Postup : 2014/2595(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0222/2014

Predkladané texty :

B7-0222/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0170

NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 81k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.581v01-00
 
B7-0222/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii na Ukrajine (2014/2595(RSP))


Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine (2014/2595(RSP))  
B7‑0222/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, o Východnom partnerstve a o Ukrajine, a najmä na svoje uznesenie o situácii na Ukrajine zo 6. februára 2014(1),

–       so zreteľom na závery mimoriadneho zasadnutia Rady pre zahraničné veci na tému Ukrajina, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli 20. februára 2014,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v reakcii na rozhodnutie ukrajinskej vlády pozastaviť proces podpísania dohody o pridružení vyšli na celej Ukrajine spontánne do ulíc státisíce ľudí, aby sa postavili za európsku orientáciu krajiny; keďže demonštranti v Kyjeve sa pokojne zhromaždili na Námestí nezávislosti, pričom vyzvali na dôraznú politickú zmenu, aby vláda prehodnotila svoje rozhodnutie;

B.     keďže orgány pod vedením prezidenta Janukovyča zašli príliš ďaleko, keď bezpečnostným silám povolili použiť ostrú muníciu proti demonštrantom a rozmiestnili ostreľovačov na strechy na kyjevskom námestí Majdan a okolo neho, ktoré od konca novembra bolo epicentrom protivládneho a proeurópskeho protestu; keďže demonštranti a ďalšie osoby boli popravení v uliciach Kyjeva, čo vyvolalo medzinárodné pobúrenie a kritiku;

C.     keďže v tom istom čase vycestovali traja ministri zahraničných vecí Únie do Kyjeva v snahe sprostredkovať kompromisné riešenie medzi prezidentom Janukovyčom a opozíciou; keďže sa im podarilo sprostredkovať dohodu o pláne mierového a demokratického ukončenia krízy; keďže osobitný ruský vyslanec takisto sprostredkoval dohodu ale ju nepodpísal;

1.      vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí, hlboko odsudzuje všetky násilné činy a vyzýva všetkých občanov Ukrajiny spolu s politickými a občianskymi vodcami, aby v tomto historickom momente konali s najväčšou zodpovednosťou;

2.      silne odsudzuje brutálny a neprimeraný čin jednotiek, ktoré potlačili nepokoje, ktorý viedol k dramatickému vyústeniu násilia;

3.      víta zodpovednú úlohu Najvyššej rady, ktorá prevzala svoje ústavné funkcie v plnej miere a vyplnila politické a inštitucionálne vákuum vytvorené po rezignácii vlády a odvolaní prezidenta; berie na vedomie opatrenia, ktoré parlament doteraz prijal, najmä v súvislosti s návratom k ústave z roku 2004, rozhodnutím uskutočniť prezidentské voľby 25. mája 2014, rozhodnutím stiahnuť policajné a bezpečnostné jednotky a prepustiť z väzenia bývalú premiérku Júliu Tymošenkovú;

4.      vyjadruje uznanie Ukrajine, pokiaľ ide o rýchlu výmenu moci a občiansku odolnosť v posledných mesiacoch a zdôrazňuje, že občiansky a ľudový protest slúži ako príklad a bude míľnikom v dejinách Ukrajiny; zdôrazňuje, že demokratické občianske víťazstvo by nemalo byť zmarené duchom odplaty, činmi z pomsty voči odporcom alebo politickou rivalitou; domnieva sa, že tí, ktorí spáchali trestné činy voči občanom Ukrajiny a zneužili právomoc štátu, by mali byť jednotlivo postavení pred súd;

5.      vyzýva na zriadenie nezávislého vyšetrovacieho výboru s cieľom vyšetriť porušovanie ľudských práv od začiatku demonštrácií, a to v úzkej spolupráci s Medzinárodným poradným výborom Rady Európy;

6.      vyjadruje silnú podporu, súcit a solidaritu všetkým ľuďom, ktorí v posledných troch mesiacoch vyšli v mierovom duchu do ulíc Kyjeva, ako aj v ostatných častiach Ukrajiny, aby podporili základné európske hodnoty, demokratickú zodpovednosť, dodržiavanie ľudských práv, právny štát a právo na protest; podčiarkuje, že demokracia nie je vláda väčšiny alebo spôsob vládnutia založený na kontrole a rovnováhe;

7.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby našla spôsoby, ako poskytnúť lekársku starostlivosť a podporu všetkým tým, ktorí sa stali obeťami násilia počas demonštrácií, a to v spolupráci s Medzinárodným výborom Červeného kríža;

8.      víta závery mimoriadnej Rady pre zahraničné veci z 20. februára, najmä rozhodnutie zaviesť cielené sankcie vrátane zmrazenia účtov a zákazu udeľovania víz osobám, ktoré sú zodpovedné za porušovanie ľudských práv, ako aj pozastavenia vývozných licencií na zariadenia, ktoré by mohli byť použité na vnútorné represie; berie na vedomie obrovský vplyv, ktorý tieto sankcie mali na názor ukrajinskej verejnosti a zastáva názor, že tieto opatrenia mohli byť prijaté už skôr;

9.      zastáva názor, že cielené, flexibilné a individuálne sankcie a reštriktívne opatrenia by sa mali zachovať ako súčasť politiky EÚ voči Ukrajine počas prechodného obdobia a doplniť o vážne snahy v členských štátoch v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a ukrývaniu majetku;

10.    žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých demonštrantov a politických väzňov, ktorí boli nezákonne zadržiavaní, stiahnutie všetkých obvinení voči nim a ich politickú rehabilitáciu;

11.    dúfa, že ústavná väčšina vytvorená v Najvyššej rade v posledných dňoch môže poskytnúť základ pre začiatok vnútroštátneho dialógu, na ktorom sa zúčastnia všetky demokratické zložky ukrajinskej spoločnosti, s cieľom dosiahnuť skutočné zmierenie medzi stranami, uskutočniť podrobné rozhovory o budúcnosti ukrajinského národa a zachovať jednotu krajiny; vyzýva ukrajinský parlament a budúcu vládu, aby chránili práva menšín v krajine, ako aj používanie ich jazykov;

12.    zdôrazňuje, že návrh podpisu dohody o pridružení stále platí a EÚ je pripravená podpísať ju, hneď ako sa vyrieši politická kríza a ak budú splnené kritéria, ktoré stanovila Rada pre zahraničné veci v decembri 2012; podčiarkuje skutočnosť, že podpísanie vykonávania dohody o pridružení poslúži ako pevný základ pre spoluprácu Ukrajiny s Úniou a uľahčí uskutočnenie domácich politických a hospodárskych reforiem;

13.    očakáva, že Rada a Komisia splnia sľuby a budú naďalej pomáhať Ukrajine s cieľom prekonať vážnu politickú a hospodársku krízu, konkrétne v súvislosti s možnými náhlymi finančnými potrebami, ktoré môžu vzniknúť okrem iného v dôsledku rozhodnutia Ruskej federácie pozastaviť druhú tranžu nákupu ukrajinských dlhopisov;

14.    vyzýva Radu a Komisiu spolu s MMF, Svetovou bankou, EBOR a EIB, aby čo najskôr predložili dlhodobý balík konkrétnej finančnej pomoci, ktorý Ukrajine pomôže vyriešiť zhoršujúcu sa hospodársku a sociálnu situáciu a poskytne hospodársku podporu na začatie potrebných hĺbkových a komplexných reforiem ukrajinského hospodárstva; vyzýva preto, aby sa bezodkladne zorganizovala konferencia darcov;

15.    uznáva, že rozšírená korupcia ešte stále brzdí ukrajinský rozvojový potenciál a podrýva sebavedomie občanov v ich vlastné inštitúcie; preto naliehavo vyzýva novú vládu, aby sa boj proti korupcii stal prioritou jej programu;

16.    nazdáva sa, že rýchla finalizácia dohody o bezvízovom styku medzi EÚ a Ukrajinou je najlepšou odpoveďou na hlasy členov ukrajinskej občianskej spoločnosti a študentov, ktorí v posledných dňoch demonštrujú na námestiach krajiny za ambície Ukrajiny priblížiť sa EÚ; poukazuje na to, že touto dohodou sa zintenzívnia a uľahčia výmeny a medziľudské kontakty medzi občianskymi spoločnosťami a posilní sa tým vzájomné porozumenie a umožní sa, aby sa verejná mienka na Ukrajine zoznámila s európskymi normami a najlepšími postupmi vo všetkých oblastiach; medzitým vyzýva na okamžité zavedenie dočasných, veľmi jednoduchých a bezplatných postupov udeľovania víz;

17.    zdôrazňuje, že ustanovenia prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode nepredstavujú obchodné výzvy pre Ruskú federáciu a že dohoda o pridružení nezasahuje do historických spojení, ktoré Ukrajina zdieľa s týmto východným susedom; poukazuje na to, politická stabilita, predvídateľnosť a hospodárska prosperita sú naďalej spoločným cieľom;

18.    zdôrazňuje, že bez konštruktívnej a legitímnej účasti Ruska nie je možné dosiahnuť trvalé politické riešenie, odmieta ale myšlienku nového rozdelenia Európy podľa oblastí vplyvu;

19.    vyzýva Moskvu, aby prijala konštruktívny prístup a skoncovala s odvetnými opatreniami a neprimeraným tlakom, ktorých zámerom je podlomiť zvrchované právo jej susedov na to, aby si voľne určili budúcnosť, s cieľom vytvoriť podmienky na Ukrajine v prospech jej bilaterálnych vzťahov s EÚ aj s Ruskom; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby jednohlasne oslovili Rusko a vyslovili podporu európskym ambíciám krajín Východného partnerstva, ktoré sa slobodne rozhodli prehĺbiť svoje vzťahy s EÚ; vyzýva v tejto súvislosti EÚ, aby v prípade sporov s Ruskou federáciou v rámci WTO alebo inej medzinárodnej organizácie konala so zámerom podporiť Ukrajinu alebo akúkoľvek inú krajinu VP;

20.    ďalej vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s ukrajinskými orgánmi s cieľom nájsť spôsob, ako vyvážiť odvetné opatrenia Moskvy zamerané na zastavenie podpísania dohody o pridružení;

21.    vyzýva Komisiu, Radu Európy a OBSE/ODHIR, aby poskytli posilnenú predvolebnú podporu a silnú dlhodobú volebnú pozorovateľskú misiu, aby sa prezidentské voľby mohli uskutočniť 25. mája 2014 v súlade s najprísnejšími normami a priniesli plne legitímne výsledky;

22.    upozorňuje na to, že komunikačná stratégia EÚ v partnerských krajinách stále nie je dostatočne účinná; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie a príslušným segmentom verejnej mienky na Ukrajine vysvetlila potenciálne prínosy a výhody, ktoré plynú z dohody o pridružení;

23.    vyjadruje podporu nestrannej iniciatíve občianskej spoločnosti založiť „platformu Majdan“ s cieľom vyvinúť stratégiu na prekonanie endemickej korupcie na Ukrajine;

24.    vyzýva svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, Rade Európy a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

(1)

Prijaté texty, P7 TA(2014)0098.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia