Päätöslauselmaesitys - B7-0219/2014Päätöslauselmaesitys
B7-0219/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ukrainan tilanteesta

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0219/2014

Menettely : 2014/2595(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0219/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0219/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0219/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta

(2014/2595(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Ukrainasta,

–       ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman Vilnan huippukokouksen tuloksista ja itäisen kumppanuuden tulevaisuudesta erityisesti Ukrainan osalta[1],

–       ottaa huomioon 29. marraskuuta 2013 järjestetyn itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteisen lausuman,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ja Ukrainan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 1998 sekä uuden assosiaatiosopimuksen, joka parafoitiin 30. maaliskuuta 2012,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Kiovassa marraskuussa 2013 alkaneet rauhanomaiset mielenosoitukset, jotka alkoivat protestina hallituksen päätökselle olla allekirjoittamatta assosiaatiosopimusta EU:n kanssa, ovat muuttuneet yleiseksi viranomaisten vastaiseksi liikkeeksi;

B.     ottaa huomioon, että Ukrainan kansa on kokoontunut Euromaidan-aukiolla useiksi viikoiksi ennennäkemättömän suurina määrinä osoittamaan tukeaan vapaudelle ja demokratialle;

C.     ottaa huomioon, että 82 ihmistä sai surmansa verisissä yhteenotoissa, joissa aseettomia mielenosoittajia ammuttiin kovilla panoksilla;

D.     katsoo, että Ukrainan aikaisemman hallinnon viranomaiset olivat vastuussa konfliktin laajentumisesta Ukrainassa ja tilanteen kärjistymisestä;

E.     ottaa huomioon, että Ukrainan parlamentin virasta erottaman presidentti Janukovytšin ja hänen hallintonsa johtavien jäsenten olinpaikka on tuntematon ja että Ukrainan parlamentti on ottanut väliaikaisesti käsiinsä ylimmän vallan, nimittänyt uuden puhemiehen ja väliaikaisen presidentin ja on muodostamassa kansallisen yhtenäisyyden hallitusta; ottaa huomioon, että Ukrainassa on julkaistu entistä presidenttiä Janukovytšia koskeva etsintäkuulutus, koska häntä syytetään käskyistä surmata aseettomia mielenosoittajia;

F.     ottaa huomioon, että uudet vaalit järjestetään 25. toukokuuta 2014;

1.      ilmaisee vilpittömän osanottonsa yhteenotoissa kuolleiden ja haavoittuneiden, sorron ja kaappausten uhrien perheille;

2.      ilmaisee täyden solidaarisuutensa Ukrainan kansalle ja tuomitsee rauhanomaisiin mielenosoittajiin, toimittajiin, kansalaisjärjestöaktiiveihin, opiskelijoihin ja papistoon kohdistuneen Janukovytšin hallinnon väkivaltaisen sorron;

3.      kehottaa kaikkia osapuolia varmistamaan, että poliittisesta tilanteesta ja maan tulevaisuudesta voidaan käydä asianmukaista, rauhallista ja syvällistä keskustelua, kannattaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista aiempaa enemmän kansallisiin uudistusprosesseihin ja kehottaa käymään rakentavaa, osallistavaa ja demokraattista vuoropuhelua kaikkien poliittisten ryhmien kanssa;

4.      kehottaa välttämään kostoa politiikan välineenä sekä valikoitua oikeudenkäyttöä, mikä oli tunnusomaista edelliselle hallinnolle;

5.      kehottaa perustamaan riippumattoman komitean tutkimaan Euroopan neuvoston kaltaisen tunnustetun kansainvälisen järjestön myötävaikutuksella kaikkia ihmisoikeusrikkomuksia ja rikoksia Euromaidan-liikkeen mielenosoitusten alkamisesta lähtien ja erityisesti sitä, että poliisin tarkka-ampujat ovat ampuneet aseettomia mielenosoittajia kovilla panoksilla; vaatii tutkimuksia, jotka koskevat virasta erotetun presidentti Janukovytšin rikoskumppanien ja ”perheen” petoksella haltuunsa hankkimia valtion varoja ja omaisuutta, vaatii edellä mainittujen kaiken omaisuuden takavarikoimista siihen saakka. kunnes on selvitetty, ovatko edellä mainitut petoksella hankittuja, vaatii Isoa-Britanniaa, Latviaa ja Itävaltaa palauttamaan varat, koska edellä mainittuja valtiota epäillään varojen vastaanottajiksi;

6.      kehottaa kaikkia osapuolia ja kolmansia maita suojelemaan Ukrainan yhtenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta;

7.      muistuttaa, että Amerikan Yhdysvallat, Venäjän federaatio ja Iso-Britannia takasivat Ukrainan nykyiset rajat turvatakuita koskevassa Budapestin muistiossa siinä yhteydessä, kun Ukraina luopui ydinaseista ja liittyi ydinsulkusopimuksen osapuoleksi; muistuttaa Venäjän federaatiota, että yhdessä kahden edellä mainitun valtion kanssa Venäjä on sitoutunut mainitussa sopimuksessa pidättymään taloudellisista pakotetoimista, joiden tavoitteena on pakottaa Ukraina palvelemaan Venäjän etuja suvereenin Ukrainan oikeuksia rikkoen, sekä pidättymään varmistamasta mitään etuja Ukrainassa.

8.      antaa täyden tukensa Ukrainan demokraattisille pyrkimyksille ja muistuttaa Ukrainan valmiudesta allekirjoittaa EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus ja pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus; korostaa Ukrainan periaatteellista mahdollisuutta liittyä unioniin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti,

9.      kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Catherine Ashtonia ja Euroopan ulkosuhdehallintoa järjestämään jo lähitulevaisuudessa, mieluimmin ennen kuluvan vuoden maaliskuun loppua kansainvälisten avunantajien kokouksen, jotta Ukrainalle myönnetään taloudellista apua, jonka avulla Ukraina selviää nykyisestä taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä;

10.    kehottaa Euroopan unionia, Yhdysvaltoja, Kansainvälistä valuuttarahastoa, Maailmanpankkia, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia sekä Euroopan investointipankkia jatkamaan konkreettista rahoitusta sisältävän pitkäaikaisen paketin valmistelua Ukrainalle, jotta maa voisi käsitellä yhä pahenevaa rahoitustilannettaan ja sosiaalista tilannettaan, ja kehottaa antamaan taloudellista tukea, jotta hallitus voisi käynnistää Ukrainan taloudessa tarvittavat perinpohjaiset ja kattavat uudistukset;

11.    kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa käyttämään varoja parhaalla mahdollisella tavalla Ukrainassa nykyisten rahoitusvälineiden puitteissa ja harkitsemaan lisärahoituksen asettamista Ukrainan käyttöön mahdollisimman nopeasti;

12.    kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita sitoutumaan avaamaan laajasti yhteyksiä Ukrainan yhteiskuntaan erityisesti sopimalla nopeasti viisumivapautta koskevasta järjestelystä; katsoo, että nuorten ukrainalaisten viisumimaksua olisi alennettava välittömästi ja tuntuvasti, ja että samalla olisi vahvistettava tutkimusyhteistyötä, laajennettava nuorisovaihtoa ja tehostettava apurahojen saatavuutta;

13.    korostaa perusteellisten uudistusten tarvetta, oikeuslaitoksen ja erityisesti syyttäjänviraston riippumattomuus mukaan luettuna, sekä paikallisvaalijärjestelmän uudistamisten tarvetta, mikä mahdollistaa kansalaisten voimaannuttamisen;

14.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, Ukrainan presidentille, itäisten kumppanuusmaiden ja Venäjän federaation hallituksille ja parlamenteille, EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisille yleiskokouksille.