Postup : 2014/2595(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0222/2014

Předložené texty :

B7-0222/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0170

NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 69k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0219/2014
25. 2. 2014
PE529.581v01-00
 
B7-0222/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci na Ukrajině (2014/2595(RSP(RSP))


Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině (2014/2595(RSP(RSP))  
B7‑0222/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, se zvláštním důrazem na své usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci na Ukrajině(1),

–       s ohledem na závěry týkající se Ukrajiny přijaté na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. února 2014,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že poté, co ukrajinská vláda rozhodla o pozastavení procesu směřujícího k podepsání dohody o přidružení, vyšly po celé zemi do ulic stovky tisíc lidí, aby vyjádřily svou podporu sblížení s EU; vzhledem k tomu, že v Kyjevě obsadili demonstranti poklidně náměstí Nezávislosti a vyzvali k radikální politické změně, která by vedla k tomu, aby vláda přehodnotila své rozhodnutí;

B.     vzhledem k tomu, že orgány za vlády prezidenta Janukovyče překročily jednoznačně hranici, když povolily bezpečnostním složkám použít proti protestujícím ostrou munici a rozmístily ostřelovače na střechách na náměstí Majdan a v jeho okolí, tedy v místě, které je od listopadu minulého roku hlavním místem protivládních a proevropských demonstrací; vzhledem k tomu, že v ulicích Kyjeva byli zabiti protestující a přihlížející, což vyvolalo mezinárodní pobouření a odsouzení;

C.     vzhledem k tomu, že do Kyjeva současně odcestovali ministři zahraničí tří členských států EU, aby zprostředkovali kompromisní řešení mezi prezidentem Janukovyčem a opozicí; vzhledem k tomu, že se jim podařilo zprostředkovat dohodu o plánu pokojného a demokratické ukončení krize; vzhledem k tomu, že k dosažení této dohody přispěl i zvláštní vyslanec Ruska, který však nebyl jejím spolusignatářem;

1.      vyjadřuje nejhlubší soustrast rodinám obětí, rozhodně odsuzuje veškeré násilí a vyzývá všechny ukrajinské občany, aby spolu s vůdci z řad politiků a občanské společnosti v tento historický okamžik jednali s maximální odpovědností;

2.      ostře odsuzuje surové a nepřiměřené zásahy pořádkových jednotek, které vedly k prudkému nárůstu násilí;

3.      vítá zodpovědnou roli, kterou sehrál ukrajinský parlament, jenž splnil beze zbytku svou ústavní funkci a jemuž se podařilo zacelit politické a institucionální vakuum vzniklé po odstoupení vlády a sesazení prezidenta; bere na vědomí opatření, které parlament dosud přijal, zejména ohledně návratu k ústavě z roku 2004, rozhodnutí uspořádat 25. května 2014 volbu prezidenta, rozhodnutí stáhnout policejní a bezpečnostní složky a propustit z vězení bývalou předsedkyni vlády Julii Tymošenkovou;

4.      oceňuje ukrajinský lid za rychlou změnu moci a za jeho občanskou odhodlanost, kterou prokázal v posledních několika měsících, a poukazuje na to, že občanské a lidové protesty slouží jako příklad a budou znamenat mezník v dějinách Ukrajiny; zdůrazňuje, že toto demokratické vítězství občanů by nemělo být zmarněno pomstychtivostí nebo odvetnými opatřeními vůči protivníkům, ani vnitropolitickým hašteřením; domnívá se, že osoby, které spáchaly zločiny na občanech Ukrajiny a zneužily státní moc, by měly být postaveny před nezávislé soudy;

5.      žádá ustavení nezávislé komise, která by v úzké spolupráci s mezinárodním poradním výborem Rady Evropy vyšetřila případy porušení lidských práv, k nimž došlo od vypuknutí demonstrací;

6.      vyjadřuje pevnou podporu, sympatii a solidaritu všem lidem, kteří v posledních třech měsících v ulicích Kyjeva a na celé Ukrajině pokojně hájili základní evropské hodnoty, demokratickou odpovědnost, dodržování lidských práv, právní stát a právo na protest; zdůrazňuje, že demokracie není vláda většiny, nýbrž forma vládnutí založená na kontrole a vyváženosti;

7.      naléhavě vyzývá Komisi, aby nalezla způsob, jak ve spolupráci s Mezinárodním výborem Červeného kříže zajistit zdravotní péči a pomoc všem, kteří se během demonstrací stali obětí násilí;

8.      vítá závěry přijaté na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. února, a zejména rozhodnutí zavést cílené sankce, včetně zmrazení majetku a zákazu udělování víz v případě osob zodpovědných za porušování lidských práv, a pozastavit platnost vývozních licencí na vybavení, které může být použito k vnitřním represím; konstatuje, že tyto sankce měly mimořádný dopad na veřejné mínění Ukrajinců, a zastává názor, že tato opatření mohla být přijata dříve;

9.      domnívá se, že během tohoto přechodného období by měly být v rámci politiky EU vůči Ukrajině zachovány cílené a pružné individuální sankce a restriktivní opatření a že by je mělo provázet skutečné úsilí členských států v oblasti boje proti praní peněz a ukrývání majetku;

10.    žádá o okamžité a bezpodmínečné propuštění všech demonstrantů a nezákonně zadržovaných politických vězňů, o stažení všech obvinění proti nim a o jejich politickou rehabilitaci;

11.    doufá, že ústavní většina, která se zformovala v ukrajinském parlamentu v posledních několika dnech, může poskytnout základ pro zahájení národního dialogu, jehož se zúčastní všechny demokratické složky ukrajinské společnosti, a dosáhne se tak skutečného usmíření mezi zúčastněnými stranami, povede se obšírná diskuse o budoucnosti ukrajinského národa a zachová se jednotnost země; vyzývá ukrajinský parlament a nastupující vládu, aby chránily práva menšin v zemi a používání menšinových jazyků;

12.    poukazuje na to, že návrh na podepsání dohody o přidružení stále platí a že EU je připravena ji podepsat, jakmile bude stávající politická krize vyřešena a pokud budou splněna kritéria stanovená Radou pro zahraniční věci v prosinci 2012; zdůrazňuje, že podepsání a provádění dohody o přidružení bude sloužit jako pevný základ pro spolupráci Ukrajiny a EU a usnadní realizaci domácích politických a hospodářských reforem;

13.    očekává, že Rada a Komise dodrží slib a budou i nadále Ukrajině pomáhat s překonáváním této hluboké politické a hospodářské krize, zejména v souvislosti s možnými palčivými finančními problémy zapříčiněnými mj. rozhodnutím Ruské federace pozastavit uvolnění druhé tranše určené na nákup ukrajinských dluhopisů;

14.    očekává, že Rada a Komise společně s MMF, Světovou bankou, EBRD a EIB co nejdříve připraví dlouhodobý balíček konkrétních finančních podpůrných opatření, která by Ukrajině pomohla vyřešit její zhoršující se hospodářskou a sociální situaci a poskytla by jí ekonomickou podporu k zahájení nezbytných důkladných a komplexních reforem ukrajinského hospodářství; žádá proto, aby byla bezodkladně zorganizována dárcovská konference;

15.    bere na vědomí, že možnostem dalšího rozvoje Ukrajiny stále brání rozšířená korupce, která nahlodává důvěru občanů v jejich vlastní instituce; naléhavě proto žádá novou vládu, aby boj proti korupci zařadila mezi hlavní priority svého programu;

16.    je toho názoru, že nejlepší odpovědí na požadavky ukrajinské občanské společnosti a studentů, kteří během posledních několika dní demonstrovali na náměstích po celé zemi na podporu sbližování Ukrajiny s EU, je rychlé dokončení jednání o dohodě o bezvízovém styku mezi EU a Ukrajinou; upozorňuje, že tato dohoda posílí a usnadní výměny a kontakty mezi lidmi z řad občanské společnosti, což posílí vzájemné porozumění a poskytne ukrajinskému veřejnému mínění příležitost seznámit se s evropskými standardy a osvědčenými postupy ve všech oblastech; mezitím vyzývá k okamžitému zavedení dočasných, velmi jednoduchých a nenákladných postupů udělování víz;

17.    zdůrazňuje, že ustanovení dohody o vytvoření rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) nepředstavují pro Ruskou federaci z obchodního hlediska žádné problémy a že dohoda o přidružení nijak nezasáhne do historických vazeb, které Ukrajina sdílí se svým východním sousedem; zdůrazňuje, že společným cílem i nadále zůstává politická stabilita, předvídatelnost a hospodářská prosperita;

18.    zdůrazňuje, že trvalých politických řešení nelze na Ukrajině dosáhnout bez konstruktivního a legitimního přispění Ruska, ale odmítá myšlenku nového rozdělení Evropy na základě sfér vlivu;

19.    vyzývá Moskvu, aby zaujala konstruktivní postoj a zdržela se odvetných opatření a nepatřičného nátlaku, jejichž cílem je omezit svrchované právo jejích sousedů svobodně si zvolit směr svého budoucího vývoje, a vytvořila takové podmínky, na jejichž základě by Ukrajina mohla čerpat výhody z dvoustranných vztahů jak s EU, tak s Ruskem; naléhavě žádá EU a její členské státy, aby ve vztahu k Rusku postupovaly jednotně, a sice v zájmu podpory začleňování zemí Východního partnerství do Evropy, jestliže si prohlubování vztahů s EU tyto země svobodně zvolí; v této souvislosti vyzývá EU, aby v rámci WTO nebo jiných mezinárodních organizací jednala v případě polemik vedených s Ruskou federací v zájmu podpory Ukrajiny nebo dalších zemí Východního partnerství;

20.    dále žádá Komisi, aby spolupracovala s ukrajinskými orgány ve snaze nalézt způsoby, jak vyvážit důsledky odvetných opatření, která přijala Moskva s cílem zabránit podpisu dohody o přidružení;

21.    vyzývá Komisi, Radu Evropy a OBSE/ODIHR, aby v období před volbami poskytovaly posílenou pomoc a vyslaly řádně zajištěnou dlouhodobou misi pro sledování voleb, aby prezidentské volby naplánované na 25. května 2014 mohly proběhnout v souladu s nejvyššími standardy a přinesly zcela legitimní výsledky;

22.    zdůrazňuje, že komunikační strategie EU uplatňovaná v rámci partnerských zemí není stále dostatečně efektivní; v této souvislosti naléhavě žádá Komisi, aby se usilovněji snažila o to, aby přínos a výhody plynoucí z dohody o přidružení byly zřejmé celé společnosti;

23.    podporuje myšlenku vzešlou z řad občanské společnosti a nezávislých iniciativ a spočívající ve vytvoření „majdanské platformy“, jejíž cílem je přijmout strategii pro odstranění zakořeněné korupce na Ukrajině;

24.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

 

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0098.

Právní upozornění - Ochrana soukromí