Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0219/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0219/2014

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

  25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0219/2014

  Procedūra : 2014/2595(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0219/2014
  Pateikti tekstai :
  B7-0219/2014
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0219/2014

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

  (2014/2595(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos,

  –       atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų ir Rytų partnerystės, ypač santykių su Ukraina, ateities[1],

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 29 d. vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą deklaraciją,

  –       atsižvelgdamas į 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) ir į naująjį 2012 m. kovo 30 d. parafuotą asociacijos susitarimą,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A.     kadangi demonstracijos Kijeve, prasidėjusios 2013 m. lapkričio mėn. kaip protestas prieš vyriausybės sprendimą nepasirašyti asociacijos susitarimo su ES, pavirto į bendrą judėjimą prieš valdančiuosius;

  B.     kadangi daug savaičių beprecedentis Ukrainos gyventojų skaičius rinkosi Euromaidane, kad išreikštų savo paramą laisvei ir demokratijai;

  C.     kadangi mažiausiai 82 žmonės žuvo po kruvinų susirėmimų, per kuriuos prieš neginkluotus protestuotojus buvo naudojami tikri šaudmenys;

  D.     kadangi Ukrainos valdžios institucijos atsakingos už konflikto Ukrainoje aštrinimą ir kraštutinės padėties susidarymą;

  E.     kadangi po Ukrainos parlamento (Aukščiausiosios Rados) jam surengtos apkaltos nežinoma pašalinto prezidento V. Janukovyčiaus ir svarbiausių jo režimo atstovų buvimo vieta ir šalies valdžia dėl force majeure laikinai perėjo Aukščiausiajai Radai, o ši paskyrė naują parlamento pirmininką ir laikinąjį prezidentą ir formuoja nacionalinės vienybės vyriausybę; kadangi buvusiam prezidentui V. Janukovyčiui išduotas baudžiamojo arešto orderis, įtarus, kad jis įsakė žudyti neginkluotus protestuotojus;

  F.     kadangi numatyta naujų rinkimų data 2014 m. gegužės 25 d.;

  1.      reiškia nuoširdžią užuojautą visų tragiškai žuvusių ar sužeistų per susirėmimus, represijų ir pagrobimų aukų šeimoms;

  2.      išreiškia visapusišką solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir smerkia smurtines V. Janukovyčiaus režimo represijas prieš taikius protestuotojus, žurnalistus, NVO aktyvistus, studentus ir dvasininkus;

  3.      primygtinai ragina visas puses užtikrinti tvarkingus, ramius ir prasmingus debatus apie politinę padėtį ir šalies ateitį, remia didesnį pilietinės visuomenės įsitraukimą į nacionalinius reformų procesus ir ragina įtraukiomis ir demokratinėmis priemonėmis vykdyti konstruktyvų dialogą su visomis politinėmis jėgomis;

  4.      ragina vengti ankstesniam režimui būdingo keršto politiniame gyvenime ir selektyvaus teisingumo naudojimo;

  5.      ragina įsteigti nepriklausomą komisiją, kuri, patariama pripažintos tarptautinės institucijos, pvz., Europos Tarybos, tirtų visus žmogaus teisių pažeidimus ir kriminalinius nusikaltimus, įvykdytus nuo Euromaidano demonstracijų pradžios, visų pirma nusikalstamą policijos snaiperių tikrų šaudmenų panaudojimą neginkluotiems protestuotojams žudyti; ragina ištirti pašalinto prezidento V. Janukovyčiaus aplinkos asmenų ir šeimos vykdytą plataus masto valstybės lėšų ir turto eikvojimą, įšaldyti visą jų turtą, kol bus išaiškinta, kaip jis buvo įgytas, ir jei bus įrodyta, jog tas turtas vogtas, užtikrinti, kad pagrindinėmis tokio turto pervedimo šalimis laikomų ES valstybių narių, pvz., JK, Latvijos ir Austrijos, vyriausybės jį grąžintų;

  6.      ragina visas puses ir trečiąsias šalis išsaugoti Ukrainos vienybę ir teritorinį vientisumą;

  7.      primena, kad dabartinių Ukrainos sienų garantijas suteikė Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusijos Federacija ir Jungtinė Karalystė, pasirašiusios Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų, kai Ukraina atsisakė branduolinio ginklo ir pasirašė Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo; primena Rusijos Federacijai, kad drauge su dviem kitomis minėtomis šalimis ji tuo pačiu teisės aktu yra įsipareigojusi nedaryti ekonominio spaudimo, siekdama savo interesų, kai Ukraina naudojasi jai priklausančiomis suverenumo suteikiamomis teisėmis, ir taip užsitikrindama sau kokią nors naudą;

  8.      visapusiškai remia Ukrainos europietiškos demokratijos siekius ir primena jos pasirengimą pasirašyti asociacijos susitarimą ir išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės susitarimą su ES; pabrėžia Ukrainos perspektyvas tapti ES nare, kurias iš esmės suteikia Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnis;

  9.      ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę Catherine Ashton ir EIVT surengti ir koordinuoti tarptautinę pagalbos teikėjų konferenciją, kuri turėtų įvykti kuo greičiau, pageidautina, iki 2014 m. kovo mėn. pabaigos, kad būtų užtikrintas papildomas finansavimas siekiant padėti naujajai Ukrainos vyriausybei įveikti finansinę ir biudžeto krizę, kurioje dabar šalis yra atsidūrusi;

  10.    ragina ES, JAV, Tarptautinį valiutos fondą (TVF), Pasaulio banką, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB) ir Europos investicijų banką (EIB) toliau rengti ilgalaikį konkrečios finansinės paramos paketą, kad Ukraina galėtų įveikti savo blogėjančią ekonominę ir socialinę padėtį ir gautų ekonominę paramą, kad jos vyriausybė galėtų pradėti būtinas nuodugnias ir išsamias Ukrainos ekonomikos reformas;

  11.    ragina Komisiją ir EIVT kuo geriau panaudoti lėšas, kurias galima skirti Ukrainai pagal esamas finansines priemones, ir apsvarstyti galimybę kuo greičiau skirti papildomų išteklių, kuriuos galėtų gauti Ukraina;

  12.    ragina ES institucijas ir valstybes nares įsipareigoti plačiai atsiverti Ukrainos visuomenei, visų pirma nedelsiant sudaryti susitarimą dėl bevizio režimo; mano, kad reikėtų nedelsiant labai sumažinti vizos mokestį jauniems ukrainiečiams, taip pat stiprinti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, plėtoti jaunimo mainų programas ir suteikti daugiau galimybių gauti stipendiją;

  13.    pabrėžia, kad būtinos nuodugnios reformos, įskaitant teisminės sistemos nepriklausomumą, ypač tai, kad prokuratūros įstatymas ir vietos valdžios rinkimų reforma suteiktų galių vietos piliečiams;

  14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybėms narėms, Ukrainos Prezidentui, Rytų partnerystės šalių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, EURONEST parlamentinei asamblėjai, Europos Tarybos bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėms asamblėjoms.