Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0221/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0221/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Ukrainos

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2014/2595(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0221/2014
Pateikti tekstai :
B7-0221/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0221/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl Ukrainos

(2014/2595(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi nuo 2013 m. lapkričio mėn. nesiliauja dėl Ukrainos vyriausybės atsisakymo pasirašyti asociacijos susitarimą su ES kilę protestai prieš vyriausybės politiką, juose vis daugiau smurto naudoja abi pusės ir prie protestų prisijungė kraštutinių nacionalistų grupės; kadangi politinių jėgų, tiek vyriausybės, tiek opozicijos, negebėjimas pasiekti kompromiso privedė prie paaštrėjusios smurtinės padėties, dėl kurio žuvo dešimtys abiejų pusių žmonių ir šimtai sužeista;

B.     kadangi protestai prasidėjo kaip ES pakraipos demonstracijos, tačiau labiau pakrypo į vidaus reikalus ir išplito iš Kijevo į kitus miestus; kadangi protestuotojai reikalavo valdžios atsistatydinti ir surengti naujus parlamento ir prezidento rinkimus;

C.     kadangi Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrai tarpininkavo sudarant susitarimą dėl Ukrainos krizės klausimų sprendimo, kurį pasirašė Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius ir opozicijos atstovai Vitalijus Klyčko (UDAR), Olehas Tiahnybokas (Svoboda) ir Arsenijus Jatseniukas (Batkivščyna);

D.     kadangi Kijevo gatvėse protestuojantys žmonės nesutiko su šiuo kompromisu ir opozicija sulaužė kelių ES valstybių narių ministrams tarpininkaujant sudarytus susitarimus, kuriais siekta rasti išeitį iš politinės ir valstybinės krizės;

E.     kadangi Viktoras Janukovyčius išvyko iš Kijevo nežinoma kryptimi ir nėra oficialiai atsistatydinęs;

F.     kadangi Ukrainos parlamentas (Aukščiausioji Rada) ėmėsi iniciatyvos ir nusprendė:

–       surengti apkaltą prezidentui V. Janukovyčiui,

–       surengti prezidento rinkimus 2014 m. gegužės 25 d.,

–       paskirti laikinąjį prezidentą, jis taip pat yra Parlamento pirmininkas ir vyriausybės koordinatorius,

–       grąžinti 2004 m. Konstituciją, pagal kurią Ukrainos valdžios forma bus parlamentinė prezidentinė,

–       išleisti iš kalėjimo buvusią ministrę pirmininkę Juliją Tymošenko,

–       paskirti laikinąjį vyriausiąjį prokurorą ir kelis laikinuosius ministrus;

G.     kadangi kraštutinių dešiniųjų pakraipos partijos Svoboda lyderis Olehas Tiahnybokas, tiesiogiai reaguodamas į valdžios pasikeitimą Kijeve, paragino panaikinti politinį ir demokratinį pliuralizmą Ukrainoje, įvykdyti visos šalies etninį išvalymą ir atkurti Ukrainos, kaip branduolinės valstybės, statusą;

H.     kadangi kraštutinių dešiniųjų pakraipos pajėgos sugriovė Ukrainos komunistų partijos pagrindinę būstinę ir kai kuriuose regionuose Ukrainos komunistų partija uždrausta; kadangi sugriauti Antrojo pasaulinio karo ir kiti memorialiniai paminklai;

I.      kadangi Kijeve sparčiai daugėja antisemitinių išpuolių ir Kijevo rabinas patarė žydų kilmės piliečiams išvykti iš miesto; kadangi Zaporožėje surengtas išpuolis prieš sinagogą ir ji apgadinta;

J.      kadangi Charkove susirinkę pietryčių Ukrainos ir Krymo autonominės respublikos Sevastopolio regiono 3 477 vietos tarybų nariai sukritikavo Aukščiausiosios Rados sprendimus ir patvirtino priemones, kurių, jų nuomone, turėtų imtis vietos valdžios institucijos reaguodamos į įvykius Kijeve;

K.     kadangi Ukrainos žmonės vis dar nesutaria dėl to, kaip vertinti šiuos įvykius, ir dėl šalies ateities; kadangi Ukrainos politines problemas galima išspręsti tik vykdant nacionalinius debatus ir demokratinį ir skaidrų sprendimų dėl šalies ateities, konstitucinių ir kitų reformų, santykių su tarptautiniais partneriais priėmimo procesą;

1.      labai apgailestauja, kad nebuvo laiku surasta išeitis iš politinės krizės Ukrainoje ir neišvengta Ukrainos piliečių žūčių; reiškia užuojautą ir paramą visoms žuvusiųjų ir sužeistųjų šeimoms; ragina ES ir jos valstybes nares teikti medicininę pagalbą visoms smurto Ukrainoje aukoms;

2.      ragina atlikti nepriklausomą ir skaidrų visų pastarųjų smurto išpuolių ir visų žmogaus teisių pažeidimų, įvykdytų prasidėjus demonstracijoms, tyrimą ir patraukti už tai atsakingus bet kuriai pusei priklausančius asmenis atsakomybėn;

3.      atkreipia dėmesį į įvairius Aukščiausiosios Rados priimtus sprendimus, bet reiškia susirūpinimą dėl to, kad dalyvavo ne visi parlamento nariai, nes jeigu būtų dalyvavę visi nariai, tai būtų suteikę tiems sprendimams daugiau demokratinio teisėtumo; pažymi, kad protestai Kijeve tęsiasi ir kad protestuotojai reikalauja, jog būtų imtasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias oligarchams ir už žmogaus teisių pažeidimus atsakingiems ar į korupciją įsivėlusiems asmenims užimti valdžios postus;

4.      pažymi, kad Ukrainos parlamentas galiausiai ėmėsi iniciatyvos surengti pirmalaikius rinkimus; ragina Aukščiausiąją Radą laiku, prieš rinkimus, priimti naują rinkimų įstatymą, kuris atitiktų Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Venecijos komisijos taisykles, ir užtikrinti laisvus ir sąžiningus rinkimus; tikisi, kad per pereinamąjį laikotarpį prieš rinkimus visos politinės partijos ir institucijos paskelbs savo programas, kaip rasti ilgalaikį gilios socialinės ir ekonominės krizės problemos sprendimą; pabrėžia, jog tai būtina demokratinių debatų apie Ukrainos vystymąsi ateityje dalis;

5.      pabrėžia, kad Ukrainos gyventojai – ir tik jie vieni – be jokio užsienio kišimosi turi nuspręsti, kokia turi būti jų ateitis, kokia turi būti jų šalies geopolitinė kryptis, kokias tarptautines sutartis Ukraina turėtų pasirašyti ir prie kokių bendrijų prisijungti; griežtai ragina ES, JAV ir Rusiją susilaikyti nuo bet kokio kišimosi į Ukrainos vidaus reikalus ir nedaryti jokio finansinio, ekonominio ar politinio spaudimo;

6.      primygtinai ragina visas politines jėgas užkirsti kelią bet kokiam tolesniam prievartos naudojimui; reiškia didelį susirūpinimą dėl ginklų ir šaudmenų platinimo šalyje; ragina visas politines jėgas užtikrinti, kad visi neteisėti ginklai ir šaudmenys būtų perduoti Vidaus reikalų ministerijai;

7.      ragina visas Ukrainos politines jėgas ir visus atitinkamus tarptautinius subjektus įsipareigoti siekti Ukrainos teritorinio vientisumo ir nacionalinės vienybės, atsižvelgiant į šalies kultūrinę ir lingvistinę sandarą ir jos istoriją;

8.      pakartoja savo susirūpinimą dėl korupcijos šalyje; ragina paskelbti skaidrią informaciją apie turtą, įskaitant visus tarptautinius kapitalo srautus į Ukrainą ir iš jos, priklausančius tam tikriems dabartinės administracijos politikams, buvusiems politikams, dėl kurių dabar atliekamas tyrimas, ir visoms politinėms partijoms bei jų lyderiams; pabrėžia, kad glaudūs administracijos, politinių institucijų ir oligarchų ryšiai yra viena iš didžiausių kliūčių demokratizacijai Ukrainoje per beveik visus pastaruosius dvidešimt metų; ragina ES ir valstybes nares padidinti pastangas, kad būtų nutrauktas Ukrainos įmonių ir verslininkų vykdomas pinigų plovimas Europos bankuose ir mokesčių vengimas;

9.      ragina ES suteikti Ukrainai finansinę pagalbą, kurios jai skubiai reikia, kad įveiktų dabartinę ekonominę ir socialinę krizę; pabrėžia, kad šiai pagalbai neturėtų būti taikomos griežto taupymo priemonių sąlygos;

10.    reiškia didelį susirūpinimą dėl demokratinių jėgų bendradarbiavimo su atvirai nacionalistinėmis ir antisemitinėmis jėgomis, kurios, kaip pranešama, gauna tiesioginę politinę ir finansinę pagalbą iš užsienio, įskaitant pagalbą iš partnerių ES valstybėse narėse; todėl primygtinai ragina visas politines jėgas ir pilietinę visuomenę atmesti nacionalistinę ir antisemitinę politiką;

11.    smerkia išpuolius prieš Ukrainos komunistų partiją ir bandymus ją uždrausti; ragina laikinąją valdžią užtikrinti demokratines teises ir laisves visoms demokratinėms politinėms jėgoms ir užkirsti kelią bet kokiems išpuoliams;

12.    griežtai smerkia antisemitinius kraštutinių dešiniųjų pakraipos jėgų veiksmus ir reiškia dėl jų didelį susirūpinimą;

13.    primygtinai ragina Ukrainos pereinamojo laikotarpio institucijas laikytis šalies tarptautinių įsipareigojimų, visų pirma, susijusių su tuo, kad Ukraina yra Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo šalis ir Europos Tarybos narė, ir užtikrinti, kad būtų griežtai paisoma demokratinių teisių ir laisvių, žmogaus teisių, mažumų apsaugos, spaudos laisvės, susirinkimų ir žodžio laisvės; ragina visas ES institucijas ir valstybes nares, taip pat kitus užsienio politinius subjektus, ne tik skelbti deklaracijas šiuo klausimu, bet ir susieti bet kokią finansinę pagalbą Ukrainai su įpareigojimais laikytis šių standartų ir įsipareigojimų;

14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Ukrainos parlamentui ir vyriausybei, ESBO ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms.