Rezolūcijas priekšlikums - B7-0221/2014Rezolūcijas priekšlikums
B7-0221/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Ukrainā

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2014/2595(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0221/2014
Iesniegtie teksti :
B7-0221/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0221/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā

(2014/2595(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.     tā kā kopš 2013. gada novembra turpinās protesti pret Ukrainas valdības politiku — tos izraisīja atteikšanās parakstīt asociācijas nolīgumu ar ES — un tie pamazām izvērtās par vardarbību abās pusēs, ekstrēmām nacionālistu grupām pievienojoties protestiem; tā kā abu politisko spēku — kā valdības, tā opozīcijas — nespēja panākt kompromisu noveda pie vardarbīgas situācijas eskalācijas, kurā abās pusēs gāja bojā vairāki desmiti cilvēku un simtiem tika ievainoti;

B.     tā kā protesti sākās kā proeiropeiskas demonstrācijas, bet pamazām uzmanība tika novērsta uz iekšpolitikas jautājumiem un protesti no Kijevas izplatījās uz citām pilsētām; tā kā protestētāji pieprasīja valdības atkāpšanos un jaunu parlamenta un prezidenta vēlēšanu sarīkošanu;

C.     tā kā Francijas, Vācijas un Polijas ārlietu ministri palīdzēja panākt vienošanos par krīzes atrisinājumu Ukrainā, ko parakstīja Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs un opozīcijas līderi Vitaly Klitschko (UDAR), Oleh Tyahnibok (Svoboda) un Arsenij Yatseniuk (Batkivshchyna);

D.     tā kā protestētāji Kijevas ielās šim kompromisam nepiekrita un ar dažu ES dalībvalstu ārlietu ministru starpniecību panākto vienošanos, kuras mērķis bija atrisināt politisko un valstiskuma krīzi, opozīcija noraidīja;

E.     tā kā Viktors Janukovičs nav oficiāli atkāpies, bet ir pametis Ukrainu un devies nezināmā virzienā;

F.     tā kā Ukrainas parlaments (Verkhovna Rada) uzņēmās iniciatīvu un nolēma:

–       atstādināt prezidentu Janukoviču;

–       rīkot prezidenta vēlēšanas 2014. gada 25. maijā;

–       iecelt pagaidu prezidentu, kurš ir arī parlamenta priekšsēdētājs un valdības darbības koordinētājs;

–       atjaunot spēkā 2004. gada konstitūciju, saskaņā ar kuru Ukraina ir parlamentāri prezidentāla republika;

–       atbrīvot bijušo premjerministri Jūliju Timošenko;

–       iecelt ģenerālprokuroru un vairākus ministrus;

G.     tā kā tiešā veidā reaģējot uz varas maiņu Kijevā, ekstrēmi labējās partijas līderis Oleh Tyahnibok aicināja iznīcināt jebkāda veida politisko un demokrātisko plurālismu Ukrainā, veikt etnisko tīrīšanu visā valstī un atjaunot Ukrainas kodollielvalsts statusu;

H.     tā kā radikāli labējie spēki iznīcināja Ukrainas komunistiskās partijas biroju un dažos Ukrainas reģionos komunistiskā partija ir aizliegta; tā kā ir iznīcināti Otrā pasaules kara memoriāli un citi memoriāli;

I.      tā kā antisemītisku motīvu vadīti uzbrukumi ebreju izcelsmes iedzīvotājiem Kijevā kļūst aizvien biežāki un Kijevas rabīns ir ieteicis ebreju izcelsmes iedzīvotājiem atstāt Kijevu; tā kā ir noticis uzbrukums Zaporožjes sinagogai, kurai nodarīti bojājumi;

J.      tā kā Harkovā sapulcējās 3477 pašvaldību deputāti no Ukrainas dienvidaustrumu, Sevastopoles reģiona un Krimas Autonomās Republikas pašvaldībām, lai kritizētu Verkhovna Rada lēmumus, un šie deputāti pieņēma pasākumus, kuri, pēc viņu domām, jāveic pašvaldībām, reaģējot uz notikumu attīstību Kijevā;

K.     tā kā Ukrainas sabiedrībā aizvien vēl nav vienprātības par to, kā vērtēt šos notikumus un kādai jābūt valsts nākotnei; tā kā Ukrainas politiskās problēmas ir iespējams atrisināt tikai ar debatēm, kurās iesaistās visa nācija, un ar demokrātisku un pārredzamu lēmumu pieņemšanu par valsts nākotni, konstitūcijas un citām reformām un par attiecībām ar starptautiskajiem partneriem,

1.      pauž dziļu nožēlu par to, ka Ukrainas politiskā krīze netika atrisināta pietiekami savlaicīgi, lai izvairītos no upuriem Ukrainas pilsoņu vidē; izsaka līdzjūtību un pauž atbalstu visiem tiem, kam gājis bojā vai ievainots kāds tuvinieks; aicina ES un dalībvalstis sniegt medicīnisko palīdzību visiem Ukrainas vardarbības aktos cietušajiem;

2.      aicina veikt neatkarīgu un pārredzamu nesenās vardarbības un cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanu, kas izcēlās pēc demonstrāciju sākuma, un saukt pie atbildības vainīgos abās pusēs;

3.      norāda, ka Verkhovna Rada ir pieņēmusi dažādus lēmumus, taču pauž bažas par to, ka lēmumu pieņemšanās nebija klāt visi tās deputāti, norādot, ka visu deputātu piedalīšanās lēmumu pieņemšanās padarītu šos lēmumus leģitīmākus; norāda, ka Kijevā turpinās protesti un ka protestētāji prasa veikt pasākumus, kas neļautu par valdības locekļiem iecelt oligarhus un tos, kas vainīgi cilvēktiesību pārkāpumos un korupcijā;

4.      norāda, ka Ukrainas parlaments visbeidzot uzņēmās iniciatīvu bruģēt ceļu uz pirmstermiņa vēlēšanām; aicina Verkhovna Rada līdz šīm vēlēšanām pieņemt jaunu vēlēšanu likumu, kas atbilstu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) un Venēcijas Komisijas noteikumiem, un nodrošināt brīvu un godīgu vēlēšanu norisi; sagaida, ka pārejas periodā līdz vēlēšanām visas politiskās partijas publicēs savas programmas par to, kā panākt ilgtspējīgu risinājumu dziļajai sociālajai un ekonomikas krīzei; uzsver, ka tas ir nepieciešams demokrātiskām diskusijām par Ukrainas tālāko attīstību;

5.      uzsver, ka bez ārvalstu iejaukšanās izlemt to, kāda būs viņu nākotne, valsts ģeopolitiskā orientēšanās un kādiem starptautiskiem nolīgumiem un kopienām Ukraina vēlas pievienoties, ir tikai un vienīgi Ukrainas tautas ziņā; stingri aicina ES, ASV un Krieviju atturēties no jebkādas iejaukšanās Ukrainas iekšējās lietās un no jebkāda finansiāla, ekonomiska un politiska spiediena uz šo valsti;

6.      mudina visus politiskos spēkus nepieļaut turpmāku vardarbību; pauž dziļas bažas par ieroču un munīcijas izplatību valstī; aicina visus politiskos spēkus nodot iekšlietu ministrijai nelikumīgos ieročus un munīciju;

7.      aicina visus Ukrainas politiskos spēkus un visus iesaistītos starptautiskos dalībniekus uzņemties saistības atbalstīt Ukrainas vienotību un teritoriālo integritāti, ņemot vērā dažādos šīs valsts reģionos pārstāvētās kultūras un valodas, kā arī tās vēsturi;

8.      atkārtoti pauž bažas par korupciju valstī; aicina padarīt pārredzamu kapitālu, tai skaitā visas starptautiskā kapitāla plūsmas Ukrainā un ārā no tās, kas saistītas ar atsevišķiem politiķiem, kas pašlaik ir pie varas, iepriekšējiem politiķiem, attiecībā uz kuriem veikta izmeklēšana, un visām politiskajām partijām un to vadībā esošajiem cilvēkiem; norāda uz to, ka ciešās valdības, politisko iestāžu un oligarhu saiknes ir bijis viens no izšķirošajiem šķēršļiem demokratizācijas procesam Ukrainā gandrīz visus pēdējos divdesmit gadus; aicina ES un dalībvalstis pastiprināt pasākumus, lai pārtrauktu Ukrainas uzņēmumu un uzņēmēju naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļiem ar Eiropas banku starpniecību;

9.      aicina ES piešķirt Ukrainai finansiālu palīdzību, kas tai ārkārtīgi nepieciešama, lai pārvarētu pašreizējo ekonomikas un sociālo krīzi; uzsver, ka nedrīkst izvirzīt prasību, ka palīdzības piešķiršana ir atkarīga no taupības pasākumiem;

10.    pauž dziļas bažas par to, ka demokrātiski spēki sadarbojas ar klaji nacionālistiskiem un antisemītiskiem spēkiem, kuri saskaņā ar dažu teikto saņem tiešu politisko un finansiālo atbalstu no ārzemēm, tostarp no partneriem ES dalībvalstīs; tādēļ aicina visus politiskos spēkus un pilsonisko sabiedrību noraidīt nacionālistisku un antisemītisku politiku;

11.    nosoda uzbrukumus Ukrainas komunistiskajai partijai un mēģinājumus aizliegt šīs partijas darbību; aicina pagaidu iestādes garantēt demokrātiskās tiesības un brīvības visiem demokrātiskajiem politiskajiem spēkiem un nepieļaut uzbrukumus tiem;

12.    asi nosoda ekstrēmi labējo spēku antisemītisko rīcību un pauž dziļas bažas par to;

13.    aicina Ukrainas pagaidu valdības iestādes nekavējoties ievērot valsts starptautiskās saistības, īpaši tās, kas izriet no Līguma par kodolieroču neizplatīšanu un no Eiropas Padomes dalībvalsts statusa, un nodrošināt, ka tiek stingri ievērotas demokrātiskās tiesības un brīvības, cilvēktiesības, nodrošināta minoritāšu aizsardzība un ievērota preses, pulcēšanās un vārda brīvība; aicina ES iestādes un dalībvalstis, kā arī citus ārvalstu politiskos spēkus ne tikai aicināt Ukrainu to darīt, bet arī sniegt Ukrainai finansiālu atbalstu atkarībā no šo standartu un saistību ievērošanas;

14.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Ukrainas parlamentam un valdībai un EDSO un Eiropas Padomes parlamentārajām asamblejām.