Postup : 2014/2595(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0220/2014

Předložené texty :

B7-0220/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0170

NÁVRH USNESENÍ
PDF 140kWORD 67k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0219/2014
25. 2. 2014
PE529.579v01-00
 
B7-0220/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci na Ukrajině (2014/2595(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině (2014/2595(RSP))  
B7‑0220/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, zejména na své usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci na Ukrajině(1),

–       s ohledem na závěry mimořádného zasedání Rady pro zahraniční záležitosti o situaci na Ukrajině ze dne 20. února 2014,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že poté, co ukrajinská vláda rozhodla o pozastavení procesu směřujícího k podepsání dohody o přidružení, vyšly po celé zemi spontánně do ulic statisíce lidí, aby vyjádřily svou podporu evropské integraci; vzhledem k tomu, že v Kyjevě demonstranti poklidně obsadili Náměstí nezávislosti a vyzvali k radikální politické změně, která by vedla k tomu, že vláda přehodnotí své rozhodnutí;

B.     vzhledem k tomu, že orgány prezidenta Janukovyče překročily zřetelnou hranici, když povolily bezpečnostním silám, aby použily proti protestujícím ostré náboje, a rozmístily odstřelovače na střechy domů na náměstí Majdan, které je od konce listopadu ohniskem protivládních a proevropských protestů, a v jeho okolí; vzhledem k tomu, že v ulicích Kyjeva tak byli popravováni účastníci protestů i náhodní přihlížející, což vyvolalo na mezinárodní scéně zděšení a odsouzení;

C.     vzhledem k tomu, že ministři zahraničí Francie, Německa a Polska navštívili Kyjev jako zástupci EU ve snaze zprostředkovat jednání mezi prezidentem Janukovyčem a opozicí, aby se podařilo nalézt kompromisní řešení; vzhledem k tomu, že se jim podařilo dojednat dohodu na plánu pro mírové a demokratické překonání krize a díky ní bylo okamžitě zastaveno krveprolití; vzhledem k tomu, že k dosažení této dohody přispěl i zvláštní vyslanec Ruska, který však nebyl jejím spolusignatářem;

D.     vzhledem k tomu, že od počátku existence „Euromajdanu“ přicházely četné zprávy o případech násilného zacházení, únosů, mučení a jiných forem porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že osoby odpovědné za tyto případy dosud unikaly potrestání;

E.     vzhledem k tomu, že delegace Evropského parlamentu ad hoc navštívila Kyjeva ve dnech 28.–30. ledna 2014 a znovu ve dnech 22.–24. února s cílem seznámit se se situací na místě, a prokázala tak upřímný zájem Parlamentu o vývoj situace v zemi a jeho opravdové znepokojení nad její dramatičností;

1.      oceňuje ukrajinský lid za rychlou změnu moci a za jeho pevný občanský postoj v posledních několika měsících, a poukazuje na to, že tento občanský a lidový protest může být příkladem a bude znamenat mezník v dějinách Ukrajiny; zdůrazňuje, že toto demokratické vítězství občanů by nemělo být zmarněno pomstychtivostí nebo odvetnými opatřeními vůči protivníkům, ani vnitropolitickým hašteřením;

2.      sklání se před těmi, kdo na Majdanu bojovali a zemřeli za evropské hodnoty a evropskou vlajku, a vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám těchto obětí; důrazně odsuzuje brutální a nepřiměřené kroky pořádkových sil, jež vedly k dramatické eskalaci násilí;

3.      vítá zodpovědnou roli, kterou sehrál ukrajinský parlament, jemuž se podařilo zacelit politické a institucionální vakuum; bere na vědomí opatření, která parlament přijal, zejména pokud jde o návrat k ústavě z roku 2004, stanovení termínu konání prezidentských voleb na 25. květen 2014, rozhodnutí stáhnout z ulic policii a bezpečnostní síly, propuštění bývalé premiérky Julije Tymošenkové a jmenování úřadujícího prezidenta a osob prozatímně pověřených řízením ministerstva vnitra a bezpečnostních služeb;

4.      žádá ustavení nezávislé komise, která by v úzké spolupráci s mezinárodním poradním výborem Rady Evropy vyšetřila případy porušení lidských práv, k nimž došlo od vypuknutí demonstrací;

5.      naléhavě vyzývá Komisi, aby nalezla způsob, jak poskytnout rychlou, účinnou a bezprostřední zdravotní péči a humanitární pomoc všem obětem;

6.      vítá závěry přijaté na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. února 2014, a zejména rozhodnutí zavést cílené sankce, včetně zmrazení majetku a zákazu udělování víz namířeného vůči osobám odpovědným za porušování lidských práv, násilí a nasazení nepřiměřené síly, a pozastavit platnost vývozních licencí na vybavení, které může být použito k vnitřním represím; naléhavě vyzývá členské státy, aby uplatňovaly své vlastní právní předpisy proti praní peněz, aby se podařilo zamezit vyvádění nezákonně získaných finančních prostředků z Ukrajiny;

7.      zdůrazňuje, že nyní je nanejvýš důležité, aby všechny strany prokázaly smysl pro zodpovědnost, kázeň a odhodlání vést skutečný dialog a docílit usmíření, a aby se vyvarovaly snah o odvetu a pomstu; naléhavě vyzývá všechny politické síly, aby v této rozhodující chvíli, kdy je Ukrajina na rozcestí, společně usilovaly o poklidné politické zvládnutí přechodného stavu, o ambiciózní a široce koncipovaný reformní program a o sestavení vlády orientované na evropské standardy, aby se snažily udržet jednotu a územní celistvost země a počínaly si vstřícně při hledání kompromisních řešení pro budoucnost Ukrajiny;

8.      bere na vědomí rozhodnutí o konání prezidentských voleb dne 25. května 2014; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby tyto volby byly svobodné a spravedlivé a odpovídaly evropským standardům; vyjadřuje svou připravenost podpořit jejich řádný průběh a vyslat početnou pozorovatelskou misi;

9.      vítá propuštění bývalé premiérky Julije Tymošenkové z vězení;

10.    poukazuje na to, že rozsáhlá korupce je zásadním problémem, který negativně ovlivňuje ekonomiku Ukrajiny a brání jejímu rozvoji, a současně podrývá důvěru občanů v jejich stát a instituce; naléhavě proto vyzývá novou vládu, aby nejvyšší prioritou ve svém programu učinila boj proti korupci a vytvoření systému skutečně nezávislé a nestranné soudní moci;

11.    opakuje, že dohoda o přidružení je připravena k podpisu, který může připojit nová vláda, jakmile bude vyřešena současná politická krize a nová vláda k tomu bude mít pravomoc;

12.    vítá skutečnost, že nyní bylo splněno jedno z kritérií stanovených Radou pro zahraniční věcí v roce 2012, totiž ukončení praxe selektivní spravedlnosti (případ uvěznění Julije Tymošenkové), a že ve věci zbývajících dvou týkajících se systému soudnictví a volebního systému – která byla hlavními požadavky protestního hnutí – již dochází k zásadním změnám a k reformám, které snad brzy dokončí nová koaliční vláda a získají podporu nové parlamentní většiny;

13.    dále žádá Komisi, aby spolupracovala s ukrajinskými orgány s cílem nalézt způsoby, jak vyvážit důsledky odvetných opatření, která přijalo Rusko ve snaze zabránit podpisu dohody o přidružení, a také případných opatření nových; vítá prohlášení komisaře EU pro hospodářské a měnové záležitosti a euro Olliho Rehna, že EU je připravena poskytnout značnou a ambiciózní (jak krátkodobou, tak dlouhodobou) finanční pomoc, jakmile bude nalezeno politické řešení založené na demokratických principech, na odhodlání provádět reformy a na jmenování legitimní vlády;

14.    očekává, že Rada a Komise společně s MMF, Světovou bankou, EBOR a EIB navrhnou krátkodobý nástroj finanční pomoci a pomoci v oblasti platební bilance a dlouhodobý balíček makroekonomické podpory s cílem pomoci Ukrajině řešit její zhoršující se hospodářskou a sociální situaci a poskytnout ekonomickou podporu k zahájení dlouho očekávaných a nezbytných rozsáhlých a komplexních reforem ukrajinského hospodářství, a že rovněž uspořádají mezinárodní dárcovskou konferenci pro Ukrajinu; doufá, že nová vláda bude připravena postoupit vpřed s nezbytnými reformami, zejména s těmi ekonomickými;

15.    vyzývá Radu, aby zmocnila Komisi k urychlení dialogu o vízovém režimu s Ukrajinou; zdůrazňuje, že urychlené dokončení dohody o uvolnění vízového režimu – po příkladu Moldavska – mezi EU a Ukrajinou je nejlepší odpovědí na očekávání ukrajinské občanské společnosti a tamních mladých lidí; mezitím vyzývá k okamžitému zavedení dočasných, velmi jednoduchých a bezplatných postupů udělování víz na úrovni EU i členských států;

16.    vyzývá Rusko, aby zaujalo konstruktivní přístup a přestalo uplatňovat odvetná opatření a vyvíjet nepatřičný nátlak s cílem znemožnit svému sousedu uplatnit své suverénní právo svobodně rozhodnout o své budoucnosti, a vytvořilo tak podmínky pro to, aby mohla Ukrajina mít prospěch z dvoustranných vztahů jak s EU, tak s Ruskem; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby se vyjadřovaly vůči Rusku jedním hlasem a podporovaly evropské aspirace Ukrajiny a dalších zemí Východního partnerství, které si svobodně zvolí cestu prohlubování svých vztahů s EU;

17.    zastává názor, že ustanovení dohody o vytvoření rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) neskýtají pro Ruskou federaci z obchodního hlediska žádné nebezpečí a že dohoda o přidružení není nijak na překážku dobrým vztahům Ukrajiny s jejím východním sousedem; podtrhuje, že nestabilita ve společném sousedství není ani v zájmu EU, ani v zájmu Ruska; zdůrazňuje, že politický, ekonomický nebo jiný nátlak je v rozporu s helsinským Závěrečným aktem a memorandem z Budapešti z roku 1994 ohledně bezpečnosti Ukrajiny;

18.    zdůrazňuje, že podle článků 8 a 49 Smlouvy o Evropské unii (SEU) mají všechny evropské země, včetně zemí Východního partnerství, možnost ucházet se v dlouhodobém horizontu o členství v Evropské unii;

19.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0098.

Právní upozornění - Ochrana soukromí