Förslag till resolution - B7-0219/2014Förslag till resolution
B7-0219/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
           i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski

  för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0219/2014

Förfarande : 2014/2595(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0219/2014
Ingivna texter :
B7-0219/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0219/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

(2014/2595(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina,

–       med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina[1],

–       med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet i Vilnius om det östliga partnerskapet av den 29 november 2013,

–       med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina som trädde i kraft den 1 mars 1998, och det nya associeringsavtalet som paraferades den 30 mars 2012,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Demonstrationerna i Kiev, som inleddes i november 2013 som en protest mot regeringens beslut att inte underteckna associeringsavtalet med EU, har förvandlats till en allmän rörelse mot den styrande makten.

B.     Under ett antal veckor samlades fler människor från den ukrainska befolkningen än någonsin i Euromajdan för att uttrycka sitt stöd för frihet och demokrati.

C.     Minst 82 människor dog till följd av de blodiga sammandrabbningarna där skarp ammunition användes mot obeväpnade demonstranter.

D.     De ukrainska myndigheterna var skyldiga till eskaleringen av konflikten i Ukraina och radikaliseringen av situationen.

E.     Det är inte känt var den störtade president Janukovytj och framträdande personer i hans regim uppehåller sig efter riksrättsåtalet mot honom från det ukrainska parlamentet (Verchovna Rada), och ledningen av landet har genom force majeure tillfälligt övergått till Verchovna Rada, som har utsett en ny talman och en interimspresident och håller på att sätta samman en nationell enhetsregering. En häktningsorder har utfärdats mot ex-president Janukovych för misstankarna om att han beordrat dödandet av obeväpnade demonstranter.

F.     Datumet för nyvalet har fastställts till den 25 maj 2014.

1.      Europaparlamentet framför sina uppriktiga kondoleanser till de anhöriga till alla dem som så tragiskt dödats eller skadats i sammandrabbningarna och till dem som utsatts för förtryck och bortföranden.

2.      Europaparlamentet uttrycker sin fulla solidaritet med den ukrainska befolkningen och fördömer Janukovytj-regimens våldsamma undertryckande av fredliga demonstranter, journalister, aktivister från icke-statliga organisationer, studenter och präster.

3.      Europaparlamentet uppmanar alla parter att se till att en ordnad, lugn och besinningsfull debatt kan föras om landets politiska situation och framtid, stöder att civilsamhället engageras mer i reformprocessen och efterlyser en konstruktiv dialog med alla politiska krafter på ett inkluderande och demokratiskt sätt.

4.      Europaparlamentet kräver att hämndåtgärder undviks i det politiska livet liksom den selektiva rättsskipning som utmärkte den tidigare regimen.

5.      Europaparlamentet begär att det inrättas en oberoende kommitté, i samråd med ett erkänt internationellt organ såsom Europarådet, för att utreda alla de människorättskränkningar och brott som ägt rum sedan Euromajdan-demonstrationerna började, särskilt den brottsliga användningen av skarp ammunition som polisens krypskyttar gjorde sig skyldiga till för att massakrera obeväpnade demonstranter. Parlamentet begär att den massiva förskingringen av statliga medel och tillgångar som den störtade president Janukovytjs kumpaner och ”familjemedlemmar” gjort sig skyldiga till utreds, att alla deras tillgångar fryses tills det klarlagts hur de förvärvats och, när det kan bevisas att de har stulits, att sådana tillgångar återlämnas av regeringarna i EU-medlemsstater såsom Förenade kungariket, Lettland och Österrike, som antas vara de huvudsakliga mottagarna.

6.      Europaparlamentet uppmanar alla parter och tredjeländer att skydda Ukrainas enighet och territoriella integritet.

7.      Europaparlamentet påminner om att Ukrainas nuvarande gränser garanterades av Förenta Staterna, Ryska federationen och Förenade kungariket i samförståndsavtalet från Budapest om Ukrainas säkerhet när landet avstod från kärnvapen och anslöt sig till fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT). Parlamentet påminner Ryska federationen om att man tillsammans med de två ovannämnda länderna i samma fördrag åtagit sig att avstå från ekonomiskt påtryckningar som är avsedda att låta sina egna intressen styra Ukrainas utövande av de rätter som ofrånkomligen följer av dess suveränitet och därmed uppnå fördelar av något slag.

8.      Europaparlamentet stöder helhjärtat Ukrainas europeiska demokratiska strävanden och förklarar sig återigen redo att underteckna associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsavtalet med EU. Parlamentet framhåller Ukrainas utsikter för EU-medlemskap, som i princip fastställs i artikel 49 i EU-fördraget.

9.      Europaparlamentet uppmanar Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Europeiska utrikestjänsten att anordna och samordna en internationell givarkonferens som bör äga rum så snart som möjligt, helst före utgången av mars 2014, i syfte att säkra ytterligare medel för att hjälpa den nya ukrainska regeringen att överbrygga den finansiella och budgetmässiga kris som landet för närvarande genomgår.

10.    Europaparlamentet uppmanar EU, USA, IMF, Världsbanken, EBRD och EIB att fortsätta att utarbeta ett långsiktigt finansiellt stödpaket för Ukraina, för att hjälpa landet att komma tillrätta med sin allt sämre finansiella och sociala situation och ge det ekonomiska stöd som behövs för att regeringen ska kunna inleda de nödvändiga djupgående och omfattande reformerna av den ukrainska ekonomin.

11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att på bästa sätt utnyttja de medel som redan finns tillgängliga för Ukraina inom ramen för befintliga finansieringsinstrument och att överväga att ställa ytterligare medel till Ukrainas förfogande så snart som möjligt.

12.    Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och medlemsstaterna att engagera sig för en bred öppning gentemot det ukrainska samhället, särskilt genom att omedelbart nå en överenskommelse om viseringsfrihet. Parlamentet anser att viseringsavgifterna omedelbart ska sänkas drastiskt för unga ukrainare, en åtgärd som ska gå hand i hand med stärkt forskningssamarbete, utvidgat ungdomsutbyte och utökad tillgång till stipendier.

13.    Europaparlamentet betonar behovet av djupgående reformer, däribland när det gäller rättssystemets oberoende, särskilt lagen om åklagarmyndigheten och lokalvalsreformen, för att ge lokala medborgare mer makt.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, Ukrainas president, regeringarna och parlamenten i länderna inom det östliga partnerskapet och i Ryska federationen, den parlamentariska församlingen Euronest samt Europarådets respektive OSSE:s parlamentariska församlingar.