Förslag till resolution - B7-0220/2014Förslag till resolution
B7-0220/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė‑Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0219/2014

Förfarande : 2014/2595(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0220/2014
Ingivna texter :
B7-0220/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0220/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

(2014/2595(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, om det östliga partnerskapet och om Ukraina, särskilt resolutionen av den 6 februari 2014 om situationen i Ukraina[1],

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikesfrågor) extrainsatta möte om Ukraina den 20 februari 2014,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Efter den ukrainska regeringens beslut att lägga undertecknandet av associeringsavtalet på is drog flera hundra tusen människor över hela landet spontant ut på gatorna för att demonstrera för europeisk integration. I Kiev har demonstranterna fredligt intagit Självständighetstorget (”Majdan”) och krävt omfattande politiska förändringar för att få regeringen att ompröva sitt beslut.

B.     Myndigheterna, under ledning av president Janukovytj, gick uppenbart över gränsen när de tillät säkerhetsstyrkorna att använda skarp ammunition mot demonstranterna och satte in krypskyttar på taken runt Självständighetstorget, som sedan slutet av november har varit epicentrum för regeringsfientliga och Europavänliga protester. Demonstranter och åskådare har avrättats på gatorna i Kiev, vilket väckt avsky och fördömanden från hela världen.

C.     Utrikesministrarna från Frankrike, Tyskland och Polen besökte på EU:s vägnar Kiev för att försöka medla fram en kompromisslösning mellan president Janukovytj och oppositionen. De lyckades få till stånd en överenskommelse om en färdplan för en fredlig och demokratisk utväg ur krisen som omedelbart satte stopp för blodsutgjutelsen. Det särskilda sändebudet från Ryssland har också underlättat överenskommelsen, dock utan att underteckna den.

D.     Sedan ”Euromajdan” inleddes har det kommit många rapporter om misshandel, bortföranden, tortyr och andra brott mot de mänskliga rättigheterna. De ansvariga för dessa brott åtnjuter än så länge straffrihet.

E.     En särskilt tillsatt delegation från Europaparlamentet besökte Kiev den 28–30 januari 2014 och åter den 22–24 februari för att bedöma situationen på plats, och visade därigenom parlamentets uppriktiga intresse och verkliga oro för den dramatiska situationen i landet.

1.      Europaparlamentet lovordar det ukrainska folket för det snabba maktskiftet och dess civila motståndskraft under de senaste månaderna, och understryker att denna medborgerliga och folkliga protest tjänar som föredöme och kommer att bli en vattendelare i Ukrainas historia. Parlamentet betonar att denna demokratiska och medborgerliga seger inte får spolieras av revanschlystnad eller hämndaktioner mot motståndare eller av interna politiska stridigheter.

2.      Europaparlamentet känner vördnad för de människor som stridit och offrat sina liv för de europeiska värderingarna och den europeiska flaggan på Självständighetstorget och uttrycker sitt allra djupaste deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet fördömer kraftfullt kravallstyrkornas brutala och oproportionerliga agerande, som lett till en dramatisk eskalering av våldet i Ukraina.

3.      Europaparlamentet välkomnar den ansvarsfulla roll som det ukrainska parlament, Verchovna Rada, spelat för att fylla det politiska och institutionella tomrummet. Parlamentet noterar de åtgärder som det ukrainska parlamentet hittills vidtagit, särskilt i fråga om en återgång till 2004 års konstitution, beslutet att hålla presidentval den 25 maj 2014, beslutet att dra tillbaka polis- och säkerhetsstyrkorna, frigivandet av den tidigare premiärministern Julia Tymosjenko samt utnämningen av en tillförordnad president och av interimschefer för inrikesministeriet och säkerhetstjänsterna.

4.      Europaparlamentet efterlyser en oberoende kommission som i nära samarbete med Europarådets internationella rådgivningspanel och OSSE ska utreda de människorättskränkningar som ägt rum sedan demonstrationerna inleddes.

5.      Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att hitta lösningar för att sätta in snabbt, kraftfullt och direkt medicinskt och humanitärt bistånd till alla offer.

6.      Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från rådets (utrikes frågor) extrainsatta möte den 20 februari 2014, särskilt beslutet att införa riktade sanktioner, däribland frysning av tillgångar och viseringsförbud, mot de ansvariga för människorättskränkningarna, våldsamheterna och övervåldet och att dra in exportlicenserna för utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att tillämpa sin egen lagstiftning mot penningtvätt för att minska utflödet av olagliga pengar ur Ukraina.

7.      Europaparlamentet betonar att det nu är av allra största vikt att alla parter visar prov på ansvar, återhållsamhet och engagemang för verklig dialog och försoning och att man förhindrar vedergällningar. Parlamentet uppmanar med kraft alla politiska krafter att vid detta kritiska vägskäl för Ukraina samarbeta för en fredlig politisk övergång, en ambitiös och bred reformagenda och en regering som orienterar sig efter europeiska standarder, att upprätthålla landets enighet och territoriella integritet och att underlätta kompromisslösningar för Ukrainas framtid.

8.      Europaparlamentet noterar beslutet att hålla presidentval den 25 maj 2014 och framhåller behovet av att det blir ett fritt och rättvist val som är förenligt med europeiska standarder. Parlamentet förklarar sig redo att stödja ett korrekt anordnande av valet och att skicka ett kraftfullt observatörsuppdrag.

9.      Europaparlamentet välkomnar frigivandet av den tidigare premiärministern Julia Tymosjenko.

10.    Europaparlamentet påpekar att den utbredda korruptionen är ett stort problem som påverkar Ukrainas ekonomi negativt och hämmar dess utveckling och samtidigt undergräver medborgarnas förtroende för sin egen stat och dess institutioner. Parlamentet uppmanar därför med kraft den nya regeringen att i sitt program ge högsta prioritet åt att bekämpa korruptionen och skapa ett verkligt oberoende och opartiskt rättssystem.

11.    Europaparlamentet upprepar att associeringsavtalet är klart att undertecknas med den nya regeringen så snart den nuvarande politiska krisen lösts och den nya regeringen är redo.

12.    Europaparlamentet gläds åt att ett av de tre riktmärken som rådet (utrikes frågor) fastställde 2012, nämligen det om att den selektiva rättvisan (fängslandet av Julia Tymosjenko) måste upphöra, nu har uppfyllts medan de två återstående riktmärkena, om rättsväsendet och valsystemet, som var proteströrelsens främsta krav, redan är föremål för djupgående förändringar och reformer som förhoppningsvis inom kort kommer att slutföras av den nya regeringskoalitionen och understödjas av den nya parlamentsmajoriteten.

13.    Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att samarbeta med de ukrainska myndigheterna för att hitta sätt att motverka effekterna såväl av de repressalieåtgärder som Ryssland vidtagit för att stoppa undertecknandet av associeringsavtalet som av eventuellt nya åtgärder. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet från kommissionsledamoten med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, Olli Rehn, att EU är redo att tillhandahålla ett substantiellt och ambitiöst finansiellt stödpaket (både kort- och långfristigt) så snart det finns en politisk lösning baserad på demokratiska principer, reformvilja och utnämning av en legitim regering.

14.    Europaparlamentet förväntar sig att rådet och kommissionen tillsammans med IMF, Världsbanken, EBRD och EIB lägger fram kortfristigt finansiellt stöd och en betalningsbalansfacilitet samt ett långfristigt makroekonomiskt stödpaket för att hjälpa Ukraina att få bukt med sin allt sämre ekonomiska och sociala situation och ge ekonomiskt stöd åt lanseringen av de länge emotsedda och nödvändiga djupgående och omfattande reformerna av landets ekonomi, samt att de även organiserar en internationell givarkonferens för Ukraina. Parlamentet hoppas att den nya regeringen kommer att vara beredd att gå vidare med de nödvändiga reformerna, särskilt de ekonomiska.

15.    Europaparlamentet uppmanar rådet att ge kommissionen tillstånd att påskynda viseringsdialogen med Ukraina. Parlamentet understryker att ett snabbt slutförande av avtalet om viseringslättnader mellan EU och Ukraina – efter förebild från Moldavien – är det bästa sättet att tillgodose det ukrainska civilsamhällets och den ukrainska ungdomens förhoppningar. Parlamentet begär att det under tiden omedelbart ska införas tillfälliga, mycket enkla och kostnadsfria viseringsförfaranden på EU- och medlemsstatsnivå.

16.    Europaparlamentet uppmanar Ryssland att inta ett konstruktivt förhållningssätt och att upphöra med alla vedergällningsåtgärder och otillbörliga påtryckningar vars syfte är att undergräva grannlandets suveräna rätt att fritt bestämma över sin framtid, så att man skapar sådana förutsättningar att Ukraina kan åtnjuta bilaterala förbindelser med både EU och Ryssland. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att uppträda enat gentemot Ryssland till stöd för de europeiska strävandena hos Ukraina och hos andra östliga partnerskapsländer som av egen fri vilja väljer att fördjupa sina förbindelser med EU.

17.    Europaparlamentet är av åsikten att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet inte innebär några handelsrelaterade utmaningar för Ryska federationen och att associeringsavtalet inte utgör något hinder för Ukraina att ha goda förbindelser med sitt östra grannland. Parlamentet understryker att instabilitet i det gemensamma grannskapet varken ligger i EU:s eller Rysslands intresse. Parlamentet betonar att tillämpningen av tvångsåtgärder av politisk, ekonomisk eller annan karaktär strider mot slutakten från Helsingfors och 1994 års samförståndsavtal från Budapest om Ukrainas säkerhet.

18.    Europaparlamentet betonar att artiklarna 8 och 49 i EU-fördraget ger samtliga europeiska länder, inklusive dem som omfattas av det östliga partnerskapet, möjlighet att på lång sikt ansöka om EU-medlemskap.

19.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Ukrainas president, regering och parlament, Europarådet samt Ryska federationens president, regering och parlament.