Förslag till resolution - B7-0215/2014Förslag till resolution
B7-0215/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

25.2.2014 - (2014/2600(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2014/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0215/2014
Ingivna texter :
B7-0215/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0215/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2014/2600(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kapitel I artikel 1.2 i FN:s stadga från 1945, där det anges att stadgans ändamål är ”att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt samt vidtaga andra lämpliga åtgärder för att befästa världsfreden”,

–       med beaktande av artikel 1 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 1 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i vilka det anges att ”alla folk har rätt till självbestämmande” och ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”,

–       med beaktande av principen om icke-intervention som fastställs i FN-stadgan,

–       med beaktande av förklaringen från toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater och i EU av den 27 januari 2013, i vilken signatärerna på nytt bekräftar sitt stöd för alla ändamål och principer som fastställs i FN-stadgan och sitt beslut att stödja alla ansträngningar för att upprätthålla suverän likställdhet mellan alla stater och respektera deras territoriella integritet och politiska oberoende,

–       med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Venezuela, särskilt de av den 14 och 21 februari 2014,

–       med beaktande av deklarationerna om Venezuela från den argentinska mottagaren av Nobels fredspris Adolfo Pérez Esquivel,

–       med beaktande av uttalandena om situationen i Venezuela från Mercosur, Unasur och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt de av den 24 maj 2007[1], 23 oktober 2008[2], 7 maj 2009[3], 11 februari 2010[4], 8 juli 2010[5] och 24 maj 2012[6],

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 12 februari 2014 anordnade studenter med kopplingar till partier inom högern och extremhögern en demonstration. Efter denna demonstration gick en liten grupp våldsamma demonstranter, utrustade med skjutvapen och trubbiga föremål, till angrepp mot den byggnad som inhyser den allmänne åklagarens lokaler och flera andra regeringsbyggnader i Caracas och i andra städer runtom i Venezuela. De begick våldshandlingar och förstörde offentlig egendom samt blockerade Caracas största genomfartsled.

B.     Under sammandrabbningarna sköts två människor till döds, nämligen vänstersympatisören Juan Montoya och Basil Da Costa, student och anhängare av oppositionen. Det sätt på vilket båda två sköts i huvudet påminner om hur skarpskyttar dödade flera människor den 11 april 2002, som ett sätt att rättfärdiga kuppen. Sedan dess har tretton människor dödats och 137 skadats.

C.     Våldet fortsätter med det klara syftet att destabilisera den demokratiskt valda regeringen i Venezuela. Detta är ingen ny strategi. Scenariot påminner om kuppen 2002 och det våld som följde efter det demokratiska valet av president Nicolás Maduro i april 2013, då grupperna i fråga vägrade att erkänna valresultaten och uppmuntrade till våld, vilket ledde till att elva människor miste livet.

D.     Bolivarianska republiken Venezuelas regering har deklarerat att dessa våldshandlingar uppmuntras, organiseras och finansieras från utlandet av organisationer som USAID och US National Endowment for Democracy. Enligt Wikileaks har det amerikanska utrikesministeriet finansierat den venezuelanska oppositionen i minst tolv år.

E.     Nationella och internationella medier ger en ensidig bild av dessa händelser. Med hjälp av förvanskad information, särskilt via sociala nätverk, har det spridits rykten och falska bilder tagna i Syrien, Chile, Egypten, Spanien eller Singapore som vore de från Venezuela.

F.     President Maduro har kallat till en nationell fredskonferens i Venezuela den 26 februari 2014 med alla politiska och sociala grupper som önskar delta.

G.     Nitton val har ägt rum i Venezuela under de senaste fjorton åren. Bolivarianska republiken Venezuelas författning innehåller bestämmelser om deltagardemokrati, exempelvis att det ska hållas en folkomröstning för att återkalla presidentens mandat.

H.     Mellan 2006 och 2011 flyttades Venezuela upp sju steg, till 73:e plats, i FN:s index för mänsklig utveckling, som omfattar 187 länder. Under de senaste tio åren har den venezuelanska regeringen ökat de sociala utgifterna med mer än 60,6 procent. Venezuela är i dag det land i regionen som uppvisar de lägsta ojämlikhetsnivåerna. Enligt Cepal (FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika) minskade Venezuela sina fattigdomstal från 48,6 procent 2002 till 29,5 procent 2011.

I.      Venezuela är världens femte största oljeexportör och har världens största kända oljereserver.

J.      Detta utbrott av statsfientligt våld inträffar samtidigt som Venezuelas legitima myndigheter stärker sina insatser för att bekämpa de olika former av spekulation och ekonomisk krigföring som påverkar landet.

K.     Adolfo Pérez Esquivel, som tilldelats Nobels fredspris, har gått ut med en uppmaning om att demokratin i Venezuela måste skyddas mot försök att destabilisera regeringen. Han påminner om att kuppförsök sker med nya metoder i Latinamerika och fördömer multinationella medieföretag som CNN och Fox som sänder krigspropaganda i fredens tecken och hat i frihetens tecken.

1.      Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag det kuppförsök som orkestrerats av oppositionsgrupper inom högern och extremhögern i Venezuela och det våld de begagnar sig av. Parlamentet beklagar förlusterna av människoliv och uttrycker sitt deltagande med offrens familjer.

2.      Europaparlamentet beklagar förstörelsen av offentlig egendom i landet, och begär att våldet omedelbart ska upphöra.

3.      Europaparlamentet är djupt bekymrat över försöken att med våld destabilisera Bolivarianska republiken Venezuela, på ett sätt som påminner om de tidigare kuppförsöken 2002.

4.      Europaparlamentet fördömer de odemokratiska och statsfientliga syften som ligger bakom denna destabiliseringskampanj som extremistiska grupper har dragit igång i Caracas och i andra venezuelanska städer. Parlamentet betonar USA:s imperialistiska intresse av att säkerställa sin tillgång till Venezuelas oljeresurser och dess politiska målsättning att undergräva ALBA-länderna (Bolivarianska alliansen för Amerikas folk).

5.      Europaparlamentet anser att dessa händelser belyser den venezuelanska oligarkins rädsla för att dess intressen ska äventyras av de djupgående ekonomiska och sociala omvälvningar som sker och folkets varaktiga stöd för processen.

6.      Europaparlamentet beklagar att delar av oppositionen redan har varit inblandade i kupper. Dessa grupper har tidigare ställt sig utanför de demokratiska ramarna när de försökt att bryta den venezuelanska konstitutionella ordningen.

7.      Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för och sin solidaritet med Venezuelas folk, den bolivarianska processen och den valde presidenten Nicolás Maduro. Parlamentet förkastar alla angrepp på Venezuelas demokrati och suveränitet.

8.      Europaparlamentet stöder den venezuelanska regeringens initiativ att anordna en nationell fredskonferens i Venezuela den 26 februari 2014 och att inbjuda alla politiska och sociala grupper.

9.      Europaparlamentet beklagar den roll som spelats av internationella medier i spridandet av rykten och användningen av falska bilder med syftet att skapa en stämning av våld och destabilisering som undergräver den venezuelanska regeringen. Parlamentet påminner om att informationsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet, och uppmanar de internationella medierna att agera ansvarsfullt och att bevaka händelserna på ett rättvist, korrekt och balanserat sätt, vilket inte sker för närvarande.

10.    Europaparlamentet beklagar djupt all inblandning från EU eller från ett enskilt land i tredjeländers inre angelägenheter.

11.    Europaparlamentet understryker att dialogen med tredjeländer på inga villkor får resultera i att folkens rätt till självbestämmande inskränks. Parlamentet fördömer det faktum att EU och dess medlemsstater alltför ofta prioriterar diplomatiska, politiska eller ekonomiska hänsyn framför mänskliga rättigheter, vilket dessutom leder till en politik som kännetecknas av dubbelmoral och bryter mot en universell syn mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar vikten av att EU undviker att utnyttja sådana situationer om det ska behålla sin trovärdighet.

12.    Europaparlamentet påminner om betydelsen av Venezuelas roll i skapandet och stärkandet av en samarbets- och integrationsprocess till förmån för Latinamerikas folk.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Bolivarianska republiken Venezuelas regering, Mercosurs parlament och den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika.