Návrh usnesení - B7-0223/2014Návrh usnesení
B7-0223/2014

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině

25. 2. 2014 - (2014/2595(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Boris Zala za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0219/2014

Postup : 2014/2595(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0223/2014
Předložené texty :
B7-0223/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0223/2014

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

(2014/2595(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci na Ukrajině[1],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2013 o výsledcích summitu ve Vilniusu a budoucnosti Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu[2],

–       s ohledem na předchozí usnesení o Ukrajině, Východním partnerství a evropské politice sousedství, zejména na nejnovější usnesení přijatá 13. prosince 2012[3], 12. září 2013[4] a 23. října 2013[5],

–       s ohledem na závěry Rady o Ukrajině ze dne 20. ledna 2014, 10. února 2014 a 20. února 2014,

–       s ohledem na závěry Evropské rady, která se konala ve dnech 19.–20. prosince 2013,

–       s ohledem na nedávná prohlášení předsedy Evropské rady, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsedy Evropské komise a předsedy Evropského parlamentu o Ukrajině,

–       s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která vstoupila v platnost dne 1. března 1998, a na dohodu o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, jež byla parafována v roce 2012,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že 18., 19. a 20. únor 2014 byly nejkrvavější dny od vzniku nezávislé Ukrajiny, při nichž byly zabity desítky lidí a stovky byly zraněny;

B.     vzhledem k tomu, že státní orgány pod prezidentem Janukovyčem jednoznačně překročily míru tím, že povolily bezpečnostním silám používat proti demonstrantům ostrou munici a že rozmístily ostřelovače na střechy domů na náměstí Majdan a v jeho okolí, které bylo od loňského listopadu epicentrem protivládního a proevropského protestu; vzhledem k tomu, že v ulicích Kyjeva byli popravováni účastníci protestů, což vyvolalo na mezinárodní scéně zděšení a odsouzení;

C.     vzhledem k tomu, že se v důsledku tohoto rozhodla EU uvalit cílené sankce, včetně zmražení aktiv a zákazu vydávání víz, na osoby odpovědné za porušování lidských práv, násilí a používání nepřiměřené síly; vzhledem k tomu, že se členské státy dohodly pozastavit vývozní licence na zařízení, která by mohla být použita k vnitřní represi, a přezkoumat vývozní licence na zařízení, na něž vztahuje společný postoj 2008/944/SZBP;

D.     vzhledem k tomu, že do Kyjeva současně odcestovali ministři zahraničí tří členských států EU, aby zprostředkovali kompromisní řešení mezi prezidentem Janukovičem a opozicí; vzhledem k tomu, že se jim podařilo zprostředkovat dohodu o plánu mírového a demokratické ukončení krize; vzhledem k tomu, že k dosažení této dohody přispěl i zvláštní vyslanec Ruska, který však nebyl jejím spolusignatářem;

E.     vzhledem k tomu, že ukrajinský parlament (Verchovna Rada) přijal usnesení o 21. únoru 2014 odsuzující „protiteroristické“ operace a požadující stažení bezpečnostních sil z centra Kyjeva; vzhledem k tomu, že tím parlament demonstroval své odhodlání hrát ústřední úlohu a převzít kontrolu nad situací v zemi; vzhledem k tomu, že následujícího dne odhlasoval odvolání prezidenta Janukovyče z úřadu, návrat k ústavě z roku 2004, předčasné volby dne 25. května 2014 a propuštění Julie Tymošenkové;

F.     vzhledem k tomu, že od počátku existence „Euromajdanu“ přicházely četné zprávy o případech násilného zacházení, únosů, mučení a jiných forem porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že osoby odpovědné za toto porušování se dosud těší beztrestnosti;

G.     vzhledem k tomu, že delegace Evropského parlamentu ad hoc navštívila Kyjev ve dnech 28.–30. ledna 2014 a znovu ve dnech 22.–24. února s cílem seznámit se se situací na místě, a prokázala tak upřímný zájem Evropského parlamentu o vývoj situace v zemi a jeho opravdové znepokojení nad její dramatičností;

1.      vyjadřuje obdiv odvaze a důstojnosti, s nimiž ukrajinský lid bojoval v posledních třech měsících za svobodu a demokracii na Ukrajině; domnívá se, že události posledního týdne mají pro Ukrajinu, země východního sousedství a celou Evropu skutečně historický význam; vyzývá EU, aby i nadále podporovala touhu ukrajinského lidu po demokracii i začlenění do evropských struktur, avšak zároveň plně uznávala jeho právo svobodně rozhodovat o své budoucnosti;

2.      důrazně odsuzuje brutální a nepřiměřené kroky pořádkových sil, jež vedly k dramatické eskalaci násilí na Ukrajině; vyjadřuje politování nad mrtvými a zraněnými na obou stranách a vyjadřuje nejupřímnější soustrast rodinám obětí;

3.      varuje, že jakákoli další eskalace konfliktu by byla pro ukrajinský národ zničující a mohla by ohrozit jednotu a územní celistvost této země; zdůrazňuje, že nyní má zásadní význam, aby všechny strany ukázaly smysl pro odpovědnost a zdrženlivost a zavázaly se k širokému politickému dialogu a nepřipustily mimosoudní odvetné akce; naléhavě vyzývá všechny politické síly, aby na této pro Ukrajinu kritické křižovatce vzájemně spolupracovaly a hledaly kompromisní řešení, jednoznačně se distancovaly od extremistů a vyhýbaly se provokacím a násilným akcím, které by mohly nahrávat separatistickým akcím;

4.      zdůrazňuje, že dohoda ze dne 21. února 2014, jak ji jménem EU vyjednali ministři zahraničních věcí, zastavila další krveprolití a dala legitimitu nové ústřední úloze Verchovne Rady v ukrajinské politice; domnívá se, že duch dohody dosažené dne 21. února by měl být nadále základem mírové konsolidace nového polického pořádku na Ukrajině;

5.      vyjadřuje přesvědčení, že pro dosažení politické stability, ochranu územní celistvosti a vybudování skutečné a trvalé demokracie, je zásadní smysl pro národní jednotu, a to zejména ve východních a jižních oblastech Ukrajiny; varuje před kroky, jež by mohly přispět k větší polarizaci na základě národnostních nebo jazykových dělících čar a znovu opakuje svoji výzvu k inklusivnímu přístupu s cílem minimalizovat riziko obnovení násilí a územního štěpení;

6.      vítá odpovědnou a legitimní úlohu, kterou hraje Verchovna Rada při plnění funkcí vlády, kdy zaplňuje politické a institucionální vakuum vytvořené demisí vlády a útěkem prezidenta; zdůrazňuje, jak důležité je, aby ukrajinský parlament a jeho poslanci nadále dodržovali právní stát;

7.      opakuje, že požaduje nezávislé a nestranné vyšetření všech případů porušení lidských práv, únosů, mučení, špatného zacházení a zmizení v souvislosti s protesty; naléhavě vyzývá ukrajinské orgány, aby podpořily mezinárodní vyšetřovací komisi, aby zajistily spravedlnost soudních řízení, aby plně spolupracovaly s mezinárodním poradním výborem Rady Evropy a aby do tohoto procesu zapojily organizace na ochranu lidských práv a organizace občanské společnosti; dále je toho názoru, že by nové ukrajinské orgány mohly, pokud jde o vyšetřování a stíhání zločinů spáchaných vysoce postavenými úředníky, požádat o pomoc Mezinárodní trestní soud; domnívá se, že vyšetřování a stíhání těchto odpovědných osob by mělo být provedeno způsobem, který by všem ukrajinským občanům vrátil důvěru v nestrannost, nezávislost a transparentnost justičního systému; vyzývá EU a členské státy, aby se nadále intenzivně zapojovaly a aby nabídly podporu a odbornost, a napomohly tak tomuto procesu;

8.      podporuje dvojí přístup EU, který v sobě spojuje intenzivní diplomatické úsilí s cílenými sankcemi proti osobám odpovědným za to, že byly nařízeny akce v rozporu s lidskými právy související s politickým útlakem; požaduje uzákonění cílených akcí, jak je schválila Rada pro zahraniční věci, a naléhavě vyzývá členské státy, aby provedly vlastní právní předpisy proti praní špinavých peněz s cílem zastavit tok nezákonných peněz z Ukrajiny a aby zajistily navrácení odcizených aktiv uložených v EU; domnívá se, že by cílené sankce měly být zrušeny, jakmile se situace na Ukrajině zlepší a skutečně nezávislé vyšetřování spáchaných zločinů začne přinášet výsledky;

9.      zdůrazňuje, že je důležité neztratit momentum ve snaze vyřešit základní příčiny krize a vybudovat důvěru občanů v politiku a instituce; zdůrazňuje tudíž, význam respektování různých etnických skupin na Ukrajině a ochrany jejich identity a jazyků; je dále přesvědčen, že k tomu bude třeba provést ústavní a strukturální reformy s cílem vytvořit účinný systém brzd a protivah a že bude nutná užší vazba mezi politikou a společností a také právní stát, demokratická odpovědnost a skutečně nezávislý a nestranný soudní systém a věrohodné volby;

10.    doufá, že propuštění bývalé předsedkyně vlády Julije Tymošenkové je symbolem toho, že na Ukrajině bylo ukončeno selektivní a politicky motivované uplatňování spravedlnosti;

11.    poukazuje na to, že zásadním problémem je rozsáhlá korupce, která nepříznivě působí na ukrajinské hospodářství a brání rozvoji a zároveň podkopává důvěru občanů v jejich vlastní orgány; naléhavě proto žádá novou vládu, aby boj proti korupci zařadila mezi hlavní priority svého programu, a vyzývá EU, aby v tomto úsilí napomáhala;

12.    vítá rozhodnutí vrátit se k ústavě z roku 2004; vybízí však ukrajinský parlament, aby využil momentum a řešil její nedostatky v souladu s doporučeními Benátské komise;

13.    bere na vědomí rozhodnutí o uspořádání prezidentských voleb dne 25. května 2014; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby tyto volby byly svobodné a spravedlivé; důrazně vybízí ukrajinský parlament, aby přijal nezbytné právní předpisy týkající se voleb v souladu s doporučeními Benátské komise, včetně obnovení zákona o financování politických stran, který bude řešit problémy zjištěné skupinou GRECO a organizací OBSE/úřadem ODIHR; podporuje mezinárodní pozorování nadcházejících voleb a prohlašuje, že je připraven vyslat za tímto účelem vlastní pozorovatelskou misi; domnívá se, že volby do zákonodárných orgánů by měly být uspořádány brzy po prezidentských volbách a před koncem tohoto roku;

14.    zdůrazňuje, že je důležité investovat do mladých politiků a budoucích vůdců, kteří se objevili v souvislosti s událostmi kolem Majdanu, podporuje rychlé provedení bezvízového režimu a vyzývá k další podpoře činorodé občanské společnosti na Ukrajině;

15.    vítá skutečnost, že Rada nedávno uznala, že dohoda o přidružení, včetně prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, nepředstavuje konečný cíl spolupráce mezi EU a Ukrajinou; poukazuje na to, že EU je připravena podepsat dohodu o přidružení/prohloubenou a komplexní dohodu o volném obchodu, jakmile bude současná politická krize vyřešena a nové ukrajinské orgány připraveny; dále připomíná, že podle článku 49 SEU může Ukrajina, stejně jako jakýkoli jiný evropský stát, požádat o členství v EU pod podmínkou, že dodržuje zásady demokracie, základní svobody, lidská práva a práva menšin a že zajišťuje právní stát;

16.    vyzývá EU a členské státy, aby zintenzivnily snahy o získání půjčky za zvýhodněných podmínek od Mezinárodního měnového fondu (MMF) pro Ukrajinu a její občany, a domnívá se, že by se EU a její členské státy mohly připojit k MMF a poskytnout značnou finanční pomoc, jež zemi pomůže čelit současné složité finanční a společenské situaci; dále se domnívá, že k socioekonomické stabilizaci Ukrajiny by mohly přispět USA i Rusko;

17.    je toho názoru, že ustanovení prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu nepředstavují pro Ruskou federaci z obchodního hlediska žádné nebezpečí a že dohoda o přidružení není na překážku dobrým vztahům Ukrajiny s jejím východním sousedem; připomíná, že mír a prosperita ve společném sousedství jsou ku prospěchu EU i Ruska, a opakuje, že je přesvědčen, že spolupráce za účelem dosažení tohoto cíle je jedinou cestou kupředu; vyzývá EU, aby neprodleně zvážila způsoby zapojení Ruska do úsilí o nalezení trvalého politického řešení na Ukrajině, a naléhavě vyzývá EU a Rusko, aby využily svého vlivu a maximální se snažily zabránit další eskalaci násilí a odrazovat od separatistických akcí; důrazně odmítá myšlenku nového rozdělení Evropy podle sfér vlivu;

18.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům a úřadujícímu prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny.