Rezolūcijas priekšlikums - B7-0218/2014Rezolūcijas priekšlikums
B7-0218/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā

25.2.2014 - (2014/2600(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0207/2014

Procedūra : 2014/2600(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0218/2014
Iesniegtie teksti :
B7-0218/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0218/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā

(2014/2600(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu,

–       ņemot vērā paziņojumu, ko 2014. gada 14. februārī sniedza Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton oficiālais pārstāvis,

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Venecuēla,

–       ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.     tā kā kopš 2014. gada 12. februāra Venecuēlā notiekošie miermīlīgie studentu protesta gājieni ir beigušies ar nežēlīgu vardarbību, kuras rezultātā ir gājuši bojā vismaz 13 cilvēki, vairāk nekā 70 ir ievainoti un simtiem cilvēku ir arestēti; tā kā studentu protestus izraisīja tas, ka prezidenta N. Maduro valdība nav spējusi rast risinājumu problēmām, ko rada augsts inflācijas, noziedzības un dažu pamatpreču deficīta līmenis, kā arī aizvien lielāka korupcija un plašsaziņas līdzekļu un demokrātiskās opozīcijas iebiedēšana; tā kā valdība apgalvo, ka šīs problēmas ir radījuši „sabotieri” un „peļņaskāri korumpēti uzņēmēji”; tā kā Venecuēla ir valsts, kurai ir Latīņamerikā vislielākās energoresursu rezerves;

B.     tā kā Venecuēlā pieaug politiskā spriedze un polarizācija; tā kā tā vietā, lai sekmētu miera un stabilitātes saglabāšanu, Venecuēlas varas iestādes ir draudējušas sākt „bruņotu revolūciju”; tā kā tiek vajāti un ir arestēti daudzi miermīlīgie pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, studenti, žurnālisti un opozīcijas politiķi;

C.     tā kā Venecuēlā jau ilgu laiku nesodīti uzdarbojas vardarbīgas un nekontrolētas bruņotas grupas, kas atbalsta valdības nostāju; tā kā opozīcija ir apsūdzējusi šīs grupas par vardarbīga spēka pielietošanu miermīlīgu demonstrāciju laikā, nogalinot un ievainojot vairākus cilvēkus; tā kā Venecuēlas valdība pagaidām šos notikumus nav izmeklējusi;

D.     tā kā plašsaziņas līdzekļu brīvība ir būtiski svarīga demokrātijai un pamattiesību ievērošanai, jo tai ir ārkārtīgi liela nozīme, lai garantētu iespēju brīvi paust atšķirīgus viedokļus un idejas, pienācīgi ņemot vērā arī minoritāšu, tostarp politiskās opozīcijas grupu, tiesības, un lai palīdzētu cilvēkiem efektīvi iesaistīties demokrātisko procesu norisē,

1.      nosoda visus vardarbības aktus un cilvēku traģisko bojāeju 2014. gada 12. februāra miermīlīgo demonstrāciju laikā un nākamajās dienās un pauž visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm;

2.      pauž nelokāmu solidaritāti ar Venecuēlas tautu un arī ir noraizējies par to, ka jauni protesti varētu veicināt vardarbību, kas tikai padziļinātu plaisu starp valdības un opozīcijas nostāju un vēl lielākā mērā polarizētu sensitīvos politiskos notikumus, kas pašlaik norisinās Venecuēlā; aicina visu pušu un sabiedrības grupu pārstāvjus Venecuēlā saglabāt mieru gan rīcībā, gan vārdos;

3.      atgādina Venecuēlas valdībai, ka vārda brīvība un tiesības piedalīties miermīlīgās demonstrācijās ir demokrātiskas valsts pilsoņu pamattiesības, kā tas atzīts Venecuēlas Konstitūcijā, un aicina prezidentu N. Maduro ievērot starptautiskos līgumus, kurus Venecuēla ir parakstījusi, jo īpaši Amerikas Demokrātijas hartu un Amerikas Cilvēktiesību konvenciju;

4.      atgādina Venecuēlas valdībai, ka tai ir pienākums garantēt drošību ikvienam valsts iedzīvotājam neatkarīgi no viņa politiskajiem uzskatiem un piederības organizācijām; ir ļoti nobažījies par studentu un opozīcijas līderu arestiem un prasa viņus nekavējoties atbrīvot;

5.      atgādina, ka demokrātiskā valstī ir būtiski ievērot varas dalījuma principu un ka varas iestādes nedrīkst izmantot tiesu sistēmu kā demokrātiskās opozīcijas politiskas vajāšanas un represiju līdzekli; aicina Venecuēlas varas iestādes atsaukt nepamatotās apsūdzības un aresta orderus, kas izdoti pret opozīcijas līderiem;

6.      aicina Venecuēlas varas iestādes nekavējoties atbruņot un izformēt nekontrolētās bruņotās grupas, kas atbalsta valdību, un izbeigt šo grupu nesodāmību; prasa izmeklēt apstākļus, kādos gājuši bojā cilvēki, un saukt vainīgos pie atbildības;

7.      mudina visas puses un jo īpaši Venecuēlas varas iestādes iesaistīties miermīlīgā dialogā, vēršoties pie visām Venecuēlas sabiedrības grupām, lai noskaidrotu konverģences elementus un lai politisko procesu dalībnieki varētu apspriest visnopietnākās problēmas, ko valstij pašlaik nākas risināt;

8.      pauž nožēlu, ka pastāv plašsaziņas līdzekļu un tīmekļa cenzūra un ka ir ierobežota dažu emuāru un sociālo tīklu pieejamība; atgādina, ka demokrātiska politiskā procesa pamatelementi ir politiskā plurālisma ievērošana, vārda un uzskatu brīvība, žurnālistu aizsardzība un brīvi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāram.