Návrh uznesenia - B7-0220/2014Návrh uznesenia
B7-0220/2014

NÁVRH UZNESENIA o situácii na Ukrajine

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0219/2014

Postup : 2014/2595(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0220/2014
Predkladané texty :
B7-0220/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0220/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine

(2014/2595(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, o Východnom partnerstve a o Ukrajine, a najmä na svoje uznesenie o situácii na Ukrajine zo 6. februára 2014[1],

–       so zreteľom na závery mimoriadneho zasadnutia Rady pre zahraničné veci na tému Ukrajina, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli 20. februára 2014,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v reakcii na rozhodnutie ukrajinskej vlády pozastaviť proces podpísania dohody o pridružení vyšli na celej Ukrajine spontánne do ulíc státisíce ľudí, aby sa postavili za európsku orientáciu krajiny; keďže demonštranti v Kyjeve sa pokojne zhromaždili na Námestí nezávislosti, pričom vyzvali na dôraznú politickú zmenu, aby vláda prehodnotila svoje rozhodnutie;

B.     keďže orgány pod vedením prezidenta Janukovyča zašli príliš ďaleko, keď bezpečnostným silám povolili používať ostrú muníciu proti demonštrantom a rozmiestnili ostreľovačov na strechy na námestí Majdan a okolo neho, ktoré bolo od konca novembra epicentrom protivládnych a proeurópskych protestov; keďže demonštranti a ďalší prítomní v uliciach Kyjeva boli popravení, čo vyvolalo medzinárodné pobúrenie a odsúdenie;

C.     keďže ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska navštívili Kyjev v mene EÚ v úsilí o sprostredkovanie kompromisného riešenia medzi prezidentom Janukovyčom a opozíciou; keďže sa im podarilo dosiahnuť dohodu o pláne na mierové a demokratické východisko z krízy, ktorá okamžite ukončí krviprelievanie; keďže osobitný ruský vyslanec takisto pomáhal pri dosiahnutí dohody, ale nepodpísal ju;

D.     keďže od začiatku „Euromajdanu“ bolo oznámené množstvo prípadov zlého zaobchádzania, únosov, mučenia a iného porušovania ľudských práv; keďže osoby zodpovedné za tieto porušovania doteraz neboli potrestané;

E.     keďže ad hoc delegácia Európskeho parlamentu cestovala do Kyjeva 28. – 30. januára a opäť 22. – 24. februára s cieľom zhodnotiť situáciu na mieste, čím Parlament preukázal skutočný záujem a znepokojenie v súvislosti s dramatickou situáciou v krajine;

1.      vyjadruje uznanie Ukrajine, pokiaľ ide o rýchlu výmenu moci a občiansku odolnosť v posledných mesiacoch a zdôrazňuje, že občiansky a ľudový protest slúži ako príklad a bude míľnikom v dejinách Ukrajiny; zdôrazňuje, že toto demokratické občianske víťazstvo by nemali zmariť túžba po odplate, činy pomsty namierené proti odporcom alebo politická rivalita;

2.      klania sa pred tými, ktorí bojovali a položili životy za európske hodnoty a európsku vlajku na Majdane, a vyjadruje rodinám obetí svoju hlbokú sústrasť; hlboko odsudzuje brutálne a neprimerané činy protidemonštračných jednotiek, ktoré viedli k dramatickému vyústeniu násilia;

3.      víta zodpovednú úlohu Verchovnej rady, ktorá vyplnila politické a inštitucionálne vákuum; berie na vedomie opatrenia, ktoré parlament doteraz prijal, najmä v súvislosti s návratom k ústave z roku 2004, rozhodnutím uskutočniť prezidentské voľby 25. mája 2014, rozhodnutím stiahnuť policajné a bezpečnostné jednotky a prepustiť bývalú premiérku Juliu Tymošenkovú;

4.      vyzýva na zriadenie nezávislého vyšetrovacieho výboru s cieľom vyšetriť porušovanie ľudských práv od začiatku demonštrácií, a to v úzkej spolupráci s Medzinárodným poradným výborom Rady Európy a s OBSE;

5.      naliehavo žiada Komisiu, aby našla spôsob, akým poskytnúť rýchlu, výraznú a priamu zdravotnú a humanitárnu pomoc všetkým obetiam;

6.      víta závery mimoriadnej Rady pre zahraničné veci z 20. februára 2014, a najmä rozhodnutie zaviesť cielené sankcie vrátane zmrazenia účtov a zákazu udeľovania víz osobám, ktoré sú zodpovedné za porušovanie ľudských práv, násilie a použitie neprimeranej sily, aj vrátane pozastavenia vývozných licencií na zariadenia, ktoré by mohli byť použité na vnútorné represie; naliehavo žiada členské štáty, aby uplatňovali vlastné právne predpisy proti praniu špinavých peňazí s cieľom znížiť odliv nezákonných peňazí z Ukrajiny;

7.      zdôrazňuje, že teraz je mimoriadne dôležité, aby všetky strany preukázali zmysel pre zodpovednosť, zdržanlivosť a odhodlanie ku skutočnému dialógu a zmiereniu, pričom zamedzia odvetným opatreniam; naliehavo žiada všetky politické sily, aby v tejto pre Ukrajinu kritickej chvíli spolupracovali na mierovej politickej zmene, ambicióznom a rozsiahlom reformnom programe a vláde, ktorá bude zameraná na európske normy, s cieľom zachovať jednotu a územnú celistvosť krajiny a uľahčiť kompromisné riešenia pre budúcnosť Ukrajiny;

8.      berie na vedomie rozhodnutie uskutočniť prezidentské voľby 25. mája 2014; zdôrazňuje potrebu zaistiť, aby boli tieto voľby slobodné a spravodlivé, v súlade s európskymi normami; vyjadruje svoju pripravenosť podporiť riadny priebeh volieb a vyslať početnú pozorovateľskú misiu;

9.      víta prepustenie bývalej premiérky Julie Tymošenkovej z väzenia;

10.    upozorňuje, že rozsiahla korupcia je hlavným problémom, ktorý negatívne ovplyvňuje hospodárstvo Ukrajiny a brzdí jeho rozvoj a zároveň podrýva dôveru občanov vo vlastný štát a inštitúcie; naliehavo preto žiada novú vládu, aby boli boj proti korupcii a zriadenie skutočne nezávislého systému súdnictva hlavnými prioritami jej programu;

11.    opakuje, že dohoda o pridružení je pripravená na podpis s novou vládou, hneď ako sa vyrieši súčasná politická kríza a nová vláda bude pripravená;

12.    víta skutočnosť, že z troch ukazovateľov stanovených Radou pre zahraničné veci v roku 2012 bol teraz splnený ukazovateľ týkajúci sa ukončenia selektívnej spravodlivosti (uväznenie Julie Tymošenkovej), pričom zostávajúce dva ukazovatele týkajúce sa systému súdnictva a volebného systému, ktoré sú základnými požiadavkami protestného hnutia, sú už predmetom hĺbkovej zmeny a reformy, ktorú snáď čoskoro dokončí nová vládna koalícia s podporou novej parlamentnej väčšiny;

13.    ďalej vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s ukrajinskými orgánmi s cieľom nájsť spôsob, ako vyvážiť odvetné opatrenia Moskvy zamerané na zastavenie podpisu dohody o pridružení, ako aj prípadných nových opatrení; víta oznámenie komisára EÚ pre hospodárske a menové veci a euro Olliho Rehna o tom, že EÚ je pripravená poskytnúť významný a ambiciózny (dlhodobý i krátkodobý) balík finančnej pomoci, hneď ako sa nájde politické riešenie založené na demokratických zásadách, odhodlaní k reformám a na vymenovaní legitímnej vlády;

14.    vyzýva Radu a Komisiu, aby spolu s MMF, Svetovou bankou, EBOR a EIB čo najskôr predložili krátkodobú finančnú pomoci a nástroj platobnej bilancie, ako aj dlhodobý balík makroekonomickej podpory s cieľom pomôcť Ukrajine vyriešiť zhoršujúcu sa hospodársku a sociálnu situáciu a poskytnúť hospodársku podporu na začatie dlho očakávaných a potrebných hĺbkových a komplexných reforiem ukrajinského hospodárstva a tiež s cieľom zorganizovať konferenciu medzinárodných darcov pre Ukrajinu; dúfa, že nová vláda bude pripravená začať potrebné reformy, najmä hospodárske;

15.    vyzýva Radu, aby povolila Komisii urýchliť rozhovory s Ukrajinou o vízach; zdôrazňuje, že rýchle dokončenie dohody o liberalizácii vízového režimu – podľa príkladu Moldavska – medzi EÚ a Ukrajinou je najlepším spôsobom, ako odpovedať na očakávania civilného obyvateľstva a mládeže Ukrajiny; medzitým vyzýva na okamžité zavedenie dočasných, veľmi jednoduchých a bezplatných postupov udeľovania víz na úrovni EÚ i členských štátov;

16.    vyzýva Rusko, aby zaujalo konštruktívny postoj a skoncovalo s odvetnými opatreniami a neprimeraným tlakom, ktorých zámerom je podlomiť zvrchované právo jeho suseda slobodne rozhodnúť o svojej budúcnosti, aby sa vytvorili podmienky na to, aby Ukrajina mohla profitovať z bilaterálnych vzťahov s EÚ aj s Ruskom; naliehavo žiada EÚ a jej členské štáty, aby sa jednohlasne obrátili na Rusko a vyslovili podporu európskym ambíciám krajín Východného partnerstva, ktoré sa slobodne rozhodli prehĺbiť svoje vzťahy s EÚ;

17.    domnieva sa, že ustanovenia prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) nepredstavujú obchodné výzvy pre Ruskú federáciu a že dohoda o pridružení nezasahuje do dobrých vzťahov Ukrajiny s jej východným susedom; zdôrazňuje, že nestabilita v spoločnom susedstve nie je ani v záujme EÚ, ani v záujme Ruska; zdôrazňuje, že uplatňovanie politického, hospodárskeho a iného nátlaku je v rozpore s Helsinským záverečným aktom a memoranda z Budapešti z roku 1994, ktoré sa týka bezpečnosti Ukrajiny;

18.    zdôrazňuje, že podľa článkov 8 a 49 Zmluvy o európskej únii (ZEÚ) majú všetky európske krajiny vrátane tých, ktoré patria do Východného partnerstva, dlhodobo možnosť uchádzať sa o členstvo v Európskej únii;

19.    vyzýva svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, Rade Európy a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.