Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0223/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0223/2014

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

  25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Boris Zala S&D frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0219/2014

  Procedūra : 2014/2595(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0223/2014
  Pateikti tekstai :
  B7-0223/2014
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0223/2014

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

  (2014/2595(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje[1],

  –       atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų ir Rytų partnerystės, ypač santykių su Ukraina, ateities[2],

  –       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos, Rytų partnerystės ir Europos kaimynystės politikos, ypač į naujausias 2012 m. gruodžio 13 d.[3], 2013 m. rugsėjo 12 d[4]. ir 2013 m. spalio 23 d.[5] rezoliucijas,

  –       atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 20 d., 2014 m. vasario 10 d., 2014 m. vasario 20 d. Tarybos išvadas dėl Ukrainos,

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 19 d. ir 20 d. Europos Tarybos išvadas,

  –       atsižvelgdamas į Europos Tarybos pirmininko, Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos Komisijos pirmininko ir Europos Parlamento pirmininko naujausius pareiškimus dėl Ukrainos,

  –       atsižvelgdamas į 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) ir į 2012 m. parafuotą asociacijos susitarimą, įskaitant glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos susitarimą,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A.     kadangi 2014 m. vasario 18, 19 ir 20 d. buvo žiauriausios dienos nuo tada, kai Ukraina tapo nepriklausoma, kai dešimtys žmonių žuvo ir šimtai buvo sužeista,

  B.     kadangi Prezidentui V. Janukovyčiui pavaldžios institucijos, leidusios saugumo pajėgoms prieš protestuotojus naudoti tikrus šaudmenis ir ant stogų Maidano aikštėje, kuri nuo lapkričio pabaigos buvo antivyriausybinių ir proeuropietiškų protestų epicentras, ir aplink ją dislokavusios snaiperius, akivaizdžiai peržengė ribą; kadangi protestuotojų egzekucija Kijevo gatvėse sukėlė tarptautinį pasipiktinimą ir buvo pasmerkta tarptautinės bendruomenės;

  C.     kadangi dėl to ES nusprendė už žmogaus teisių pažeidimus, prievartą ir pernelyg didelės jėgos panaudojimą atsakingiems asmenims taikyti tikslines sankcijas, įskaitant turto įšaldymą ir draudimą išduoti vizą; kadangi valstybės narės taip pat susitarė laikinai sustabdyti eksporto licencijas įrangai, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, ir iš naujo įvertinti įrangai, kuriai taikoma Bendroji pozicija 2008/944/BUSP, išduotas eksporto licencijas;

  D.     kadangi tuo pat metu į Kijevą išvyko trys ES užsienio reikalų ministrai, siekdami tarpininkauti, kad Prezidentas V. Janukovyčius ir opozicija rastų kompromisinį sprendimą; kadangi jiems tarpininkaujant pavyko pasiekti susitarimą dėl taikaus ir demokratiško krizės baigimo plano; kadangi pasiekti susitarimą padėjo ir specialusis Rusijos pasiuntinys, nors jis jo ir nepasirašė;

  E.     Kadangi 2014 m. vasario 21 d. Aukščiausioji Rada priėmė rezoliuciją, pasmerkdama „kovos su terorizmu“ operacijas ir reikalaudama, kad saugumo pajėgos pasitrauktų iš Kijevo centro; kadangi šiuo veiksmu parlamentas parodė savo ryžtą imtis pagrindinio vaidmens ir suvaldyti padėtį šalyje; kadangi kitą dieną parlamentas balsavo už prezidento V. Janukovyčiaus atstatydinimą, 2004 m. konstitucijos sugrąžinimą, 2014 m. gegužės 25 d. priešlaikinių rinkimų rengimą ir Julijos Tymošenko išlaisvinimą;

  F.     kadangi nuo pat „Euromaidano“ pradžios buvo gauta daug pranešimų dėl netinkamo elgesio, pagrobimų, kankinimų ir kitų žmogaus teisių pažeidimų; kadangi už šiuos pažeidimus atsakingi asmenys iki šiol nenubausti;

  G.     kadangi 2014 sausio 28–30 d. ir vasario 22–24 d. Europos Parlamento ad hoc delegacija nuvyko į Kijevą, kad įvertintų padėtį vietoje, taip parodydama savo nuoširdų susidomėjimą ir susirūpinimą jaudinančia padėtimi šalyje;

  1.      žavisi ukrainiečiais, kurie per pastaruosius tris mėnesius drąsiai ir kilniai kovojo už Ukrainos laisvę ir demokratiją; mano, kad pastarosios savaitės įvykiai istoriškai labai svarbūs Ukrainai, Rytų kaimynystei ir visai Europai; ragina ES toliau remti ukrainiečių demokratijos ir europinius siekius, kartu visokeriopai pripažįstant jų laisvo apsisprendimo teisę dėl savo ateities;

  2.      griežtai smerkia žiaurius ir neproporcingus riaušių malšinimo pajėgų veiksmus, lėmusius smarkų smurto protrūkį Ukrainoje; apgailestauja dėl mirčių ir sužeidimų, kurių patyrė visos šalys, ir reiškia nuoširdžiausią užuojautą nukentėjusiųjų šeimoms;

  3.      įspėja, kad bet kokie tolesni smurto protrūkiai būtų pražūtingi Ukrainos tautai ir pažeistų šalies vienybę ir teritorinį vientisumą; pabrėžia, kad dabar yra itin svarbu, jog visos šalys elgtųsi atsakingai, nuosaikiai ir įsipareigotų siekti visapusio politinio dialogo ir vengtų neteisėtų atsakomųjų veiksmų; ragina visas politines jėgas susiburti kritinėje padėtyje atsidūrusios Ukrainos labui ir padėti siekti kompromisinių sprendimų, aiškiai atsiribojant nuo ekstremistų ir vengiant provokacijų ir smurto išpuolių, kurie galėtų kurstyti separatistų jėgas;

  4.      pabrėžia, kad 2014 vasario 21 d. užsienio reikalų ministrų ES vardu pasiektu susitarimu tolesnis kraujo praliejimas buvo sustabdytas ir įteisintas naujas pagrindinis Aukščiausiosios Rados vaidmuo Ukrainos politikoje; mano, kad vasario 21 d. susitarimo dvasia turėtų būti grindžiamas taikus Ukrainos naujos politinės tvarkos įtvirtinimas;

  5.      mano, kad tautinės vienybės jausmo atkūrimas, ypač Ukrainos rytų ir pietų regionuose, yra būtinas siekiant politinio stabilumo, išsaugojant teritorinį vientisumą ir kuriant tikrą ir tvarią demokratiją; įspėja dėl veiksmų, kuriais būtų prisidedama prie dar didesnio etninio ar kalbinio susiskaldymo ir pakartoja savo raginimą laikytis integruoto požiūrio, siekiant kiek įmanoma labiau sumažinti pasikartojančių smurto atvejų ir teritorinio susiskaldymo riziką;

  6.      teigiamai vertina atsakingą teisėtą vaidmenį, kurį Aukščiausioji Rada atliko prisiimdama valdymo funkcijas ir užpildydama politinį ir institucinį vakuumą, atsiradusį atsistatydinus vyriausybei ir pabėgus prezidentui; pabrėžia, jog yra labai svarbu, kad Ukrainos parlamentas ir jo nariai toliau laikytųsi teisėtos valstybės principų;

  7.      pakartoja savo raginimą nepriklausomai ir nešališkai ištirti visus su protestais susijusius žmogaus teisių pažeidimų, grobimų, kankinimų, netinkamo elgesio ir pradingimo atvejus; ragina Ukrainos valdžios institucijas paremti tarptautinę tyrimo komisiją, užtikrinti teisingą teismo procesą, visapusiškai bendradarbiauti su Europos Tarybos tarptautine patariamąja komisija ir į šį procesą įtraukti žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės organizacijas; bet to mano, kad naujosios Ukrainos valdžios institucijos galėtų prašyti TBT pagalbos tiriant nusikaltimus ir traukiant baudžiamojon atsakomybėn už tuos nusikaltimus atsakingus aukšto rango pareigūnus; mano, kad nusikaltimų tyrimas ir kaltų asmenų traukimas baudžiamojon atsakomybėn turėtų būti vykdomi taip, kad visi Ukrainos piliečiai vėl imtų pasitikėti teisingumo sistemos nešališkumu, nepriklausomumu ir skaidrumu; ragina ES ir jos valstybes nares toliau glaudžiai bendradarbiauti ir siūlyti savo paramą ir kompetenciją ir taip padėti šiame procese;

  8.      remia ES dvejopo poveikio požiūrį, apimantį stiprias diplomatines pastangas ir tikslines sankcijas, skirtas tiems, kurie yra davę nurodymus vykdyti su politine priespauda susijusius žmogaus teisių pažeidimus; ragina pradėti vykdyti tikslines sankcijas, dėl kurių susitarė Užsienio reikalų taryba, ir ragina valstybes nares įgyvendinti savo teisės aktus dėl pinigų plovimo, siekiant sustabdyti neteisėtų pinigų srautus iš Ukrainos ir užtikrinti, kad ES deponuotas pavogtas turtas būtų sugrąžintas; mano, kad tikslines sankcijas reikėtų atšaukti, kai tik padėtis Ukrainoje pagerės ir bus matyt iš tikrųjų nepriklausomo įvykdytų nusikaltimų tyrimo rezultatai;

  9.      pabrėžia, kad yra svarbu skirti visą dėmesį siekiant išsiaiškinti gilumines šios krizės priežastis ir suteikti žmonėms pasitikėjimą politika ir institucijomis; todėl pabrėžia, kad yra svarbu gerbti įvairias etnines grupes Ukrainoje ir ginti jų tapatybę ir kalbas; taip pat mano, kad šiam tikslui pasiekti reikia įgyvendinti konstitucines ir struktūrines reformas, skirtas sukurti veiksmingą kontrolės ir pusiausvyros sistemą, glaudesnį politikų ir visuomenės ryšį, teisinę valstybę, atskaitomybę ir iš tiesų nepriklausomą teismų sistemą ir užtikrinti patikimus rinkimus;

  10.    tikisi, kad buvusios ministrės pirmininkės Julijos Tymošenko išlaisvinimas reikš „atrankinio“ ir politinio teisingumo Ukrainoje pabaigą;

  11.    atkreipia dėmesį į tai, kad išplitusi korupcija yra didžiausia problema, neigiamai veikianti Ukrainos ekonomiką ir trikdanti jos vystymosi potencialą ir drauge kenkianti piliečių pasitikėjimui savo pačių institucijomis; todėl ragina naująją vyriausybę užtikrinti, kad kova su korupcija taptų didžiausiu jos programos prioritetu ir ragina ES prisidėti prie šių pastangų;

  12.    palankiai vertina sprendimą sugrąžinti 2004 m. konstituciją; tačiau ragina Aukščiausiąją Radą pasinaudoti proga ir atsižvelgiant į Venecijos komisijos rekomendacijas pašalinti jos trūkumus;

  13.    atkreipia dėmesį į sprendimą surengti prezidento rinkimus 2014 m. gegužės 25 d. pabrėžia, kad reikia užtikrinti tai, kad šie rinkimai būtų laisvi ir sąžiningi; tvirtai skatina Aukščiausiąją Radą, atsižvelgiant į Venecijos komisijos rekomendacijas, priimti reikalingą rinkimų įstatymą, įskaitant atnaujintą įstatymą dėl politinių partijų finansavimo, kuriame būtų įtraukti GRECO ir ESBO bei Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro nurodyti klausimai; skatina tarptautinį būsimų rinkimų stebėjimą ir pareiškia, kad šiam tikslui yra pasirengęs įsteigti savo stebėjimo misiją; mano, kad parlamento rinkimai turėtų būti surengti netrukus po prezidento rinkimų iki šių metų pabaigos;

  14.    pabrėžia, kad yra svarbu investuoti į jaunus politikus ir būsimus lyderius, kurie aiškėja pasibaigus „Maidanui“, remia skubų bevizio režimo įgyvendinimą ir ragina papildomai remti ryškią Ukrainos pilietinę visuomenę;

  15.    palankiai vertina tai, kad Taryba neseniai pripažino, jog asociacijų susitarimas, įskaitant glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos susitarimą, nėra galutinis ES ir Ukrainos bendradarbiavimo tikslas; pažymi, kad ES pasirengusi pasirašyti asociacijų susitarimą, įskaitant glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos susitarimą kai tik bus išspręsta dabartinė politinė krizė ir naujos Ukrainos valdžios institucijos tam pasirengs; be to primena, kad pagal ES sutarties 49 straipsnį Ukraina, kaip ir visos kitos Europos valstybės, gali pareikšti norą tapti ES nare, su sąlyga, kad ji laikosi demokratijos principo, gerbia pagrindines laisves, žmogaus ir mažumų teises ir užtikrina teisinės valstybės veikimą;

  16.    ragina ES ir valstybes nares stiprinti pastangas, kad Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF) suteiktų Ukrainai ir jos žmonėms paskolą geresnėmis sąlygomis ir mano, kad ES ir jos valstybės narės galėtų prisidėti prie TVF suteikiant tvirtą pagalbos paketą, su kurio pagalba šalis galėtų išspręsti šiuo metu sudėtingą finansinę ir socialinę padėtį; taip pat mano, kad ir JAV, ir Rusija galėtų prisidėti prie Ukrainos socialinės ir ekonominės padėties stabilizavimo;

  17.    laikosi nuomonės, kad glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo nuostatos – joks komercinis iššūkis Rusijos Federacijai, ir kad asociacijos susitarimas nėra kliūtis geriems Ukrainos santykiams su savo Rytų kaimyne; primena, kad taika ir klestėjimas bendroje kaimynystėje naudingi ir ES, ir Rusijai, ir pakartoja savo nuomonę, kad vienintelis kelias šiam tikslui pasiekti – bendradarbiavimas; ragina ES nedelsiant apsvarstyti galimybes įtraukti Rusiją į ilgalaikio Ukrainos politinio sprendimo ieškojimo procesą ir ragina ES ir Rusiją panaudoti savo įtaką ir dėti visas pastangas užkirsti kelią tolesniems smurto protrūkiams ir separatistų jėgoms; tvirtai atmeta naujo Europos padalijimo pagal įtakos zonas idėjai;

  18.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, taip pat valstybėms narėms ir laikinai einančiam Ukrainos prezidento pareigas asmeniui, Ukrainos vyriausybei ir parlamentui.