Päätöslauselmaesitys - B7-0215/2014Päätöslauselmaesitys
B7-0215/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

25.2.2014 - (2014/2600(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2014/2600(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0215/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0215/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0215/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2014/2600(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1945 hyväksymän peruskirjan I luvun 1 artiklan 2 kohdan, jonka mukaan YK:n tavoitteena on ”kehittää kansakuntien välillä ystävällisiä suhteita, jotka perustuvat kansojen yhtäläisten oikeuksien ja niiden itsemääräämisoikeuden periaatteen kunnioittamiseen, sekä ryhtyä muihin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin maailmanrauhan lujittamiseksi”,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yhteissopimuksen 1 artiklan ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan, joissa molemmissa todetaan, että ”kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus” ja että ”tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja harjoittavat vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämistä”,

–       ottaa huomioon YK:n peruskirjassa vahvistetun sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatteen,

–       ottaa huomioon 27. tammikuuta 2013 pidetyssä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) ja EU:n valtion ja hallitusten päämiesten huippukokouksessa annetun julkilausuman, jossa allekirjoittajavaltiot vahvistavat sitoutumisensa kaikkiin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan kirjattuihin päämääriin ja periaatteisiin ja päätöksensä tukea kaikkia toimia, joilla pyritään säilyttämään kaikkien valtioiden suvereeni tasa-arvo ja kunnioittamaan niiden alueellista koskemattomuutta ja poliittista riippumattomuutta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan antamat julkilausumat Venezuelasta ja erityisesti 14. ja 21. helmikuuta 2014 annetut julkilausumat,

–       ottaa huomioon argentiinalaisen Nobelin rauhanpalkinnon saajan Adolfo Pérez Esquivelin lausumat Venezuelasta,

–       ottaa huomioon Mercosurin, UNASURin ja CELACin lausumat Venezuelan tilanteesta,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta ja erityisesti 24. toukokuuta 2007[1], 23. lokakuuta 2008[2], 7. toukokuuta 2009[3], 11. helmikuuta 2010[4], 8. heinäkuuta 2010[5] ja 24. toukokuuta 2012[6] annetut päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että 12. helmikuuta 2014 oikeisto- ja äärioikeistopuolueisiin yhteydessä olevat opiskelijat järjestivät mielenosoituksen, jonka jälkeen pieni ryhmä väkivaltaisia mielenosoittajia hyökkäsi tuliasein ja lyömasein varustettuina rakennukseen, jossa sijaitsee yleisen syyttäjän virasto, ja useisiin hallituksen rakennuksiin Caracasissa ja muissa Venezuelan kaupungeissa, käyttivät väkivaltaa ja tuhosivat julkista omaisuutta sekä tukkivat Caracasin tärkeimmän liikenneväylän;

B.     ottaa huomioon, että yhteenotoissa ammuttiin kuoliaaksi kaksi ihmistä: vasemmistoaktivisti Juan Montoya ja oppositiota kannattava opiskelija Basil Da Costa; ottaa huomioon, että tapa, jolla heitä ammuttiin päähän, tuo mieliin tavan, jolla tarkka-ampujat tappoivat ihmisiä 11. huhtikuuta 2002 käyttäen sitä perusteluna vallankaappaukselle; ottaa huomioon, että tämän jälkeen 13 ihmistä on kuollut ja 137 haavoittunut;

C.     ottaa huomioon, että väkivallan jatkamisen selvänä tavoitteena on horjuttaa Venezuelan demokraattisesti valittua hallitusta; toteaa, että tämä strategia ei ole uusi, sillä sama tilanne oli vuoden 2002 vallankaappausyrityksessä ja väkivallassa, joka seurasi presidentti Nicolás Maduron demokraattista vaalia huhtikuussa 2013, kun kyseiset ryhmät kieltäytyivät tunnustamasta vaalien tulosta ja yllyttivät väkivaltaan, jossa 11 ihmistä kuoli;

D.     ottaa huomioon, että Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitus on ilmoittanut, että ulkomaalaiset järjestöt, kuten USAID ja US National Endowment for Democracy, kannustavat, järjestävät ja rahoittavat tätä väkivaltaa; ottaa huomioon, että Wikileaksin mukaan Yhdysvaltojen ulkoasianministeriö on rahoittanut Venezuelan oppositiota ainakin 12 vuoden ajan;

E.     ottaa huomioon, että kansallinen ja kansainvälinen media esittää nämä tapahtumat yksipuolisella tavalla; ottaa huomioon tiedon manipuloinnin erityisesti sosiaalisessa mediassa levittämällä huhuja ja vääriä kuvia, jotka on otettu Syyriassa, Chilessä, Egyptissä, Espanjassa tai Singaporessa aivan kuin ne olisivat Venezuelasta;

F.     ottaa huomioon, että presidentti Maduro on kutsunut koolle Venezuelan kansallisen rauhankonferenssin, joka on määrä pitää 26. helmikuuta 2014 ja johon voivat osallistua kaikki halukkaat poliittiset ja yhteiskunnalliset ryhmät;

G.     ottaa huomioon, että kuluneiden 14 vuoden aikana Venezuelassa on järjestetty 19:ät eri vaalit; ottaa huomioon, että Venezuelan bolivariaanisen tasavallan perustuslaissa on osallistavan demokratian mekanismeja, kuten säännös kansanäänestyksestä, jolla voidaan kumota presidentin valtuudet;

H.     ottaa huomioon, että vuodesta 2006 vuoteen 2011 Venezuela nousi YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä seitsemän sijaa ylemmäs, 73 sijalle 187:sta; ottaa huomioon, että viime vuosikymmenen aikana Venezuelan hallitus lisäsi sosiaalimenoja yli 60,6 prosenttia; ottaa huomioon, että Venezuelassa eriarvoisuuden taso on nykyisin matalin koko alueella; ottaa huomioon, että Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden talouskomission (ECLAC) mukaan Venezuela on supistanut köyhien määrää 48,6 prosentista vuonna 2002 29,5 prosenttiin vuonna 2011;

I.      ottaa huomioon, että Venezuela on maailman viidenneksi suurin öljynviejä ja että sillä on maailman suurimmat tiedossa olevat öljyvarat;

J.      ottaa huomioon, että kumouksellisen väkivallan aalto tapahtuu aikana, jolloin Venezuelan lailliset viranomaiset ovat tehostamassa toimenpiteitä, joilla torjutaan maalle vahingollisia keinottelun ja taloudellisen sodankäynnin erilaisia muotoja;

K.     ottaa huomioon, että Nobelin rauhanpalkinnon saaja Adolfo Pérez Esquivel on kehottanut puolustamaan demokratiaa Venezuelassa hallituksen horjuttamisyrityksiä vastaan, varoittanut, että vallankaappausyritykset Latinalaisessa Amerikassa etenevät käyttäen uusia menetelmiä, ja tuominnut monikansalliset mediakorporaatiot, kuten CNN:n ja FOXin, jotka levittävät sotapropagandaa rauhan nimissä ja vihaa vapauden nimissä;

1.      tuomitsee jyrkästi meneillään olevan vallankaappausyrityksen ja oikeistolaisten ja äärioikeistolaisten oppositioryhmien harjoittaman väkivallan Venezuelassa; pitää valitettavana ihmishenkien menetyksiä ja ilmaisee surunvalittelunsa uhrien perheille;

2.      pitää valitettavana julkisen omaisuuden tuhoamista maassa ja kehottaa lopettamaan väkivaltaisuudet välittömästi;

3.      on syvästi huolissaan Venezuelan bolivariaaniseen tasavaltaan kohdistetuista horjuttamisyrityksistä käyttäen väkivaltaa samankaltaisissa puitteissa kuin aiemmissa vallankaappausyrityksissä vuonna 2002;

4.      tuomitsee epädemokraattiset ja kumoukselliset tavoitteet tässä vakautta horjuttavassa kampanjassa, jonka ääriryhmät ovat käynnistäneet Caracasin ja Venezuelan muiden kaupunkien kaduilla; korostaa, että Yhdysvaltojen imperialistisena etuna on varmistaa pääsy Venezuelan öljyvaroihin ja että sen poliittisena tavoitteena on heikentää ALBA-maita (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América);

5.      katsoo, että nämä tapahtumat paljastavat Venezuelan oligarkian pelkäävän, että meneillään olevat syvälliset taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset ja kansan kestävä tuki tälle prosessille uhkaavat sen etuja;

6.      pitää valitettavina opposition useita vallankaappausyrityksiä ja sitä, että pyrkiessään rikkomaan Venezuelan perustuslaillista järjestystä se on aiemmin sulkenut itsensä demokraattisen prosessin ulkopuolelle;

7.      korostaa jälleen antavansa täyden tukensa ja solidaarisuutensa Venezuelan kansalle, bolivariaaniselle prosessille ja vaaleilla valitulle presidentille Nicolás Madurolle; tuomitsee kaikki hyökkäykset Venezuelan demokratiaa ja itsemääräämisoikeutta vastaan;

8.      tukee Venezuelan hallituksen aloitetta järjestää 26. helmikuuta 2014 Venezuelan kansallinen rauhankonferenssi, johon kaikki poliittiset ja yhteiskunnalliset tahot on kutsuttu;

9.      pitää valitettavana kansainvälisen median roolia huhujen levittämisessä ja väärennettyjen kuvien käyttämisessä, millä pyritään luomaan väkivallan ja epävakauden ilmapiirin, joka heikentää Venezuelan hallitusta; muistuttaa, että tiedonvapaus on ihmisten perusoikeus, ja kehottaa kansainvälistä mediaa toimimaan vastuullisesti ja käsittelemään tapahtumia oikeudenmukaisesti, totuudellisesti ja tasapainoisesti, mitä se tällä hetkellä ei tee;

10.    pitää erittäin valitettavana EU:n kaikenlaista sekaantumista unionin ulkopuolisten maiden sisäisiin asioihin;

11.    painottaa, että kolmansien maiden kanssa käytävä vuoropuhelu ei saa missään tapauksessa johtaa kansojen itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen; pitää valitettavana, että EU ja sen jäsenvaltiot asettavat aivan liian usein diplomaattiset, poliittiset ja taloudelliset näkökohdat ihmisoikeuksien edelle, mikä johtaa lisäksi kaksinaismoralistiseen politiikkaan, joka on vastoin yleistä näkemystä ihmisoikeuksista; painottaa, että EU:n on uskottavuutensa tähden vältettävä kaikenlaista näiden kysymysten käyttämistä hyödyksi;

12.    muistuttaa, että Venezuelalla on tärkeä rooli Latinalaisen Amerikan kansoja hyödyttävän yhteistyö- ja integraatioprosessin luomisessa ja vahvistamisessa;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle, Mercosurin parlamentille ja Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle.