Procedūra : 2014/2595(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0222/2014

Pateikti tekstai :

B7-0222/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0170

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 138kWORD 71k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.581v01-00
 
B7-0222/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Ukrainoje (2014/2595(RSP))


Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje (2014/2595(RSP))  
B7‑0222/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, Rytų partnerystės ir Ukrainos, visų pirma į savo 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje(1),

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos neeilinio 2014 m. vasario 20 d. posėdžio dėl Ukrainos išvadas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi, Ukrainos vyriausybei priėmus sprendimą sustabdyti asociacijos susitarimo pasirašymą, šimtai tūkstančių žmonių visoje šalyje spontaniškai išėjo į gatves ir įsiliejo į demonstracijas už Europos integraciją; kadangi demonstrantai taikiai būrėsi Kijevo Nepriklausomybės aikštėje ir, siekdami, kad vyriausybė persvarstytų savo sprendimą, ragino imtis esminių politinių pokyčių;

B.     kadangi Prezidentui V. Janukovyčiui pavaldžios institucijos akivaizdžiai peržengė ribą leisdamos saugumo pajėgoms naudoti tikrus šaudmenis prieš protestuotojus ir dislokuodamos snaiperius ant stogų Maidano aikštėje, kuri nuo lapkričio pabaigos buvo antivyriausybinių protestų ir proeuropietiškų demonstracijų epicentras, ir aplink ją; kadangi protestuotojų ir stebėtojų egzekucija Kijevo gatvėse sukėlė tarptautinį pasipiktinimą ir buvo pasmerkta;

C.     kadangi tuo pat metu į Kijevą išvyko trys ES užsienio reikalų ministrai, kad padėtų Prezidentui V. Janukovyčiui ir opozicijai susitarti dėl kompromisinio sprendimo; kadangi jiems tarpininkaujant pavyko pasiekti susitarimą dėl taikaus ir demokratiško krizės baigimo plano; kadangi siekti susitarimo padėjo ir specialusis Rusijos pasiuntinys, tačiau jis jo nepasirašė;

1.      reiškia savo giliausią užuojautą aukų šeimoms, griežtai smerkia visus smurtinius veiksmus ir ragina Ukrainos piliečius, taip pat politinius ir pilietinius lyderius šiuo Ukrainai istoriniu momentu veikti kuo atsakingiau;

2.      griežtai smerkia brutalius ir neproporcingus riaušių malšinimo pajėgų veiksmus, lėmusius tragišką smurto protrūkį;

3.      teigiamai vertina atsakingą vaidmenį, kurį atliko Aukščiausioji Rada prisiimdama savo visapusiškas konstitucines funkcijas ir užpildydama politinį ir institucinį vakuumą, atsiradusį atsistatydinus vyriausybei ir išvykus Prezidentui; atkreipia dėmesį į parlamento iki šiol priimtas priemones, pirmiausia susijusias su grįžimu prie 2004 m. konstitucijos, sprendimu 2014 m. gegužės 25 d. surengti prezidento rinkimus, sprendimu atšaukti policiją ir saugumo pajėgas ir iš kalėjimo paleisti buvusią Ministrę Pirmininkę Juliją Tymošenko;

4.      žavisi Ukrainos žmonėmis dėl to, kad buvo greitai pakeista valdžia, ir dėl to, kad pastaruosius kelis mėnesius jie demonstravo savo pilietinę ištvermę, ir pabrėžia, kad šis pilietinis ir tautinis protestas yra pavyzdinis ir žymės Ukrainos istorijos takoskyrą; pabrėžia, kad šios demokratinės, pilietinės pergalės neturėtų gadinti nei jokia keršto dvasia, nei atpildo priešininkams veiksmai, nei politinės vidaus kovos; mano, kad turi būti surengtas nepriklausomas nusikaltimus prieš Ukrainos piliečius įvykdžiusių ir valstybės galiomis piktnaudžiavusių asmenų teismo procesas;

5.      ragina sudaryti nepriklausomą komisiją, kuri, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Tarybos Tarptautine patariamąja komisija, ištirtų nuo demonstracijų pradžios vykdytus žmogaus teisių pažeidimus;

6.      reiškia savo tvirtą paramą, simpatiją visiems ir solidarumą su visais, kurie pastaruosius tris mėnesius taikiai rinkosi Kijevo ir visos Ukrainos gatvėse, kad paremtų pagrindines Europos vertybes, demokratinę atskaitomybę, pagarbą žmogaus teisėms, teisinės valstybės principui ir teisei protestuoti; pabrėžia, kad demokratija nėra daugumos valdymas, o patikrinimais ir pusiausvyra grindžiama valdymo forma;

7.      ragina Komisiją rasti būdų, kad bendradarbiaujant su Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus komitetu visiems smurtą per demonstracijas patyrusiems asmenims būtų teikiama medicininė priežiūra ir parama;

8.      teigiamai vertina Užsienio reikalų tarybos neeilinio vasario 20 d. posėdžio išvadas ir ypač sprendimą nustatyti tikslines sankcijas, įskaitant asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, turto įšaldymą ir draudimą išduoti jiems vizas, taip pat sustabdyti įrangos, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, eksporto licencijas; pažymi, kad šios sankcijos turėjo didžiulį poveikį Ukrainos viešajai nuomonei, ir mano, kad šios priemonės galėjo būti priimtos anksčiau;

9.      laikosi nuomonės, kad tikslinės, lanksčios, individualios sankcijos ir ribojamosios priemonės turėtų būti išsaugotos – tai būtų dalis ES politikos Ukrainos atžvilgiu šiuo pereinamuoju laikotarpiu – ir papildytos rimtomis kovos su pinigų plovimu ir turto slėpimu pastangomis valstybėse narėse;

10.    reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus neteisėtai sulaikytus demonstrantus ir politinius kalinius, panaikinti jiems visus kaltinimus ir juos politiškai reabilituoti;

11.    tikisi, kad per keletą pastarųjų dienų Aukščiausioje Radoje suformuota konstitucinė dauguma gali būti pagrindas nacionaliniam dialogui pradėti įtraukiant visus demokratinius Ukrainos visuomenės segmentus, kad būtų pasiektas tikras šalių susitaikymas, išsamiai aptarta ukrainiečių tautos ateitis ir išsaugota šalies vienybė; ragina Ukrainos parlamentą ir valdymą perimančią vyriausybę apsaugoti mažumų teises šalyje ir mažumų kalbų vartojimą;

12.    pažymi, kad pasiūlymas pasirašyti asociacijos susitarimą tebegalioja ir kad ES pasirengusi jį pasirašyti kai tik bus išspręsta dabartinė politinė krizė ir kol vadovaujamasi Užsienio reikalų tarybos 2012 m. gruodį nustatytais kriterijais; pabrėžia, kad asociacijos susitarimo pasirašymas ir įgyvendinimas bus stabilus Ukrainos ir ES bendradarbiavimo pagrindas ir kad taip bus lengviau įgyvendinti vidaus politines ir ekonomines reformas;

13.    tikisi, kad Taryba ir Komisija tęsės pažadus ir toliau padės Ukrainai įveikti šią gilią politinę ir ekonominę krizę, pirmiausia kai tai susiję su galimomis skubiomis finansinėmis reikmėmis, kurias lėmė, inter alia, Rusijos Federacijos sprendimas sustabdyti antrosios dalies už Ukrainos obligacijas išmokėjimą;

14.    tikisi, jog Taryba ir Komisija kartu su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF), Pasaulio banku, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) ir Europos investicijų banku (EIB) kuo greičiau pateiks ilgalaikį konkrečios finansinės paramos paketą, kad Ukraina galėtų įveikti savo blogėjančią ekonominę ir socialinę padėtį ir gautų ekonominę paramą būtinoms nuodugnioms ir visapusiškoms Ukrainos ekonomikos reformoms inicijuoti; todėl ragina be reikalo nedelsti ir surengti paramos teikėjų konferenciją;

15.    pripažįsta, kad išplitusi korupcija tebetrikdo Ukrainos vystymosi potencialą ir kenkia piliečių pasitikėjimui savo pačių institucijomis; todėl ragina naująją vyriausybę užtikrinti, kad kova su korupcija taptų didžiausiu jos programos prioritetu;

16.    laikosi nuomonės, kad greitas ES ir Ukrainos susitarimo dėl bevizio režimo užbaigimas – geriausias būdas atsiliepti į Ukrainos pilietinės visuomenės ir studentų, keletą pastarųjų dienų dalyvavusių aikštėse rengtose demonstracijose už Ukrainos europietišką pasirinkimą, raginimus; pažymi, kad sudarius tokį susitarimą būtų paspartinti pilietinių visuomenių tarpusavio mainai ir žmonių tarpusavio santykiai, taip padidėtų tarpusavio supratimas ir Ukrainos viešoji nuomonė įgytų galimybę susipažinti su Europos standartais ir geriausia praktika visose srityse; kol kas ragina nedelsiant pradėti taikyti laikinas, labai paprastas ir nemokamas vizų procedūras;

17.    pabrėžia, kad glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo nuostatos – joks komercinis iššūkis Rusijos Federacijai ir kad asociacijos susitarimas neturi neigiamos įtakos istoriniams ryšiams, kuriais susijusios Ukraina ir ši jos Rytų kaimynė; pažymi, kad bendrasis tikslas tebėra politinis stabilumas, nuspėjamumas ir ekonominis klestėjimas;

18.    pabrėžia, kad joks ilgalaikis politinis sprendimas Ukrainoje negali būti pasiektas be konstruktyvaus ir teisėto Rusijos indėlio, tačiau atmeta naujo Europos padalijimo pagal įtakos zonas idėją;

19.    ragina Maskvą vadovautis konstruktyviu požiūriu ir liautis taikius baudžiamąsias priemones ir naudojus netinkamą spaudimą siekiant pakenkti savo kaimynių suvereniai teisei savarankiškai spręsti dėl savo ateities, kad Ukrainai būtų sukurtos sąlygos naudotis dvišaliais santykiais ir su ES, ir su Rusija; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti, kad, remiant Rytų partnerystės šalių, savanoriškai pasirinkusių gilinti savo santykius su ES, europinius siekius, su Rusija būtų kalbama vienu balsu; šiame kontekste ragina ES imtis veiksmų siekiant paremti Ukrainą ar bet kurią kitą Rytų partnerystės šalį Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) ar bet kurioje kitoje tarptautinėje organizacijoje tuo atveju, jei kiltų ginčas su Rusijos Federacija;

20.    be to, ragina Komisiją dirbti kartu su Ukrainos valdžios institucijomis siekiant rasti būdus baudžiamųjų priemonių, Maskvos nustatytų siekiant sustabdyti asociacijos susitarimo pasirašymą, poveikiui atsverti;

21.    ragina Komisiją, Europos Tarybą ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurą teikti didesnę paramą prieš rinkimus ir išsiųsti tvirtą ilgalaikę rinkimų stebėjimo misiją, kad 2014 m. gegužės 25 d. planuojami prezidento rinkimai būtų surengti pagal aukščiausius standartus ir kad jų rezultatas būtų visapusiškai teisėtas;

22.    pažymi, kad ES komunikacijos strategija šalyse partnerėse iki šiol nepakankamai veiksminga; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant paaiškinti galimą asociacijos susitarimo naudą ir pranašumus atitinkamiems viešosios nuomonės segmentams;

23.    reiškia paramą pilietinei visuomenei ir nepartinei iniciatyvai sukurti Maidano platformą siekiant parengti strategiją, skirtą Ukrainoje įsigalėjusiai korupcijai įveikti;

24.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Rusijos Federacijos prezidentui ir parlamentui.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0098.

Teisinė informacija - Privatumo politika