Postup : 2014/2567(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0206/2014

Predkladané texty :

B7-0206/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0172

NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 59k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.565v01-00
 
B7-0206/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o právnom rámci pre používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel (2014/2567(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o právnom rámci pre používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel (2014/2567(RSP))  
B7‑0206/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy z 28. mája 2010 a 13. septembra 2013 a osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd v boji proti terorizmu z 18. septembra 2013 o používaní ozbrojených bezpilotných lietadiel,

–       so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 13. augusta 2013 o používaní ozbrojených bezpilotných lietadiel,

–       so zreteľom na vypočutie o dôsledkoch používania bezpilotných lietadiel na ľudské práva, ktoré 25. apríla 2013 usporiadal Podvýbor Európskeho parlamentu pre ľudské práva spoločne s Podvýborom pre bezpečnosť a obranu,

–       so zreteľom na svoju štúdiu z 3. mája 2013 s názvom Dôsledky používania bezpilotných lietadiel a automatických robotov vo vojne na ľudské práva,

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 20. decembra 2013,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže automatizované používanie systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel (RPAS, ďalej len „bezpilotných lietadiel“) v extrateritoriálnych smrtonosných operáciách sa za posledné desaťročie prudko zvýšilo;

B.     keďže tisícky civilistov prišli údajne o život alebo boli vážne zranené v útokoch bezpilotných lietadiel; keďže tieto čísla je ťažké odhadnúť z dôvodu chýbajúcej transparentnosti v oblasti používania ozbrojených bezpilotných lietadiel, čo predstavuje značnú prekážku v hodnotení celého rozsahu dosahu útokov bezpilotných lietadiel na civilistov a prispieva k nedostatočnému zodpovedaniu sa za tieto činy;

C.     keďže šírenie technológie ozbrojených bezpilotných lietadiel predstavuje bezprecedentné výzvy v rámci medzinárodného práva;

D.     keďže medzinárodné právo v oblasti ľudských práv zakazuje svojvoľné zabíjanie vrátane zabíjania počas ozbrojeného konfliktu; keďže medzinárodné humanitárne právo nepovoľuje cielené zabíjanie osôb, ktoré sa nachádzajú v neutrálnych krajinách;

E.     keďže v ozbrojených konfliktoch, v ktorých civilisti prišli o život pri útokoch bezpilotných lietadiel, majú štáty povinnosť vykonať rýchle, nezávislé a nestranné vyšetrovanie na zistenie potrebných skutočností a poskytnúť podrobné verejné vysvetlenie a prístup k prostriedkom nápravy;

F.     keďže mnohé projekty týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti konštruovania vojenských aj civilných bezpilotných lietadiel sú podporované z fondov EÚ a keďže takáto prax má pokračovať aj v budúcnosti;

1.      vyzýva vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členské štáty a Radu, aby:

a)           sa postavili proti mimosúdnemu cielenému zabíjaniu a zakázali ho;

b)          zabezpečili, aby členské štáty v súlade s ich povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov nepáchali nezákonné cielené zabíjanie ani neumožňovali takéto zabíjanie iným krajinám;

c)           zahrnuli ozbrojené bezpilotné lietadlá do príslušných európskych a medzinárodných režimov v oblasti odzbrojenia a kontroly zbrojenia;

d)          zakázali vývoj, výrobu a používanie plne autonómnych zbraní;

e)           podporili vyšetrovanie cieleného zabíjania a následne konali v súlade s odporúčaniami osobitného spravodajcu OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy a osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd v boji proti terorizmu;

2.      vyzýva Komisiu, aby predložila ucelený prehľad o všetkých projektoch týkajúcich sa výskumu a vývoja v oblasti konštruovania vojenských aj civilných bezpilotných lietadiel, ktoré sú podporované z fondov EÚ; ďalej vyzýva Komisiu, aby Parlament v budúcnosti pravidelne a náležite informovala o používaní finančných prostriedkov EÚ na takéto projekty;

3.      žiada, aby posudzovanie vplyvu na ľudské práva tvorilo súčasť výskumu a vývoja technológií, a to aj pokiaľ ide o ďalší vývoj bezpilotných lietadiel;

4.      varuje pred šírením technológie bezpilotných lietadiel a žiada vypracovanie medzinárodných noriem;

5.      naliehavo vyzýva Radu, aby súhlasila s návrhom prijať spoločnú pozíciu EÚ k právnemu rámcu pre používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel s cieľom predchádzať zneužívaniu sily a spôsobilostí v oblasti dohľadu a zhromažďovania spravodajských informácii bez riadneho demokratického dohľadu, ako aj k právnym rámcom a kontrolám a bilanciám, ktoré sa majú prijať pred tým, než sa prijmú akékoľvek ďalšie rozhodnutia o rozvoji programov bezpilotných lietadiel na úrovni členských štátov a na úrovni EÚ; vyzýva na koordinovanú iniciatívu EÚ a členských štátov v OSN s cieľom prijať záväzný medzinárodný dohovor o používaní bezpilotných lietadiel na cielené zabíjanie;

6.      zdôrazňuje, že v takomto rámci sa musí stanoviť aj demokratický dohľad nad používaním ozbrojených bezpilotných lietadiel, ako to je v prípade akejkoľvek inej vojenskej spôsobilosti, a usmernenia pre jasnú a transparentnú hierarchiu velenia, aby sa zabezpečilo zodpovedanie sa za takéto činy;

7.      žiada zabezpečenie väčšej transparentnosti v oblasti používania ozbrojených bezpilotných lietadiel, aby sa dal lepšie zisťovať dosah na civilistov a vykonal sa tak prvý krok k odstráneniu vákua v súvislosti s určovaním zodpovednosti, ktoré obklopuje ich používanie;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, parlamentom členských štátov a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia