Päätöslauselmaesitys - B7-0217/2014Päätöslauselmaesitys
B7-0217/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

25.2.2014 - (2014/2600(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0207/2014

Menettely : 2014/2600(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0217/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0217/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0217/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2014/2600(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 14. helmikuuta 2014 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon Venezuelan tämänhetkisen tilanteen vakavuuden ja erityisesti 12. helmikuuta sattuneet tapahtumat, kun yhteiskunnalliset mielenosoitukset kiihtyivät niin, että ainakin 10 ihmistä sai surmansa ja 500–600 ihmistä haavoittui tai pidätettiin;

B.     panee merkille koko maassa esiintyvän poliittisen jännitteen ja väkivallan kasvun ja toteaa, että siitä ovat vastuussa laittomat aseelliset ryhmät, jotka ampuvat mielenosoittajia rangaistuksetta Caracasin kaduilla ja muualla maassa;

C.     panee merkille tukahduttavat toimet, joita on kohdistettu erityisesti opiskelijoihin, toimittajiin ja oppositiojohtajiin, joita on vainottu ja joiden vapautta on rajoitettu,

D.     katsoo, että sananvapaus ja oikeus osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin ovat demokratian peruspilareita ja että tasa-arvo ja kaikkien saama oikeus ovat mahdottomia ilman perusvapauksien toteutumista ja kaikkien kansalaisten oikeuksien kunnioittamista;

E.     katsoo, että Venezuelan suurista öljyvaroista huolimatta maan taloustilanne on hyvin vaikea, ja siihen liittyvät esimerkiksi erittäin korkea inflaatio ja perushyödykkeiden riittämätön saanti, mikä ruokkii räikeää sosiaalista epätasa-arvoa ja aiheuttaa selkkauksia sekä väestön yleistä tyytymättömyyttä;

F.     katsoo, että vain perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen, rakentava ja kunnioittava vuoropuhelu sekä suvaitsevaisuus voivat auttaa maata pääsemään vakavasta kriisistä ja samalla voittamaan tulevia vaikeuksia;

1.      tuomitsee väkivallan ja erityisesti ihmishenkien menetyksen 12. helmikuuta 2014 pidettyjen rauhanomaisten mielenosoitusten yhteydessä; esittää vilpittömät surunvalittelunsa uhrien perheille;

2.      vaatii lopettamaan väkivallan ja kehottaa kaikkien poliittisten osapuolten väliseen vuoropuheluun, jotta voidaan taata kansalaisten suojelu ja turvallisuus sekä rauhan ja normaaliolojen palauttaminen;

3.      kehottaa Venezuelan viranomaisia riisumaan välittömästi aseista aseistetut ryhmät ja hajottamaan ne; kehottaa samalla lopettamaan niiden rankaisemattomuuden ja vaatimaan selvityksiä tehdyistä rikoksista;

4.      kehottaa Venezuelan hallitusta käynnistämään demokraattisen, rakentavan ja kansalaisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittavan vuoropuhelun, jotta voidaan palauttaa instituutioiden ja oikeuslaitoksen asema ja auttaa maata voittamaan sen kansaa painavat vaikeudet;

5.      vaatii hallituksen viranomaisia vapauttamaan 600 vangittua mielenosoittajaa ja erityisesti opiskelijat, oppositiojohtajat, toimittajat sekä rauhanomaiset mielenosoittajat;

6.      muistuttaa, että on tärkeää kunnioittaa sananvapautta ja oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin, jotka ovat demokraattisen valtion asianmukaisen toiminnan peruskiviä;

7.      korostaa, että lehdistön-, tiedonvälityksen- ja mielipiteenvapauden samoin kuin poliittisen moniarvoisuuden kunnioittaminen muodostavat demokratian perustan;

8.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan unionin neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle (Eurolat), Amerikan valtioiden järjestön pääsihteeristölle sekä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.