Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0220/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0220/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0219/2014

Procedūra : 2014/2595(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0220/2014
Pateikti tekstai :
B7-0220/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0220/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

(2014/2595(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, Rytų partnerystės ir Ukrainos, visų pirma į savo 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje[1],

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos neeilinio 2014 m. vasario 20 d. posėdžio dėl Ukrainos išvadas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi, Ukrainos vyriausybei priėmus sprendimą sustabdyti asociacijos susitarimo pasirašymą, šimtai tūkstančių žmonių visoje šalyje spontaniškai išėjo į gatves ir įsiliejo į demonstracijas už Europos integraciją; kadangi demonstrantai taikiai būrėsi Kijevo Nepriklausomybės aikštėje ir, siekdami, kad vyriausybė persvarstytų savo sprendimą, ragino imtis esminių politinių pokyčių;

B.     kadangi Prezidentui V. Janukovyčiui pavaldžios institucijos akivaizdžiai peržengė ribą leisdamos saugumo pajėgoms naudoti tikrus šaudmenis prieš protestuotojus ir dislokuodamos snaiperius ant stogų Maidano aikštėje, kuri nuo lapkričio pabaigos buvo antivyriausybinių protestų ir proeuropietiškų demonstracijų epicentras, ir aplink ją; kadangi protestuotojų ir stebėtojų egzekucija Kijevo gatvėse sukėlė tarptautinį pasipiktinimą ir buvo pasmerkta;

C.     kadangi ES vardu Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrai lankėsi Kijeve ir dėjo tarpininkavimo pastangas, kad Prezidentas V. Janukovyčius ir opozicija rastų kompromisinį sprendimą; kadangi jiems tarpininkaujant pavyko pasiekti susitarimą dėl taikaus ir demokratiško krizės baigimo plano, kuriuo buvo nedelsiant sustabdytas kraujo praliejimas; kadangi pasiekti susitarimą padėjo ir specialusis Rusijos pasiuntinys, nors jis jo ir nepasirašė;

D.     kadangi nuo pat „Euromaidano“ pradžios buvo gauta daug pranešimų dėl netinkamo elgesio, pagrobimų, kankinimų ir kitų žmogaus teisių pažeidimų; kadangi už šiuos pažeidimus atsakingi asmenys iki šiol nenubausti;

E.     kadangi 2014 sausio 28–30 d. ir vasario 22–24 d. Europos Parlamento ad hoc delegacija nuvyko į Kijevą, kad įvertintų padėtį vietoje ir taip parodė Parlamento nuoširdų susidomėjimą ir susirūpinimą jaudinančia padėtimi šalyje;

1.      žavisi Ukrainos žmonėmis dėl to, kad buvo greitai pakeista valdžia, ir dėl to, kad pastaraisiais mėnesiais jie pademonstravo pilietinį atkaklumą, pabrėžia, kad šis pilietinis ir tautinis protestas yra pavyzdinis ir kad tai bus Ukrainos istorijos takoskyra; pabrėžia, kad šios demokratinės, pilietinės pergalės neturėtų gadinti nei jokia keršto dvasia, nei atpildo priešininkams veiksmai, nei politinės vidaus kovos;

2.      lenkia galvą prieš tuos, kurie kovėsi ir žuvo už Europos vertybes ir Europos vėliavą Maidano aikštėje, ir reiškia savo giliausią užuojautą aukų šeimoms; griežtai smerkia brutalius ir neproporcingus riaušių malšinimo pajėgų veiksmus, lėmusius dramatišką smurto protrūkį;

3.      teigiamai vertina atsakingą vaidmenį, kurį atliko Aukščiausioji Rada užpildydama politinį ir institucinį vakuumą; atkreipia dėmesį į parlamento iki šiol priimtas priemones, pirmiausia susijusias su grįžimu prie 2004 m. konstitucijos, sprendimu 2014 m. gegužės 25 d. surengti prezidento rinkimus, sprendimu atšaukti policiją ir saugumo pajėgas, iš kalėjimo paleisti buvusią Ministrę Pirmininkę Juliją Tymošenko ir laikinojo prezidento ir laikinųjų vidaus reikalų ministerijos ir saugumo tarnybų vadovų paskyrimą;

4.      ragina sudaryti nepriklausomą komisiją, kuri, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Tarybos Tarptautine patariamąja komisija ir ESBO, ištirtų nuo demonstracijų pradžios įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus;

5.      ragina Komisiją rasti būdų, kaip visiems nukentėjusiesiems suteikti sparčią, esminę ir tiesioginę medicininę ir humanitarinę pagalbą;

6.      teigiamai vertina Užsienio reikalų tarybos neeilinio 2014 m. vasario 20 d. posėdžio išvadas ir ypač sprendimą nustatyti tikslines sankcijas, įskaitant už žmogaus teisių pažeidimus, smurtą ir pernelyg didelės jėgos panaudojimą atsakingų asmenų turto įšaldymą ir draudimą jiems išduoti vizas, taip pat sustabdyti įrangos, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, eksporto licencijas; ragina valstybes nares įgyvendinti savo teisės aktus dėl kovos su pinigų plovimu siekiant sustabdyti neteisėtų pinigų išvedimą iš Ukrainos;

7.      pabrėžia, kad dabar yra itin svarbu, jog visos šalys elgtųsi atsakingai, nuosaikiai ir įsipareigotų siekti tikro dialogo ir susitaikymo, vengdamos atsakomųjų veiksmų; ragina visas politines jėgas šiuo Ukrainai svarbiu pokyčių laikotarpiu veikti išvien siekiant užtikrinti taikų politinį perėjimą, sudaryti plataus užmojo ir plataus masto reformų darbotvarkę ir į Europos standartus orientuotą vyriausybę, kad būtų išsaugota šalies vienybė ir teritorinis vientisumas ir sudarytos palankesnės sąlygos sprendimams dėl Ukrainos ateities;

8.      atkreipia dėmesį į sprendimą surengti prezidento rinkimus 2014 m. gegužės 25 d.; pabrėžia, kad reikia užtikrinti tai, kad šie rinkimai būtų laisvi, sąžiningi ir atitiktų europinius standartus; išreiškia, kad yra pasirengęs suteikti paramą, kad rinkimai būtų surengti tinkamai, ir nusiųsti solidžią rinkimų stebėjimo misiją;

9.      palankiai vertina tai, kad buvusi ministrė pirmininkė Julija Tymošenko buvo paleista iš kalėjimo;

10.    atkreipia dėmesį į tai, kad išplitusi korupcija yra didžiausia problema, neigiamai veikianti Ukrainos ekonomiką ir trikdanti jos vystymosi potencialą ir drauge kenkianti piliečių pasitikėjimui savo pačių valstybe ir institucijomis; todėl ragina naująją vyriausybę kovoti su korupcija ir savo programoje tikrai nepriklausomos ir nešališkos teismų sistemos kūrimą numatyti prioritetu;

11.    pakartoja, kad asociacijos susitarimas su naująja vyriausybe yra pasirengtas pasirašymui, kai dabartinė politinė krizė bus išspręsta ir kai tik naujoji vyriausybė bus tam pasirengusi;

12.    palankiai vertina tai, kad vienas iš Užsienio reikalų tarybos 2012 m. nustatytų kriterijų dėl selektyvaus teisingumo nutraukimo (Julijos Tymošenko įkalinimas) jau yra įgyvendintas, o likę du dėl teisingumo ir rinkimų sistemų – o tai buvo pagrindiniai protesto judėjimo reikalavimai – yra rimtų pokyčių ir reformų objektas, kurios, tikėtina, greitai bus užbaigtos naujosios koalicijos vyriausybės ir paremtos naujosios parlamento daugumos;

13.    be to, ragina Komisiją dirbti kartu su Ukrainos valdžios institucijomis siekiant rasti būdus baudžiamųjų priemonių, Rusijos nustatytų siekiant sustabdyti asociacijos susitarimo pasirašymą, ir naujų galimų priemonių poveikiui atsverti; palankiai vertina už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą atsakingo Komisijos nario Olli Rehn pareiškimą dėl ES pasirengimo suteikti didelį ir reikšmingą (tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį) finansinės pagalbos paketą, kai bus rastas demokratiniais principais grindžiamas politinis sprendimas, priimtas įsipareigojimas vykdyti reformas ir paskirta teisėta vyriausybė;

14.    tikisi, jog Taryba ir Komisija kartu su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF), Pasaulio banku, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) ir Europos investicijų banku (EIB) pateiks trumpalaikį finansinės pagalbos paketą ir pasiūlys mokėjimų balanso priemonę, taip pat ilgalaikį makroekonominės paramos paketą, kad padėtų Ukrainai įveikti savo blogėjančią ekonominę ir socialinę padėtį ir suteiktų ekonominę paramą ilgai lauktoms ir būtinoms nuodugnioms ir visapusiškoms Ukrainos ekonomikos reformoms inicijuoti, taip pat surengti Ukrainai skirtą tarptautinę donorų konferenciją; tikisi, kad naujoji vyriausybė bus pasirengusi siekti įgyvendinti būtinas reformas, ypač ekonomikos srityje;

15.    ragina Tarybą leisti Komisijai paspartinti dialogą su Ukraina vizų klausimu; pabrėžia, kad, vadovaujantis Moldovos pavyzdžiu, greitas ES ir Ukrainos vizų režimo liberalizavimo susitarimo užbaigimas – geriausia reakcija į Ukrainos pilietinės visuomenės ir jaunimo lūkesčius; kol kas ragina ES ir valstybių narių lygmeniu nedelsiant pradėti taikyti laikinas, labai paprastas ir nemokamas vizų procedūras;

16.    ragina Rusiją vadovautis konstruktyviu požiūriu ir liautis taikius baudžiamąsias priemones ir naudojus netinkamą spaudimą siekiant pakenkti savo kaimynių suvereniai teisei savarankiškai spręsti dėl savo ateities, kad Ukrainai būtų sukurtos sąlygos naudotis dvišaliais santykiais ir su ES, ir su Rusija; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares vienu balsu kalbėti su Rusija, išreiškiant paramą Ukrainos ir kitų Rytų Partnerystės šalių, savanoriškai pasirinkusių gilinti santykius su ES, europiniams siekiams;

17.    laikosi nuomonės, kad glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo nuostatos – joks komercinis iššūkis Rusijos Federacijai ir kad asociacijos susitarimas nėra kliūtis geriems Ukrainos santykiams su jos Rytų kaimyne; pabrėžia, kad nestabilumas bendros kaimynystės šalyse nenaudingas nei ES, nei Rusijai; pabrėžia, kad politinė, ekonominė ir kitokio pobūdžio prievarta pažeidžia Helsinkio baigiamąjį aktą ir 1994 m. Budapešto memorandumą dėl Ukrainos saugumo;

18.    pabrėžia, kad pagal ES sutarties 8 ir 49 straipsnius visos Europos šalys, įskaitant EKP šalis, ilguoju laikotarpiu gali teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje;

19.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.