Menettely : 2014/2595(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0222/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0222/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0170

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 128kWORD 59k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.581v01-00
 
B7-0222/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta (2014/2595(RSP))


Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2595(RSP))  
B7‑0222/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta sekä erityisesti 6. helmikuuta 2014 Ukrainan tilanteesta antamansa päätöslauselman(1),

–       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 20. helmikuuta 2014 Ukrainasta pitämän ylimääräisen kokouksen päätelmät,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että sen jälkeen, kun Ukrainan hallitus päätti keskeyttää assosiaatiosopimuksen tekemisen, sadat tuhannet ihmiset ovat lähteneet kaikkialla maassa spontaanisti kaduille osoittamaan mieltään Eurooppaan yhdentymisen puolesta; ottaa huomioon, että Kiovassa mielenosoittajat ovat vallannet rauhanomaisesti Itsenäisyyden aukion ja vaativat vahvaa poliittista muutosta, jotta hallitus saataisiin tarkastelemaan uudestaan päätöstään;

B.     ottaa huomioon, että presidentti Janukovytšin alaisuudessa toimineet viranomaiset menivät selvästi liian pitkälle valtuuttaessaan turvallisuusjoukot käyttämään oikeita luoteja mielenosoittajia vastaan ja lähettäessään tarkka-ampujia Majdan-aukiolla olevien ja sen lähellä olevien rakennusten katoille, ja toteaa, että Majdan-aukio on ollut marraskuun lopusta lähtien hallituksen vastaisten ja Eurooppa-myönteisten mielenosoitusten tukikohta; ottaa huomioon, että mielenosoittajia ja sivullisia teloitettiin Kiovan kaduilla, mikä aiheutti tyrmistystä ja tuomittiin kansainvälisesti;

C.     ottaa huomioon, että samaan aikaan kolme EU:n ulkoministeriä matkusti Kiovaan tarkoituksenaan välittää kompromissiratkaisu presidentti Janukovytšin ja opposition välillä; toteaa, että he onnistuivat välittämään sopimuksen etenemissuunnitelmasta, jolla kriisi ratkaistaan rauhanomaisesti ja demokraattisesti; toteaa, että myös Venäjän erityislähettiläs toimi välittäjänä sopimuksessa mutta ei allekirjoittanut sitä;

1.      ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien perheille, tuomitsee painokkaasti kaikki väkivallanteot ja kehottaa kaikkia Ukrainan kansalaisia sekä poliittisia ja kansalaisyhteiskunnan johtajia toimimaan erittäin vastuuntuntoisesti tänä Ukrainalle historiallisena ajankohtana;

2.      tuomitsee painokkaasti mellakantorjuntajoukkojen raa’an ja suhteettoman toiminnan, joka johti väkivallan jyrkkään kiihtymiseen;

3.      on tyytyväinen Ukrainan parlamentin (Verkhovna Rada) vastuulliseen toimintaan, kun se toteutti täysin perustuslailliset tehtävänsä ja täytti poliittisen ja institutionaalisen tyhjiön, joka johtui hallituksen eroamisesta ja presidentin erottamisesta; panee merkille parlamentin tähän mennessä hyväksymät toimet ja erityisesti vuoden 2004 perustuslain palauttamisen, päätöksen järjestää presidentinvaalit 25. toukokuuta 2014, päätöksen vetää pois poliisi- ja turvallisuusjoukot sekä entisen pääministerin Julija Tymošenkon vapauttamisen vankilasta;

4.      antaa Ukrainan kansalle tunnustusta nopeasta vallanvaihdosta ja kansalaisrohkeudesta viime kuukausina ja korostaa, että nämä kansalais- ja suurmielenosoitukset toimivat esimerkkinä ja vedenjakajana Ukrainan historiassa; korostaa, että tätä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan voittoa ei pitäisi himmentää kostonhimolla tai vastustajiin kohdistuvilla rangaistuksilla taikka poliittisella sisäisellä taistelulla; katsoo, että rikoksia Ukrainan kansalaisia vastaan toteuttaneet ja valtiovaltaa väärinkäyttäneet olisi tuomittava riippumattomissa oikeudenkäynneissä;

5.      kehottaa perustamaan riippumattoman komission tutkimaan läheisessä yhteistyössä Euroopan neuvoston kansainvälisen asiantuntijaryhmän kanssa mielenosoitusten alkamisen jälkeen tapahtuneita ihmisoikeusrikkomuksia;

6.      ilmaisee voimakkaan tukensa, myötätuntonsa ja solidaarisuutensa viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana Kiovassa ja muualla Ukrainassa rauhanomaisesti mieltään osoittaneille ihmisille, jotka kannattavat eurooppalaisia perusarvoja, demokraattista vastuullisuutta sekä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja mielenilmaisuoikeuden kunnioittamista; tähdentää, että demokratia ei ole enemmistövaltaa, vaan keskinäiseen valvontaan perustuva hallintomuoto;

7.      kehottaa komissiota etsimään keinoja tarjota sairaanhoitoa ja tukea kaikille mielenosoitusten aikana väkivallan uhreiksi joutuneille yhteistyössä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kanssa;

8.      pitää myönteisenä 20. helmikuuta pidetyn ulkoasiainneuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmiä ja ennen kaikkea päätöstä ottaa käyttöön kohdistettuja pakotteita, kuten ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa olevien henkilöjen omaisuuden jäädyttäminen ja viisumin evääminen sekä vientilupien keskeyttäminen sellaisilta tavaroilta, joita voitaisiin käyttää sisäiseen sortoon; panee merkille näiden pakotteiden valtavan vaikutuksen yleiseen mielipiteeseen Ukrainassa ja katsoo, että nämä toimet olisi voitu ottaa käyttöön jo aiemmin;

9.      katsoo, että kohdistetut, joustavat ja henkilökohtaiset seuraamukset ja rajoittavat toimet olisi säilytettävä osana EU:n Ukraina-politiikkaa tämän siirtymäkauden aikana ja että niitä voitaisiin täydentää EU:n jäsenvaltioiden määrätietoisilla toimilla rahanpesun ja omaisuuden piilottamisen torjumiseksi;

10.    vaatii kaikkien laittomasti vangittujen mielenosoittajien ja poliittisten vankien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista, syytteiden hylkäämistä ja poliittisten oikeuksien palauttamista;

11.    toivoo, että Ukrainan parlamentissa viime päivinä muodostunut perustuslaillinen enemmistö voi toimia perustana kansalliselle vuoropuhelulle, johon osallistuvat Ukrainan yhteiskunnan kaikki demokraattiset osatekijät ja jolla saataisiin aikaan todellinen sovinto puolueiden välillä ja syvällisiä keskusteluja Ukrainan kansakunnan tulevaisuudesta ja turvattaisiin maan yhtenäisyys; kehottaa Ukrainan parlamenttia ja tulevaa hallitusta suojelemaan maan vähemmistöjen oikeuksia sekä vähemmistökielten käyttöä;

12.    huomauttaa, että ehdotus assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseksi on yhä voimassa ja että EU on valmis allekirjoittamaan sen heti, kun nykyinen poliittinen kriisi on ratkaistu ja kunhan ulkoasiainneuvoston joulukuussa 2012 asettamat kriteerit täyttyvät; korostaa, että assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen ja täytäntöönpano luovat vakaan perustan Ukrainan yhteistyölle EU:n kanssa ja helpottavat maan poliittisia ja talousuudistuksia;

13.    odottaa neuvoston ja komission täyttävän lupauksensa ja jatkavan Ukrainan avustamista tämän syvän poliittisen ja talouskriisin ratkaisemisessa erityisesti mahdollisten kiireellisten rahoitustarpeiden osalta, jotka johtuvat muun muassa Venäjän federaation päätöksestä keskeyttää Ukrainan joukkovelkakirjojen ostamisen toinen erä;

14.    odottaa, että neuvosto ja komissio yhteistyössä Kansainvälisen valuuttarahaston, Maailmanpankin, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Euroopan investointipankin kanssa laativat mahdollisimman nopeasti konkreettista rahoitusta sisältävän pitkäaikaisen paketin, jotta Ukraina voisi käsitellä yhä pahenevaa taloustilannettaan ja sosiaalista tilannettaan, ja kehottaa antamaan taloudellista tukea, jotta voidaan käynnistää Ukrainan talouden tarvittavat perinpohjaiset ja kattavat uudistukset; kehottaa siksi järjestämään avunantajien konferenssin ilman aiheetonta viivytystä;

15.    ottaa huomioon, että laajamittainen korruptio haittaa edelleen Ukrainan kehittymistä ja heikentää kansalaisten luottamusta omiin valtiollisiin elimiinsä; vaatii siksi uutta hallitusta tekemään korruption torjunnasta hallitusohjelmansa ensisijaisen tavoitteen;

16.    katsoo, että EU:n ja Ukrainan viisumivapautta koskevan sopimuksen pikainen loppuun saattaminen on paras tapa vastata pyyntöihin, joita Ukrainan kansalaisyhteiskunnan jäsenet ja opiskelijat ovat esittäneet viime päivien aikana osoittaessaan aukioilla mieltään maan EU:ta koskevien pyrkimysten tueksi; toteaa, että tällä sopimuksella edistetään ja helpotetaan kansalaisyhteiskuntien välistä vaihtoa ja ihmisten välisiä suhteita ja siten lisätään keskinäistä ymmärrystä ja tarjotaan mahdollisuus siihen, että suuri yleisö Ukrainassa tutustuu eurooppalaisiin normeihin ja parhaisiin käytäntöihin kaikilla osa-alueilla; kehottaa sillä välin ottamaan välittömästi käyttöön väliaikaisia, hyvin yksinkertaisia ja maksuttomia viisumien myöntämismenettelyjä;

17.    tähdentää, että pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskevan sopimuksen säädökset eivät ole Venäjän federaation kaupallisten etujen vastaisia ja että assosiaatiosopimuksella ei heikennetä Ukrainan historiallisia yhteyksiä itäiseen naapuriinsa; huomauttaa, että poliittinen vakaus, ennakoitavuus ja taloudellinen vauraus ovat edelleen yhteisiä tavoitteita;

18.    korostaa, että Ukrainassa ei voida saavuttaa kestävää poliittista ratkaisua ilman Venäjän rakentavaa ja legitiimiä panosta, mutta torjuu ajatuksen etupiireihin perustuvasta Euroopan uudesta jaosta;

19.    kehottaa Moskovaa toimimaan rakentavasti ja lopettamaan rankaisevat toimet ja perusteettoman painostuksen, jonka tarkoituksena on horjuttaa sen naapureiden suvereenia oikeutta päättää vapaasti tulevaisuudestaan, jotta voidaan luoda Ukrainalle edellytykset hyötyä kahdenvälisistä suhteista sekä EU:n että Venäjän kanssa; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita keskustelemaan Venäjän kanssa yhdellä äänellä itäisten kumppanuusmaiden tukemiseksi niiden pyrkimyksissä lähentyä unionia ja toteaa, että nämä maat ovat vapaasti valinneet haluavansa syventää suhteitaan EU:hun; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta tukemaan Ukrainaa tai mitä tahansa muuta itäisen kumppanuuden maata WTO:ssa tai muissa kansainvälisissä järjestöissä, jos näillä mailla on kiistoja Venäjän federaation kanssa;

20.    kehottaa lisäksi komissiota tekemään yhteistyötä Ukrainan viranomaisten kanssa, jotta voidaan löytää keinoja niiden vastatoimien tasapainottamiseksi, joita Venäjä otti käyttöönsä pysäyttääkseen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen;

21.    kehottaa komissiota, Euroopan neuvostoa ja Etyjiä/ODIHR:ia antamaan vahvistettua vaaleja edeltävää tukea sekä järjestämään merkittävän pitkän aikavälin vaalitarkkailijaryhmän, jotta presidentinvaalit, jotka aiotaan pitää 25. toukokuuta 2014, voidaan järjestää korkeimpien vaatimusten mukaisesti ja jotta niiden tulos on täysin laillinen;

22.    panee merkille, että kumppanuusmaita koskevan unionin viestintästrategian tehokkuudessa on yhä kehittämisen varaa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota tehostamaan toimiaan, joiden tavoitteena on selittää mahdollisia assosiaatiosopimuksesta koituvia hyötyjä ja etuja asiaankuuluvalle yleisön osalle;

23.    ilmaisee tukensa kansalaisyhteiskunnalle ja puolueista riippumattomalle aloitteelle ”Majdan-foorumin” perustamisesta, jotta voidaan kehittää strategia laajalle levinneen korruption kitkemiseksi Ukrainassa;

24.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0098.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö