Forslag til beslutning - B7-0221/2014Forslag til beslutning
B7-0221/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om Ukraine

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2014/2595(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0221/2014
Indgivne tekster :
B7-0221/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0221/2014

Europa-Parlamentets beslutning om Ukraine

(2014/2595(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at der siden november 2013 har været protester mod den ukrainske regerings politik – udløst af regeringens afvisning af at undertegne en associeringsaftale med EU – og at de er blevet mere og mere voldelige på begge sider, med yderliggående nationalistgrupper, der tilslutter sig demonstranterne; der henviser til, at manglen på kompromis fra de politiske kræfters side, såvel regeringens som oppositionens, førte til en voldelig optrapning af situationen, idet snesevis af personer på begge sider mistede livet, og hundredevis blev såret;

B.     der henviser til, at protesterne startede som demonstrationer for EU, men at deres fokus har vendt sig mod indenlandske spørgsmål og spredt sig fra Kijev til andre byer; der henviser til, at demonstranter har krævet regeringens afgang og organisering af nye parlaments- og præsidentvalg;

C.     der henviser til, at udenrigsministrene fra Frankrig, Tyskland og Polen fungerede som mellemled ved indgåelsen af en aftale om en løsning på krisen i Ukraine, som blev undertegnet af Ukraines præsident, Viktor Janukovitj, og repræsentanterne for oppositionen Vitali Klitjko (UDAR), Oleh Tjahnibok (Svoboda) og Arsenij Jatseniuk (Fædrelandsforbundet);

D.     der henviser til, at demonstranterne i Kijevs gader ikke var enige i dette kompromis, og at de aftaler, der havde til formål at løse den politiske og statslige krise og blev indgået med udenrigsministre fra nogle EU-medlemsstater som mellemled, er blevet brudt af oppositionen;

E.     der henviser til, at Viktor Janukovitj forlod Kijev og tog til en ukendt destination uden officielt at være trådt tilbage;

F.     der henviser til, at det ukrainske parlament (Verkhovna Rada) tog initiativet og besluttede at:

–       anklage præsident Janukovitj for embedsmisbrug

–       afholde præsidentvalg den 25. maj 2014

–       udnævne en midlertidig præsident, som også er talsmand for parlamentet og koordinator for regeringen

–       genetablere forfatningen af 2004, ifølge hvilken der skal være en parlamentarisk-præsidentiel regeringsform i Ukraine

–       løslade den tidligere premierminister Julia Timosjenko

–       udnævne en midlertidig statsadvokat og adskillige ministre;

G.     der henviser til, at lederen af partiet Svoboda på den yderste højrefløj, Oleh Tjahnibok, som en direkte reaktion på magtskiftet i Kijev opfordrede til at fjerne den politiske og demokratiske pluralisme i Ukraine, til etnisk udrensning i hele landet og til at genetablere Ukraines status som atommagt;

H.     der henviser til, det ukrainske kommunistpartis hovedkvarter er blevet ødelagt af radikale højrefløjskræfter, og at kommunistpartiet er blevet forbudt i visse regioner i Ukraine; der henviser til, at mindesmærker over Anden Verdenskrig og andre mindesmærker er blevet ødelagt;

I.      der henviser til, at antisemitiske angreb mod jødiske borgere i Kijev er hurtigt stigende, og at rabbineren i Kijev har rådet jødiske borgere til at forlade byen; der henviser til, at synagogen i Zaporizhia blev angrebet og skadet;

J.      der henviser til, at 3 477 deputerede i lokale råd i det sydøstlige Ukraine og i regionen Sevastopol i Den Autonome Republik Krim har holdt møde i Karkov, kritiseret beslutningerne fra Verkhovna Rada og vedtaget foranstaltninger, som de mener, de lokale myndigheder bør træffe som en reaktion på udviklingen i Kijev;

K.     der henviser til, at der stadig ikke hersker konsensus blandt befolkningen i Ukraine om vurderingen af denne udvikling og landets fremtid; der henviser til, at Ukraines politiske problemer kun kan løses gennem en national debat og en demokratisk og gennemsigtig beslutningstagningsproces om landets fremtid, forfatningsreformer og andre reformer og forbindelserne til internationale partnere;

1.      beklager dybt, at den politiske krise i Ukraine ikke blev løst i tide til at undgå, at ukrainske borgere mistede livet; udtrykker sin medfølelse og støtte til alle familierne til dem, der døde eller blev såret; opfordrer EU og dets medlemsstater til at udvide lægehjælpen til alle ofre for vold i Ukraine;

2.      opfordrer til en uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af alle de seneste voldshandlinger og alle krænkelser af menneskerettighederne, der er foregået, siden demonstrationerne begyndte, og til at retsforfølge de ansvarlige på alle sider;

3.      bemærker de vidtrækkende beslutninger truffet af Verkhovna Rada, men udtrykker bekymring over, at ikke alle medlemmerne af parlamentet var til stede, idet det ville have givet disse beslutninger større demokratisk legitimitet, hvis alle havde været til stede; bemærker, at protesterne i Kijev fortsætter, og at demonstranterne kræver, at der træffes foranstaltninger for at forhindre oligarker og dem, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne eller involveret i korruptionssager i at blive medlemmer af regeringen;

4.      bemærker, at det ukrainske parlament omsider tog initiativ til at bage vejen for et tidligt valg; opfordrer Verkhovna Rada til i god tid forud for valget at vedtage en ny valglov, der opfylder reglerne fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Venedigkommissionen, og til at sikre en fri og retfærdig afvikling af valget; forventer, at alle politiske partier og institutioner i overgangsperioden forud for valget offentliggør deres programmer for opnåelsen af en holdbar løsning på den dybe sociale og økonomiske krise; understreger, at dette er et nødvendigt element for en demokratisk debat om den fremtidige udvikling i Ukraine;

5.      understreger, at det er op til det ukrainske folk – og kun det – at træffe beslutning, uden udenlandsk indblanding, om dets fremtid, dets lands geopolitiske orientering, og hvilke internationale aftaler og fællesskaber Ukraine bør tilslutte sig; opfordrer på det kraftigste EU, USA og Rusland til at afstå fra at blande sig i interne spørgsmål i Ukraine og fra enhver form for finansielt, økonomisk eller politisk pres;

6.      opfordrer indtrængende alle politiske kræfter til at undgå yderligere anvendelse af vold; udtrykker dyb bekymring over spredningen af våben og ammunition i landet; opfordrer alle politiske kræfter til at sikre, at alle ulovlige våben og al ulovlig ammunition overdrages til indenrigsministeriet;

7.      opfordrer alle politiske kræfter i Ukraine og alle de involverede internationale aktører til at forpligte sig til at arbejde for territorial integritet og national enhed i Ukraine under hensyntagen til den kulturelle og lingvistiske sammensætning af landet og dets historie;

8.      gentager sin bekymring over korruptionen i landet; opfordrer til, at aktiver gøres gennemsigtige, herunder alle internationale kapitalstrømme til og fra Ukraine, der tilhører visse politikere i den nuværende administration, tidligere politiske figurer, som har været underlagt en undersøgelse, og alle politiske partier og deres ledere; påpeger, at de tætte forbindelser mellem administrationen og de politiske institutioner og oligarkerne har været en af de afgørende hindringer for demokratiseringsprocessen i Ukraine i mere end de seneste to årtier; opfordrer EU og dets medlemsstater til at styrke indsatsen for at standse hvidvaskning af penge og skatteunddragelse fra Ukrainske virksomheder og forretningsfolk i europæiske banker;

9.      opfordrer EU til at give Ukraine den finansielle bistand, som landet behøver for at overvinde den aktuelle økonomiske og sociale krise; understreger, at denne støtte ikke bør være betinget af spareforanstaltninger;

10.    udtrykker dyb bekymring over, at demokratiske kræfter samarbejder med åbenlyst nationalistiske og antisemitiske kræfter, der siges at modtage direkte politisk og finansiel støtte fra udlandet, herunder fra partnere i EU's medlemsstater; opfordrer derfor indtrængende alle de politiske kræfter og civilsamfundet til at forkaste nationalistiske og antisemitiske politikker;

11.    fordømmer angrebene på det ukrainske kommunistparti og forsøgene på at forbyde partiet; opfordrer de midlertidige myndigheder til at garantere alle demokratiske politiske kræfter demokratiske rettigheder og friheder og til at undgå ethvert angreb;

12.    fordømmer på det kraftigste og udtrykker dyb bekymring over de antisemitiske handlinger fra yderliggående højrefløjskræfter;

13.    opfordrer transnationale institutioner i Ukraine til hurtigst muligt at opfylde landets internationale forpligtelser, især i dets egenskab af part i traktaten om ikkespredning af kernevåben og medlem af Europarådet, og til at sikre streng respekt for demokratiske rettigheder og friheder, menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal, pressefrihed og forsamlings- og ytringsfrihed; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne samt andre udenlandske politiske aktører til ikke blot at udsende appeller herom, men til at lade enhver finansiel støtte til Ukraine afhænge af overholdelsen af disse standarder og forpligtelser;

14.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Ukraines parlament og regering samt OSCE’s og Europarådets parlamentariske forsamlinger.