Förfarande : 2014/2595(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0222/2014

Ingivna texter :

B7-0222/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0170

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 130kWORD 59k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.581v01-00
 
B7-0222/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

enligt artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Ukraina (2014/2595(RSP))


Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina (2014/2595(RSP))  
B7‑0222/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, om det östliga partnerskapet och om Ukraina, särskilt resolutionen av den 6 februari 2014 om situationen i Ukraina(1),

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikesfrågor) extrainsatta möte om Ukraina den 20 februari 2014,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Efter den ukrainska regeringens beslut att lägga undertecknandet av associeringsavtalet på is, har hundratusentals människor över hela landet spontant dragit ut på gatorna för att demonstrera för europeisk integration. I Kiev har demonstranterna fredligt ockuperat Självständighetstorget och krävt omfattande politiska förändringar för att få regeringen att ompröva sitt beslut.

B.     Myndigheterna, under ledning av president Janukovytj, gick uppenbart över gränsen när de tillät säkerhetsstyrkorna att använda skarp ammunition mot demonstranterna och satte in krypskyttar på taken runt Majdantorget, som sedan slutet av november har varit epicentrum för regeringsfientliga och Europavänliga protester. Demonstranter och åskådare har avrättats på gatorna i Kiev, vilket väckt avsky och fördömanden från hela världen.

C.     Samtidigt har tre utrikesministrar från EU rest till Kiev i ett försök att medla fram en kompromisslösning mellan president Janukovytj och oppositionen. De lyckades få till stånd en överenskommelse om en färdplan för en fredlig och demokratisk utväg ur krisen. Det särskilda sändebudet från Ryssland har också underlättat överenskommelsen, dock utan att underteckna den.

1.      Europaparlamentet uttrycker sitt djupaste deltagande med familjerna till offren. Parlamentet fördömer i starka ordalag samtliga våldshandlingar och uppmanar alla ukrainska invånare samt de politiska och civila ledarna att agera på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt i detta historiska ögonblick för Ukraina.

2.      Europaparlamentet fördömer kraftfullt kravallstyrkornas brutala och oproportionerliga agerande, som lett till en dramatisk eskalering av våldet.

3.      Europaparlamentet välkomnar den ansvarsfulla roll som Verchovna Rada spelat genom att ta på sig sin fullständiga författningsenliga funktion och fylla det politiska och institutionella tomrum som uppstod när regeringen avgick och presidenten avsattes. Parlamentet uppmärksammar de åtgärder som parlamentet hittills har vidtagit vad gäller i synnerhet en återgång till 2004 års författning, beslutet att hålla presidentval den 25 maj 2014, beslutet att dra tillbaka polis- och säkerhetsstyrkorna samt frisläppandet av den tidigare premiärministern Julija Tymosjenko från fängelset.

4.      Europaparlamentet lovordar det ukrainska folket för det snabba maktskiftet och dess civila motståndskraft under de senaste månaderna, och understryker att denna medborgerliga och folkliga protest tjänar som föredöme och kommer att bli en vattendelare i Ukrainas historia. Parlamentet betonar att denna demokratiska och medborgerliga seger inte får spolieras av revanschlystnad eller hämndaktioner mot motståndare eller av interna politiska stridigheter. De som har begått brott mot Ukrainas invånare och som har missbrukat statens makt måste ställas inför rätta i oberoende domstolar.

5.      Europaparlamentet efterlyser en oberoende kommission som i nära samarbete med Europarådets internationella rådgivningspanel ska utreda de människorättskränkningar som ägt rum sedan demonstrationerna inleddes.

6.      Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för och sin medkänsla och solidaritet med alla de människor som under de senaste tre månaderna under fredliga former har dragit ut på gatorna i Kiev och i hela Ukraina för att visa sitt stöd för de grundläggande europeiska värderingarna, demokratiskt ansvarstagande, respekt för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och rätten att demonstrera. Parlamentet understryker att demokrati inte är något som bestäms av vad majoriteten tycker, utan en styrelseform som grundar sig på ett kontrollsystem.

7.      Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att i samarbete med Internationella rödakorskommittén hitta lösningar för att kunna tillhandahålla läkarvård och hjälp till alla som drabbats av våldet under demonstrationerna.

8.      Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från rådets (utrikes frågor) extrainsatta möte den 20 februari, särskilt beslutet att införa riktade sanktioner, däribland frysning av tillgångar och viseringsförbud, mot dem som är ansvariga för människorättskränkningar och att dra in exportlicenserna för utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck. Parlamentet konstaterar att dessa sanktioner har fått en enorm genomslagskraft hos den allmänna opinionen i Ukraina, och anser att dessa åtgärder hade kunnat vidtas tidigare.

9.      Europaparlamentet anser att riktade, flexibla och individuella sanktioner samt restriktiva åtgärder bör upprätthållas som en del av EU:s politik gentemot Ukraina under denna övergångsperiod och att de bör kompletteras med allvarligt menade ansträngningar i medlemsstaterna för att bekämpa penningtvätt och undanhållandet av tillgångar.

10.    Europaparlamentet begär att alla olagligt frihetsberövade demonstranter och politiska fångar omedelbart och villkorslöst försätts på fri fot, att alla åtal mot dem läggs ner och att de ges politisk upprättelse.

11.    Europaparlamentet hoppas att den konstitutionella majoritet som bildats i Verchovna Rada under de senaste dagarna kan utgöra en grund för inledandet av en nationell dialog som omfattar samtliga demokratiska delar av det ukrainska samhället, för att på så sätt uppnå verklig försoning mellan parterna, föra djupgående diskussioner om den ukrainska nationens framtid och bevara landets enhet. Parlamentet uppmanar Ukrainas parlament och den inkommande regeringen att skydda minoriteternas rättigheter i landet och värna om användandet av minoritetsspråk.

12.    Europaparlamentet påpekar att erbjudandet att underteckna associeringsavtalet fortfarande står fast och att EU är berett att underteckna det så snart dagens politiska kris har lösts och så länge som de riktmärken som fastställdes vid rådets (utrikes frågor) möte i december 2012 följs. Parlamentet understryker att ett undertecknande och genomförande av associeringsavtalet kommer att fungera som en stabil grund för Ukrainas samarbete med EU och underlätta inhemska politiska och ekonomiska reformer.

13.    Europaparlamentet förväntar sig att rådet och kommissionen uppfyller sina löften och fortsätter att hjälpa Ukraina att komma ur denna djupa politiska och ekonomiska kris, särskilt vad gäller eventuella akuta finansiella behov till följd av bland annat Rysslands beslut att skjuta upp den andra delen av köpet av ukrainska obligationer.

14.    Europaparlamentet förväntar sig att rådet och kommissionen så snart som möjligt och i samarbete med IMF, Världsbanken, EBRD och EIB antar ett långsiktigt paket med konkret ekonomiskt stöd till Ukraina, för att hjälpa landet att komma tillrätta med sin allt sämre ekonomiska och sociala situation och ge det ekonomiska stöd som behövs för att de nödvändiga djupgående och omfattande reformerna av den ukrainska ekonomin ska kunna komma igång. Parlamentet vill därför se att en givarkonferens organiseras så snart som möjligt.

15.    Europaparlamentet påpekar att den utbredda korruptionen fortfarande hämmar Ukrainas utvecklingspotential och undergräver medborgarnas förtroende för sina egna institutioner. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck den nya regeringen att i sitt program ge högsta prioritet åt kampen mot korruption,

16.    Europaparlamentet anser att ett snabbt slutförande av ett avtal om viseringsfrihet mellan EU och Ukraina är det bästa sättet att reagera på uppmaningarna från företrädare för det ukrainska civila samhället och de studenter som under de senaste dagarna har demonstrerat på torgen till stöd för Ukrainas europeiska alternativ. Parlamentet understryker att ett sådant avtal kommer att öka och underlätta utbytet och de personliga kontakterna mellan de civila samhällena och sålunda öka den ömsesidiga förståelsen samt ge det ukrainska folket en möjlighet att bekanta sig med europeiska normer och bästa praxis på alla områden. Parlamentet begär att det under tiden omedelbart ska införas tillfälliga, mycket enkla och kostnadsfria viseringsförfaranden.

17.    Europaparlamentet understryker att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet inte innebär några handelsrelaterade utmaningar för Ryssland och att associeringsavtalet inte påverkar de historiska band som Ukraina har delat med sitt grannland i öst. Politisk stabilitet, förutsägbarhet och ekonomiskt välstånd är fortfarande en gemensam målsättning.

18.    Europaparlamentet betonar att Rysslands konstruktiva och legitima bidrag måste till för att man ska kunna nå en bestående lösning i Ukraina, men förkastar idén om en ny uppdelning av Europa på grundval av olika inflytelseområden.

19.    Europaparlamentet uppmanar Moskva att anta ett konstruktivt förhållningssätt och att upphöra med alla repressalier och otillbörliga påtryckningar vars syfte är att undergräva grannländernas suveräna rätt att fritt avgöra sin framtid, så att Ukraina kan dra nytta av bilaterala förbindelser med såväl EU som Ryssland. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att uppträda enat mot Ryssland och att stödja de europeiska strävandena hos de östliga partnerskapsländer som av egen fri vilja väljer att fördjupa sina förbindelser med EU. Parlamentet uppmanar därför EU att i WTO och i andra internationella organisationer stå upp för Ukraina och alla andra länder inom det östliga partnerskapet om det uppstår konflikter med Ryssland.

20.    Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att samarbeta med de ukrainska myndigheterna för att finna ett sätt att motverka effekterna av de motåtgärder som Moskva antagit för att stoppa undertecknandet av associeringsavtalet.

21.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europarådet och OSSE/ODIHR att förstärka stödet inför valet och att ha ett betydelsefullt långsiktigt valövervakningsuppdrag så att det presidentval som har planerats till den 25 maj 2014 kan uppfylla högsta standarder och ge ett helt legitimt resultat.

22.    Europaparlamentet påpekar att EU:s kommunikationsstrategi i partnerländerna fortfarande brister i effektivitet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att öka insatserna för att redogöra för de potentiella fördelarna och nackdelarna med associeringsavtalet för berörda delar av allmänheten.

23.    Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för civilsamhället och det partioberoende initiativet att upprätta en ”Majdanplattform” som ska utveckla en strategi för att övervinna den ingrodda korruptionen i Ukraina.

24.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Ukrainas president, regering och parlament, Europarådet samt Ryska federationens president, regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0098.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy