;

B.     arvestades, et droonirünnakutes on teadaolevalt hukkunud või tõsiselt vigastada saanud tuhandeid tsiviilelanikke; arvestades, et tegelikest arvudest on relvastatud droonide kasutamise läbipaistmatuse tõttu raske ülevaadet saada, mis takistab olulisel määral droonirünnakute inimõigustega seotud kogumõju hindamist ja suurendab vastutamatust;

C.     arvestades, et droonitehnoloogia kiire levik toob rahvusvahelise õiguse seisukohast kaasa seninägematuid probleeme;

D.     arvestades, et inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õigusega on meelevaldne tapmine keelatud, ka relvakonflikti olukorras; arvestades, et inimõigusi käsitlev rahvusvaheline õigus ei luba sihipäraselt tappa rahumeelsetes riikides asuvaid isikuid;

E.     arvestades asjaolu, et kui relvakonflikti käigus on droonirünnakutes tapetud tsiviilisikuid, on riigid kohustatud läbi viima kiire, sõltumatu ja erapooletu juurdluse, andma üldsusele põhjalikke selgitusi ja pakkuma hüvitusvõimalusi;

F.     arvestades asjaolu, et paljusid droonide ehitamisega seotud uurimis- ja arendusprojekte nii sõjalises kui ka tsiviilvaldkonnas on toetatud ELi vahenditest ning et eeldatavasti jääb see nii ka edaspidi;

1.      kutsub välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, liikmesriike ja nõukogu üles:

a)           vastustama sihipäraseid kohtuväliseid tapmisi ja need keelustama;

b)          tagama, et liikmesriigid kooskõlas oma õiguslike kohustustega ei paneks toime ebaseaduslikke sihipäraseid tapmisi ega hõlbustaks sellist hävitustegevust teiste riikide puhul;

c)           hõlmama asjaomaste Euroopa ja rahvusvaheliste desarmeerimis- ja relvastuskontrollirežiimidega ka relvastatud droonid;

d)          keelustama täisautonoomsete, inimese sekkumiseta toimivate relvade väljatöötamise, tootmise ja kasutamise;

e)           toetama sihipäraste tapmiste uurimist ning kohtuväliste, kiirkorras toimuvate ja meelevaldsete hukkamiste ÜRO eriraportööri ja terrorismivastases võitluses inimõiguste ja põhivabaduste edendamise ja kaitse ÜRO eriraportööri soovituste elluviimist;

2.      palub komisjonil esitada põhjaliku ülevaate kõigist droonide ehitamisega seotud uurimis- ja arendusprojektidest nii sõjalises kui ka tsiviilvaldkonnas, mida on toetatud ELi vahenditest; palub samuti, et komisjon teavitaks parlamenti edaspidi korrapäraselt ELi vahendite kasutamisest kõnealuste projektide tarbeks;

3.      kutsub üles integreerima inimõiguste mõjuhinnangud tehnoloogilisse teadus- ja arendustegevusse, sealhulgas ka droonide edasiarendamisse;

4.      hoiatab droonitehnoloogia kiire levitamise eest ja kutsub üles kehtestama rahvusvahelisi norme;

5.      nõuab tungivalt, et nõukogu nõustuks soovitusega võtta vastu ELi ühine seisukoht relvastatud droonide kasutamist käsitleva õigusraamistiku kohta, mis aitaks ära hoida jõu ja jälgimise kuritarvitamist ning luureandmete kogumist ilma asjakohase demokraatliku järelevalve, õigusliku raamistiku ning kontrolli- ja tasakaalumehhanismideta, ning et see võetaks vastu enne edasiste otsuste langetamist drooniprogrammide arendamise kohta liikmesriikide või ELi tasandil; nõuab, et EL ja liikmesriigid algataksid ÜROs kooskõlastatult siduva rahvusvahelise konventsiooni vastuvõtmise, milles käsitletakse droonide kasutamist sihipärase tapmise eesmärgil;

6.      rõhutab, et sellise raamistikuga tuleb kehtestada ka relvastatud droonide kasutamise demokraatlik järelevalve, nagu see toimib mis tahes sõjalise võime puhul, ning koostada suunised selge ja läbipaistva käsuliini kujundamiseks, et tagada vastutuse võtmine;

7.      nõuab relvastatud droonide kasutamisel suuremat läbipaistvust, et teha täpsemini kindlaks mõju tsiviilisikutele ning teha esimene samm droonide kasutamisega seotud vastutusvaakumist välja tulemise suunas;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, liikmesriikide parlamentidele ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika