Návrh usnesení - B7-0224/2014Návrh usnesení
B7-0224/2014

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině

25. 2. 2014 - (2014/2595(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0219/2014

Postup : 2014/2595(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0224/2014
Předložené texty :
B7-0224/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0224/2014

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

(2014/2595(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, zejména na své usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci na Ukrajině[1],

–       s ohledem na závěry mimořádného zasedání Rady pro zahraniční věci o situaci na Ukrajině ze dne 20. února 2014,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že poté, co ukrajinský prezident a ukrajinská vláda rozhodli o pozastavení procesu směřujícího k podpisu dohody o přidružení, vyšly po celé zemi spontánně do ulic stovky tisíc lidí na podporu evropské integrace; vzhledem k tomu, že v Kyjevě obsadili demonstranti poklidně Náměstí nezávislosti a vyzvali k radikální politické změně s cílem přimět vládu, aby přehodnotila své rozhodnutí, a vzhledem k tomu, že hnutí Euromajdan je nesilnějším občanským hnutím za svobodu a demokracii v Evropě od konce 80. let 20. století;

B.     vzhledem k tomu, že orgány prezidenta Janukovyče překročily zřetelnou hranici, když povolily bezpečnostním silám, aby použily ostré náboje proti protestujícím a rozmístily odstřelovače na střechy domů na náměstí Majdan, které je od konce listopadu ohniskem protivládních a proevropských protestů, a v jeho okolí; vzhledem k tomu, že v ulicích Kyjeva byli zabiti protestující a přihlížející, což vyvolalo mezinárodní pobouření a odsouzení;

C.     vzhledem k tomu, že do Kyjeva současně odcestovali ministři zahraničí tří členských států EU, aby zprostředkovali kompromisní řešení mezi prezidentem Janukovyčem a opozicí; vzhledem k tomu, že se jim podařilo zprostředkovat dohodu o plánu mírového a demokratické ukončení krize; vzhledem k tomu, že k dosažení této dohody přispěl i zvláštní vyslanec Ruska, který ji však nepodepsal;

D.     vzhledem k tomu, že prezident po podpisu dohody odcestoval z hlavního města na neznámé místo a předseda parlamentu krátce poté odstoupil, čímž zanechali zemi bez vlády, neboť předseda vlády rezignoval o několik týdnů dříve;

1.      vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodinám obětí z řad demonstrantů i bezpečnostních sil, důrazně odsuzuje veškeré násilí a vyzývá všechny ukrajinské občany, spolu s politickými představiteli a představiteli občanské společnosti, aby v této historické chvíli ve vývoji Ukrajiny jednali s maximální odpovědností;

2.      ostře odsuzuje surové a nepřiměřené zásahy pořádkových jednotek, které vedly k prudkému nárůstu násilí;

3.      oceňuje odpovědný přístup ukrajinského parlamentu, který převzal veškeré své ústavní funkce a vyplnil politické a institucionální vakuum způsobené rezignací vlády a odvoláním prezidenta, a je přesvědčen, že hnutí Euromajdan sehraje úlohu v budoucím politickém procesu na Ukrajině; všímá si opatření, které dosud přijal parlament, zejména ohledně návratu k ústavě z roku 2004, rozhodnutí uspořádat 25. května 2014 volbu prezidenta, rozhodnutí stáhnout policejní a bezpečnostní složky a propustit z vězení bývalou předsedkyni vlády Julii Tymošenkovou; žádá vytvoření vlády národní jednoty s co nejširší účasti, aby mohly být řešeny naléhavé potřeby této země;

4.      oceňuje ukrajinský lid za rychlou změnu moci a za jeho občanskou odhodlanost v posledních několika měsících, a poukazuje na to, že občanské a lidové protesty slouží jako příklad a budou znamenat předěl v dějinách Ukrajiny; zdůrazňuje, že toto demokratické vítězství občanů by nemělo být zmařeno pomstychtivostí nebo odvetnými opatřeními vůči protivníkům ani vnitropolitickými boji;

5.      žádá ustavení nezávislé komise, která by v úzké spolupráci s mezinárodním poradním výborem Rady Evropy vyšetřila případy porušení lidských práv, k nimž došlo od vypuknutí demonstrací;

6.      vyjadřuje pevnou podporu, sympatii a solidaritu všem lidem, kteří v posledních třech měsících v ulicích Kyjeva a na celé Ukrajině pokojně hájili základní evropské hodnoty, demokratickou odpovědnost, dodržování lidských práv, právní stát a právo na protest; zdůrazňuje, že demokracie není vláda většiny, nýbrž forma vládnutí založená na kontrole a vyváženosti; v této souvislosti vyjadřuje politování nad nedávným rozhodnutím ukrajinského parlamentu zrušit jazykový zákon a vyzývá k přijetí nového právního předpisu v souladu se závazky Ukrajiny vyplývajícími z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;

7.      naléhavě vyzývá Komisi, aby nalezla způsob, jak ve spolupráci s Mezinárodním výborem Červeného kříže zajistit zdravotní péči a pomoc všem, kteří se během demonstrací stali obětí násilí;

8.      vítá závěry přijaté na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. února 2014, a zejména rozhodnutí zavést cílené sankce, včetně zmrazení majetku a zákazu udělování víz namířeného vůči osobám zodpovědným za porušování lidských práv, a pozastavit platnost vývozních licencí na vybavení, které může být použito k vnitřním represím; všímá si, že tyto sankce měly mimořádný dopad na veřejné mínění Ukrajinců, a zastává názor, že tato opatření mohla být přijata dříve;

9.      domnívá se, že během tohoto přechodného období by měly být v rámci politiky EU vůči Ukrajině cílené a pružné individuální sankce a restriktivní opatření zachovány a že by měly být doplněny skutečným úsilím členských států o boj proti praní peněz a ukrývání majetku;

10.    žádá o okamžité a bezpodmínečné propuštění všech demonstrantů a nezákonně zadržovaných politických vězňů, o stažení všech obvinění proti nim a o jejich politickou rehabilitaci;

11.    doufá, že ústavní většina, která se zformovala v ukrajinském parlamentu v posledních několika dnech, může poskytnout základ pro zahájení národního dialogu, jehož se zúčastní všechny demokratické složky ukrajinské společnosti, a dosáhne se tak skutečného usmíření mezi zúčastněnými stranami, povede se obšírná diskuse o budoucnosti ukrajinského národa a zachová se jednotnost země;

12.    poukazuje na to, že návrh na podepsání dohody o přidružení stále platí a že EU je připravena ji podepsat, jakmile bude stávající politická krize vyřešena a pokud budou splněna kritéria stanovená Radou pro zahraniční věci v prosinci 2012;

13.    očekává, že Rada a Komise dodrží slib a budou i nadále Ukrajině pomáhat s překonáváním této hluboké politické a hospodářské krize, zejména v souvislosti s možnou naléhavou finanční nouzí zapříčiněnou mj. rozhodnutím Ruské federace pozastavit uvolnění druhé tranše určené na nákup ukrajinských dluhopisů;

14.    očekává, že Rada a Komise předloží společně s MMF, Světovou bankou, EBRD a EIB co nejdříve mimořádná opatření a dlouhodobý balíček konkrétní finanční podpory, která by Ukrajině pomohla vyřešit její zhoršující se hospodářskou a sociální situaci a poskytla by jí ekonomickou podporu pro zahájení nezbytných důkladných a komplexních reforem ukrajinského hospodářství;

15.    bere na vědomí, že možnostem dalšího rozvoje Ukrajiny stále brání rozšířená korupce, která podkopává důvěru občanů v jejich vlastní instituce; naléhavě proto žádá novou vládu, aby z boje proti korupci učinila hlavní prioritu svého programu; naléhavě žádá EU a Ukrajinu, aby přijaly okamžitá opatření, která zabrání dalšímu úniku kapitálu;

16.    je toho názoru, že nejlepší odpovědí na volání ukrajinské občanské společnosti a studentů, kteří během posledních několika dní demonstrovali na náměstích po celé zemi za podporu budoucího sblížení Ukrajiny s EU, je rychlé dokončení jednání o dohodě o bezvízovém styku mezi EU a Ukrajinou; upozorňuje, že tato dohoda posílí a usnadní výměny a kontakty mezi lidmi z řad občanské společnosti, což posílí vzájemné porozumění a poskytne ukrajinskému veřejnému mínění příležitost seznámit se s evropskými standardy a osvědčenými postupy ve všech oblastech; mezitím vyzývá k okamžitému zavedení dočasných, velmi jednoduchých a nenákladných postupů udělování víz;

17.    zdůrazňuje, že ustanovení dohody o vytvoření rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) nepředstavují pro Ruskou federaci z obchodního hlediska žádné nebezpečí a že dohoda o přidružení nijak nezasáhne do historických vazeb, které Ukrajina sdílí se svým východním sousedem; poukazuje na to, že společným cílem zůstávají politická stabilita, předvídatelnost a hospodářská prosperita;

18.    zdůrazňuje, že na Ukrajině není možné dosáhnout trvalého politického řešení bez konstruktivní a legitimní účasti Ruska, avšak odmítá představu nového rozdělení Evropy do sfér vlivu;

19.    vyzývá Rusko, aby zaujalo konstruktivní přístup a přestalo uplatňovat odvetná opatření a vyvíjet nepatřičný nátlak s cílem znemožnit svým sousedům uplatnit jejich suverénní právo svobodně rozhodnout o své budoucnosti, a vytvořit tak podmínky pro to, aby mohla mít Ukrajina prospěch z dvoustranných vztahů jak s EU, tak s Ruskem; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby s Ruskem hovořily jedním hlasem a podporovaly evropské aspirace zemí Východního partnerství, které si svobodně zvolí cestu prohlubování svých vztahů s EU; vyzývá v této souvislosti EU, aby ve WTO nebo v jakékoli jiné mezinárodní organizaci vystupovala na podporu Ukrajiny nebo jakékoli jiné země Východního partnerství v případě, že se dostane do sporu s Ruskou federací;

20.    vyzývá dále Komisi, aby spolupracovala s ukrajinskými orgány na nalezení možností, jak kompenzovat důsledky odvetných opatření přijatých Moskvou s cílem zamezit podpisu dohody o přidružení;

21.    dále se domnívá, že pro Ukrajinu existuje seriózní evropská perspektiva jdoucí za dohodu o přidružení, jakmile dá země jasně na srozuměnou, že je připravena zahájit reformy a přijmout a sdílet hodnoty EU v souladu s článkem 49 Smlouvy o EU;

22.    upozorňuje, že komunikační strategie EU v partnerských zemích stále není účinná; v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby zintenzívnila své úsilí s cílem vysvětlit příslušným segmentům veřejného mínění, jaké přínosy a výhody mohou pro zemi z dohody o přidružení vyplynout;

23.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.