Procedure : 2014/2595(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0222/2014

Indgivne tekster :

B7-0222/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0170

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 130kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.581v01-00
 
B7-0222/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om situationen i Ukraine (2014/2595(RSP))


Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine (2014/2595(RSP))  
B7‑0222/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger den europæiske naboskabspolitik, om det østlige partnerskab og om Ukraine og navnlig til beslutning af 6. februar 2014 om situationen i Ukraine(1),

–       der henviser til konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Udenrigsrådet om Ukraine den 20. februar 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at hundredtusindvis af mennesker efter den ukrainske regerings beslutning om ikke at undertegne associeringsaftalen spontant samledes på gaderne i hele landet for at demonstrere til støtte for europæisk integration; der henviser til, at demonstranter i Kiev på fredelig vis har besat Independence Square og kræver en stærk politisk forandring med henblik på at få regeringen til at revurdere sin beslutning;

B.     der henviser til, at myndighederne under præsident Janukovitj overskred en tydelig grænse ved at give sikkerhedsstyrkerne tilladelse til at anvende skarp ammunition mod demonstranterne og ved at indsætte snigskytter på tagene på og omkring Maidanpladsen, der siden slutningen af november har været epicentret for demonstrationer mod regeringen og for Europa; der henviser til, at demonstranter og tilskuere blev henrettet på gaderne i Kiev, hvilket fremprovokerede international vrede og fordømmelse;

C.      der henviser til, at tre udenrigsministre fra EU samtidig rejste til Kiev i et forsøg på at mægle mellem præsident Janukovitj og oppositionen for at finde en kompromisløsning; der henviser til, at det lykkedes dem at bringe parterne til enighed om en køreplan for en fredelig og demokratisk løsning på krisen; der henviser til, at Ruslands særlige udsending ligeledes har medvirket til at fremme aftalen, men ikke har medundertegnet den;

1.      udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til ofrene og sin stærke fordømmelse af alle voldshandlinger og opfordrer alle ukrainske borgere til sammen med de politiske og civile ledere til at udvise størst mulig ansvarlighed i denne historiske stund for Ukraine;

2.      fordømmer på det kraftigste urostyrkernes uforholdsmæssigt brutale fremfærd, der førte til en dramatisk optrapning af volden;

3.      påskønner den ansvarlige rolle, som Verkhovna Rada udviste ved at påtage sig sine fulde forfatningsmæssige opgaver og udfylde det politiske og institutionelle tomrum, der blev skabt ved regeringens tilbagetrædelse og afskedigelsen af præsidenten; bemærker de foranstaltninger, der er vedtaget af parlamentet hidtil, især med hensyn til en tilbagevenden til forfatningen fra 2004, beslutningen om at afholde et præsidentvalg den 25. maj 2014, beslutningen om at trække politi og sikkerhedsstyrker tilbage og løsladelsen af tidligere premierminister Julia Timosjenko fra fængslet;

4.      roser Ukraines borgere for det hurtige magtskifte og den folkelige ukuelighed, de har udvist de seneste måneder, og understreger, at disse folkelige protester tjener som et eksempel og vil markere et vendepunkt i Ukraines historie; understreger, at denne demokratiske og folkelige sejr ikke bør ødelægges af hævntanker eller gengældelseshandlinger mod modstandere eller interne politiske stridigheder; mener, at de, der begik forbrydelser mod Ukraines borgere, og som misbrugte statens magt, bør stilles for uafhængige domstole;

5.      opfordrer til nedsættelse af en uafhængig kommission, som i tæt samarbejde med Europarådets internationale rådgivende panel skal undersøge de menneskerettighedskrænkelser, der har fundet sted, siden demonstrationerne begyndte;

6.      udtrykker sin stærke støtte til samt sympati og solidaritet med alle de mennesker, der i de sidste tre måneder er gået på gaden i Kiev og overalt i Ukraine til støtte for grundlæggende europæiske værdier, demokratisk ansvarlighed, respekt for menneskerettighederne, retsstatsforhold og retten til at protestere; understreger, at demokrati ikke er flertalsstyre, men en styreform baseret på magtdeling;

7.      opfordrer indtrængende Kommissionen til at finde måder til at sikre lægehjælp og anden støtte til alle, som har været ofre for vold under demonstrationerne, i samarbejde med Internationalt Røde Kors;

8.      glæder sig over konklusionerne fra Udenrigsrådets ekstraordinære møde den 20. februar og navnlig beslutningen om at indføre målrettede sanktioner, herunder indefrysning af aktiver og visumforbud rettet mod dem, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne, og om at suspendere eksportlicenserne for udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse; påpeger den enorme indvirkning, disse sanktioner har haft på den offentlige opinion i Ukraine, og er af den opfattelse, at disse foranstaltninger burde have været truffet tidligere;

9.      er af den opfattelse, at målrettede, fleksible, individuelle sanktioner og restriktive foranstaltninger bør opretholdes som en del af EU’s politik over for Ukraine i denne overgangsperiode og suppleres med reelle bestræbelser fra medlemsstaternes side på at bekæmpe forsøg på at hvidvaske penge og skjule aktiver;

10.    kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af demonstranter og politiske fanger, der er blevet ulovligt tilbageholdt, frafald af alle anklager mod dem og politisk rehabilitering af dem;

11.    håber, at det forfatningsmæssige flertal, som i de seneste dage er opnået i Verkhovna Rada, kan danne grundlag for indledning af en national dialog med deltagelse af alle demokratiske elementer i det ukrainske samfund med henblik på at opnå en ægte forsoning mellem parterne, afholde dybtgående drøftelser om den ukrainske nations fremtid og bevare landets enhed; opfordrer det ukrainske parlament og den kommende regering til at beskytte mindretallenes rettigheder i landet og anvendelsen af mindretalssprog;

12.    påpeger, at tilbuddet om at undertegne associeringsaftalen stadig står ved magt, og at EU er parat til at undertegne den, så snart den nuværende politiske krise er løst, og så længe de benchmarks, som Rådet for Udenrigsanliggender fastsatte i december 2012, er opfyldt; understreger, at undertegnelse og gennemførelse af associeringsaftalen vil tjene som et stabilt grundlag for Ukraines samarbejde med EU og lette indenlandske politiske og økonomiske reformer;

13.    forventer, at Rådet og Kommissionen indfrier deres løfter og fortsætter med at hjælpe Ukraine med at overvinde denne dybe politiske og økonomiske krise, navnlig i forbindelse med et eventuelt akut finansielt behov som følge af bl.a. Den Russiske Føderations beslutning om at suspendere anden etape af opkøbet af ukrainske obligationer;

14.    forventer, at Rådet og Kommissionen sammen med IMF, Verdensbanken, EBRD og EIB snarest muligt vil vedtage en mere langsigtet pakke af konkrete økonomiske støttestøtteforanstaltninger for at bistå Ukraine med at tackle sin stadig mere forringede økonomiske situation samt yde økonomisk støtte til at iværksætte de nødvendige dybdegående og omfattende reformer af den ukrainske økonomi; kræver derfor, at der organiseres en donorkonference så hurtigt som muligt;

15.    anerkender, at den udbredte korruption fortsat udgør en hæmsko for Ukraines udviklingspotentiale og underminerer borgernes tillid til deres egne institutioner; opfordrer derfor indtrængende den nye regering til at give bekæmpelse af korruption topprioritet i sit program;

16.    mener, at en hurtig indgåelse af en aftale om visumfrihed mellem EU og Ukraine vil være det bedste svar på appellerne fra de medlemmer af det ukrainske civilsamfund og studerende, som i løbet af de seneste dage har demonstreret på landets pladser for, at Ukraine skal vælge Europa; påpeger, at en sådan aftale vil øge og lette udvekslingen og den mellemfolkelige kontakt mellem civilsamfundene og derved øge den gensidige forståelse og give den ukrainske offentlighed mulighed for at gøre sig bekendt med europæiske standarder og bedste praksis på alle områder; opfordrer i mellemtiden til øjeblikkelig indførelse af midlertidige, meget enkle og billige visumprocedurer;

17.    understreger, at bestemmelserne i den vidtgående og brede frihandelsaftale ikke udgør kommercielle udfordringer for Den Russiske Føderation, og at associeringsaftalen ikke påvirker Ukraines historiske bånd til sit østlige naboland; påpeger, at politisk stabilitet, forudsigelighed og økonomisk velstand forbliver et fælles mål;

18.    understreger, at der ikke kan opnås en varig politisk løsning i Ukraine uden Ruslands konstruktive og legitime bidrag, men forkaster ideen om en ny opdeling af Europa efter indflydelsesområder;

19.    opfordrer Moskva til at indtage en konstruktiv holdning og til at stoppe gengældelsesforanstaltninger og unødigt pres, der har til formål at underminere dets naboers suveræne ret til frit at bestemme deres fremtid, således at der kan skabes de rette betingelser for, at Ukraine kan få gavn af bilaterale forbindelser med både EU og Rusland; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at tale til Rusland med én stemme til støtte for de europæiske ambitioner hos de lande i det østlige partnerskab, der frit vælger at styrke deres forbindelser med EU; opfordrer i denne forbindelse EU til at optræde til støtte for Ukraine eller ethvert andet land i det østlige partnerskab i WTO eller andre internationale organisationer, såfremt der skulle opstå uenigheder med Den Russiske Føderation;

20.    opfordrer navnlig Kommissionen til at samarbejde med de ukrainske myndigheder med henblik på at finde måder til at opveje virkningerne af de gengældelsesforanstaltninger, som Moskva vedtog med henblik på at standse undertegnelsen af associeringsaftalen;

21.    opfordrer Kommissionen, Europarådet og OSCE/ODIHR til at yde øget støtte i perioden forud for valget og en betydelig langsigtet valgovervågningsmission, således at præsidentvalget, der er planlagt til den 25. maj 2014, kan afholdes i overensstemmelse med de højeste standarder og bevirke et fuldt lovligt resultat;

22.    påpeger, at EU's kommunikationsstrategi i partnerlande stadig ikke er tilstrækkeligt effektiv; opfordrer indtrængende Kommissionen til i denne forbindelse at øge sine bestræbelser på at forklare de potentielle fordele ved associeringsaftalen for de relevante dele af offentligheden;

23.    giver udtryk for sin støtte til initiativet fra civilsamfundet og de partineutrale om at oprette en ”Maidan-platform” med sigte på at udvikle en strategi for at sætte en stopper for den endemiske korruption i Ukraine;

24.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines præsident, regering og parlament og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0098.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik