Ontwerpresolutie - B7-0207/2014Ontwerpresolutie
B7-0207/2014

  ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Venezuela

  25.2.2014 - (2014/2600(RSP))

  naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

  Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra namens de PPE-Fractie

  Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0207/2014

  Procedure : 2014/2600(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B7-0207/2014
  Ingediende teksten :
  B7-0207/2014
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  B7‑0207/2014

  Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela

  (2014/2600(RSP))

  Het Europees Parlement,

  –       gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in Venezuela, met name die van 24 mei 2007 over de zender "Radio Caracas TV", die van 23 oktober 2008 over de politieke onbevoegdverklaringen in Venezuela, die van 7 mei 2009 over de zaak Manuel Rosales, die van 11 februari 2010 over Venezuela, die van 8 juli 2010 over de zaak Maria Lourdes Afiuni en die van 24 mei 2012 over de mogelijke terugtrekking van Venezuela uit de Inter-Amerikaanse Commissie voor de mensenrechten;

  –       gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

  –       gezien de verklaring van de voormalige president van Costa Rica en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Oscar Arias over de huidige politieke situatie in Venezuela,

  –       gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

  A.     in overweging van de talloze protesten en demonstraties die de afgelopen weken in Venezuela hebben plaatsgevonden en die op 12 februari jl. zijn uitgelopen op de gewelddadige uiteendrijving van een protestdemonstratie van studenten, waarbij drie mensen om het leven zijn gekomen, ruim 70 gewonden zijn gevallen en meerdere honderden studenten zijn gearresteerd;

  B.     overwegende dat het aantal manifestaties de laatste dagen niet is verminderd, maar juist nog is toegenomen, en dat er nog meer doden en gewonden zijn gevallen en mensen zijn gearresteerd als gevolg van de gewelddadige repressie door overheidsinstanties en illegale gewapende groeperingen;

  C.     overwegende dat deze golf van protesten het gevolg is van het steeds autoritairdere optreden van het Venezolaanse regime, van de aantasting van het democratisch bestel, van het wijdverbreide gevoel van onveiligheid onder de burgers, van de grootschalige corruptie, van de vervolging en intimidatie van de democratische oppositie, de burgermaatschappij en de pers, alsook van de politiek van censuur en van het overheidsmonopolie op de audiovisuele media, in combinatie met de hoge kosten van levensonderhoud, de bijzonder hoge inflatie en de verstoring van de voorziening in essentiële levensbehoeften – en dat in een land dat beschikt over 's werelds grootste oliereserves;

  D.     overwegende dat de Venezolaanse autoriteiten, in plaats van bij te dragen aan de handhaving van de rust en het tot bedaren brengen van de spanningen, juist hebben gedreigd met het voeren van een "gewapende revolutie", en dat zij meerdere arrestatiebevelen en signalementen hebben uitgevaardigd en geëffectueerd tegen belangrijke leiders van de democratische oppositie, waarbij hen diverse misdrijven werden toegeschreven en zij ervan werden beschuldigd de intellectuele aanstichters te zijn van de protesten, en hen het organiseren van een staatsgreep in de schoenen werd geschoven;

  E.     overwegende dat de Venezolaanse grondwet het recht van vergadering, vereniging en maatschappelijk protest met vreedzame middelen waarborgt; overwegende dat de overheid verplicht is de fundamentele rechten van haar burgers te beschermen en hun veiligheid en levensbehoud te waarborgen, zonder dat aan deze rechten mag worden getornd;

  F.     overwegende dat ongecontroleerde gewapende en gewelddadige groeperingen die de regering gunstig gezind zijn sinds geruime tijd ongestraft hun gang kunnen gaan, en dat het feit dat zij in manifestaties infiltreren en daarbij aanwezig zijn de afgelopen dagen in diverse gewelddaden heeft geresulteerd, waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen, en dat deze gebeurtenissen door de centrale overheid niet zijn opgehelderd;

  1.      geeft uiting aan zijn diepe leedwezen over het verlies aan mensenlevens, betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers en roept op tot kalmte, gematigdheid en gezond verstand;

  2.      verwerpt ten stelligste het gebruik van geweld als middel voor het oplossen van politieke geschillen en spreekt zijn bezorgdheid uit over de ernstige onzekerheid onder de burgers, de polarisatie, het geweld en de vervolging die deel zijn gaan uitmaken van het Venezolaanse politieke bestel;

  3.      dringt erop aan dat het klimaat van spanningen en politiek geweld wordt ingetoomd; is van mening dat overheid verplicht is de rechten en de fundamentele veiligheid van de burgers te waarborgen;

  4.      verzoekt de Venezolaanse regering burgerrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzaam protest – rechten die door de grondwet worden erkend – te respecteren;

  5.      benadrukt dat de strikte naleving van de beginselen van vrijheid van meningsuiting, van informatie en van opinie een fundamenteel recht is in iedere democratische samenleving, en verwerpt derhalve de uitoefening van censuur en de beperkingen op de vrijheid van informatie die door de Venezolaanse autoriteiten aan de nationale en internationale media worden opgelegd; veroordeelt de pesterijen waarvan diverse kranten en andere audiovisuele media zoals de omroepen NTN24 en de Spaanse editie van CNN het slachtoffer zijn geweest en beschouwt deze praktijken als strijdig met de Venezolaanse grondwet en met de verbintenissen die zijn aangegaan door de Bolivariaanse Republiek Venezuela;

  6.      verzoekt de regering de onmiddellijke ontwapening en ontbinding te gelasten van de ongecontroleerde regeringsgezinde gewapende groeperingen en een halt toe te roepen aan de straffeloosheid waarmee zij te werk kunnen gaan, en dringt aan op ​​opheldering omtrent de dodelijke slachtoffers die er zijn gevallen, zodat de daders voor de rechtbank verantwoording moeten afleggen voor hun daden;

  7.      eist de vrijlating van alle studenten die tijdens de studentenprotesten van de laatste weken zijn gearresteerd;

  8.      herinnert eraan dat de strikte naleving van het beginsel van de scheiding der machten essentieel is voor de democratie en dat de rechtsbedeling ten dienste moet staan van de burgers en niet door de overheid mag worden gebruikt als een instrument voor politieke vervolging en onderdrukking van de democratische oppositie; verlangt derhalve dat de ongegronde aanklachten en beschuldigingen tegen leden van de oppositie die zijn gearresteerd vanwege hun politieke overtuigingen worden ingetrokken en dat de beschuldigingen tegen hooggeplaatste vooraanstaanden en leiders van de democratische oppositie worden gestaakt;

  9.      wijst er nogmaals op dat respect voor pluralisme en politieke diversiteit, verschil van mening en vrije meningsuiting fundamentele bestanddelen zijn van de kwaliteit en de goede werking van het democratisch bestel; herinnert eraan dat het bij democratie om ​​veel meer gaat dan alleen het houden van verkiezingen;

  10.    benadrukt de fundamentele verbintenissen die de regering van Venezuela is aangegaan tot eerbiediging van de internationale verdragen en conventies die zij heeft ondertekend, en in het bijzonder het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest en het Amerikaans Verdrag inzake de rechten van de mens;

  11.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de medevoorzitter van de Parlementaire Vergadering van Eurolat, het Secretariaat-generaal van de OAS, de regering en de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en het secretariaat van het Bureau voor de Democratische Eenheid van Venezuela.