Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0224/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0224/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0219/2014

Procedūra : 2014/2595(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0224/2014
Pateikti tekstai :
B7-0224/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0224/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

(2014/2595(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, dėl Rytų partnerystės ir dėl Ukrainos, visų pirma į savo 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje[1],

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos neeilinio 2014 m. vasario 20 d. posėdžio dėl Ukrainos išvadas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Ukrainos prezidentui ir vyriausybei priėmus sprendimą sustabdyti asociacijos susitarimo pasirašymą visoje šalyje į gatves spontaniškai išėjo šimtai tūkstančių žmonių, kad parodytų savo pritarimą Europos integracijai; kadangi Kijevo Nepriklausomybės aikštėje taikiai būręsi demonstrantai, siekdami, kad vyriausybė persvarstytų savo sprendimą, ragino imtis didelių politinių pokyčių; kadangi „Euromaidano“ judėjimas nuo devintojo dešimtmečio pabaigos yra stipriausias Europoje piliečių judėjimas už laisvę ir demokratiją;

B.     kadangi Prezidentui V. Janukovyčiui pavaldžios institucijos, leidusios saugumo pajėgoms prieš protestuotojus naudoti kovinius šaudmenis ir ant stogų Maidano aikštėje, kuri nuo lapkričio pabaigos buvo antivyriausybinių ir proeuropietiškų protestų epicentras, ir aplink ją dislokavusios snaiperius, akivaizdžiai peržengė ribą; kadangi protestuotojų ir stebėtojų egzekucija Kijevo gatvėse sukėlė didžiulį tarptautinį pasipiktinimą ir buvo pasmerkta tarptautinės bendruomenės;

C.     kadangi tuo pat metu į Kijevą išvyko trys ES užsienio reikalų ministrai, siekdami tarpininkauti, kad Prezidentas V. Janukovyčius ir opozicija rastų kompromisinį sprendimą; kadangi jiems tarpininkaujant pavyko pasiekti susitarimą dėl taikaus ir demokratiško krizės baigimo plano; kadangi pasiekti susitarimą padėjo ir specialusis Rusijos pasiuntinys, nors jis jo ir nepasirašė;

D.     kadangi pasirašius susitarimą Prezidentas išvyko iš sostinės nežinoma kryptim, o nerukus atsistatydino ir Parlamento Pirmininkas, taigi šalis liko be vyriausybės, nes Ministras Pirmininkas atsistatydino keliomis savaitėmis anksčiau;

1.      reiškia savo giliausią užuojautą aukų – demonstrantų ir saugumo pajėgų atstovų – šeimoms, griežtai smerkia visus smurtinius veiksmus ir ragina Ukrainos piliečius, taip pat politinius ir pilietinius lyderius šiuo Ukrainai istoriniu momentu veikti kuo atsakingiau;

2.      griežtai smerkia brutalius ir neproporcingus riaušių malšinimo pajėgų veiksmus, lėmusius dramatišką smurto protrūkį;

3.      teigiamai vertina atsakingą vaidmenį, kurį atliko Aukščiausioji Rada prisiimdama savo visapusiškas konstitucines funkcijas ir užpildydama politinį ir institucinį vakuumą, atsiradusį atsistatydinus vyriausybei ir atstatydinus Prezidentą, ir yra įsitikinęs, kad „Euromaidano“ judėjimas atliks svarbų vaidmenį Ukrainos politiniame procese ateityje; atkreipia dėmesį į parlamento iki šiol priimtas priemones, pirmiausia susijusias su grįžimu prie 2004 m. konstitucijos, sprendimu 2014 m. gegužės 25 d. surengti prezidento rinkimus, sprendimu atšaukti policijos ir saugumo pajėgas ir iš kalėjimo paleisti buvusią Ministrę Pirmininkę Juliją Tymošenko; ragina suformuoti nacionalinę vienybės vyriausybę, kuri būtų kuo labiau įtrauki, kad patenkintų neatidėliotinus šalies poreikius;

4.      žavisi Ukrainos žmonėmis dėl to, kad buvo greitai pakeista valdžia, ir dėl to, kad pastaraisiais mėnesiais jie pademonstravo pilietinį atkaklumą, pabrėžia, kad šis pilietinis ir tautinis protestas yra pavyzdinis ir kad tai bus Ukrainos istorijos takoskyra; pabrėžia, kad šios demokratinės, pilietinės pergalės neturėtų gadinti nei jokia keršto dvasia, nei atpildo priešininkams veiksmai, nei politinės vidaus kovos;

5.      ragina sudaryti nepriklausomą komisiją, kuri, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Tarybos Tarptautine patariamąja komisija, ištirtų nuo demonstracijų pradžios įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus;

6.      reiškia savo tvirtą paramą, simpatiją visiems ir solidarumą su visais, kurie pastarųjų trijų mėnesių laikotarpiu taikiai rinkosi Kijevo ir visos Ukrainos gatvėse, kad paremtų pagrindines Europos vertybes, demokratinę atskaitomybę, pagarbą žmogaus teisėms, teisinės valstybės principą ir teisę protestuoti; pabrėžia, kad demokratija nėra daugumos valdymas, o stabdžių ir atsvarų principu grindžiama valdymo forma; apgailestauja dėl Aukščiausiosios Rados neseniai priimto sprendimo panaikinti kalbų įstatymą ir ragina priimti naują teisės aktą, atitinkantį Ukrainos įsipareigojimus pagal Europos regioninių arba mažumų kalbų chartiją;

7.      ragina Komisiją rasti būdus suteikti medicininę priežiūrą ir paramą visiems smurtą per demonstracijas patyrusiems asmenims bendradarbiaujant su Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus komitetu;

8.      teigiamai vertina Užsienio reikalų tarybos neeilinio 2014 m. vasario 20 d. posėdžio išvadas ir ypač sprendimą nustatyti tikslines sankcijas, įskaitant asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, turto įšaldymą ir vizų draudimą jiems, taip pat sustabdyti įrangos, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, eksporto licencijas; pažymi, kad šios sankcijos turėjo didžiulį poveikį Ukrainos viešajai nuomonei, ir laikosi nuomonės, kad šios priemonės galėjo būti priimtos anksčiau;

9.      laikosi nuomonės, kad tikslinės, lanksčios ir individualios sankcijos ir ribojamosios priemonės turėtų būti išsaugotos – pereinamuoju laikotarpiu tai būtų dalis ES politikos Ukrainos atžvilgiu – ir papildytos rimtomis kovos su pinigų plovimu ir turto slėpimu pastangomis ES valstybėse narėse;

10.    reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus neteisėtai sulaikytus demonstrantus ir politinius kalinius, panaikinti jiems visus kaltinimus ir juos politiškai reabilituoti;

11.    tikisi, kad pastarosiomis dienomis Aukščiausioje Radoje suformuota konstitucinė dauguma gali būti pagrindas nacionaliniam dialogui pradėti įtraukiant visus demokratinius Ukrainos visuomenės komponentus, siekiant tikrai sutaikyti šalis, išsamiai aptarti ukrainiečių tautos ateitį ir išsaugoti šalies vienybę;

12.    pažymi, kad pasiūlymas pasirašyti asociacijos susitarimą tebegalioja ir kad ES pasirengusi jį pasirašyti kai tik bus išspręsta dabartinė politinė krizė ir jei bus laikomasi Užsienio reikalų tarybos 2012 m. gruodį nustatytų kriterijų;

13.    tikisi, kad Taryba ir Komisija tęsės pažadus ir toliau padės Ukrainai įveikti šią gilią politinę ir ekonominę krizę, pirmiausia kalbant apie galimas skubias finansines reikmes, kurias lėmė, inter alia, Rusijos Federacijos sprendimas sustabdyti antrosios dalies Ukrainos obligacijų pirkimą;

14.    tikisi, kad Taryba ir Komisija kartu su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF), Pasaulio banku, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) ir Europos investicijų banku (EIB) kaip įmanoma greičiau pateiks neatidėliotinas priemones, taip pat ilgalaikį konkrečios finansinės paramos paketą, kad padėtų Ukrainai įveikti savo blogėjančią ekonominę ir socialinę padėtį ir suteiktų ekonominę paramą, reikalingą būtinoms nuodugnioms ir visapusiškoms Ukrainos ekonomikos reformoms inicijuoti;

15.    pripažįsta, kad išplitusi korupcija toliau varžo Ukrainos vystymosi potencialą ir kenkia piliečių pasitikėjimui savo pačių institucijomis; todėl ragina naująją vyriausybę užtikrinti, kad kova su korupcija taptų didžiausiu jos programos prioritetu; ragina ES ir Ukrainą imtis neatidėliotinų tolesnio kapitalo nutekėjimo prevencijos veiksmų;

16.    laikosi nuomonės, kad greitas ES ir Ukrainos susitarimo dėl bevizio režimo užbaigimas – geriausias būdas atsiliepti į Ukrainos pilietinės visuomenės ir studentų, keletą pastarųjų dienų dalyvavusių aikštėse rengtose demonstracijose už Ukrainos europietišką pasirinkimą, raginimus; pažymi, kad sudarius tokį susitarimą būtų paspartinti pilietinių visuomenių tarpusavio mainai ir žmonių tarpusavio santykiai, taip padidėtų tarpusavio supratimas ir Ukrainos viešosios nuomonės formuotojai įgytų galimybę susipažinti su Europos standartais ir geriausia praktika visose srityse; kol kas ragina nedelsiant pradėti taikyti laikinas, labai paprastas ir nemokamas vizų procedūras;

17.    pabrėžia, kad glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo nuostatos – joks komercinis iššūkis Rusijos Federacijai ir kad asociacijos susitarimas neturi neigiamos įtakos istoriniams ryšiams, kuriais susijusios Ukraina ir ši jos Rytų kaimynė; pažymi, kad bendrasis tikslas tebėra politinis stabilumas, nuspėjamumas ir ekonominis klestėjimas;

18.    pabrėžia, kad joks ilgalaikis politinis sprendimas Ukrainoje negali būti pasiektas be konstruktyvaus ir teisėto Rusijos indėlio, tačiau atmeta naujo Europos padalijimo pagal įtakos zonas idėją;

19.    ragina Maskvą vadovautis konstruktyviu požiūriu ir liautis taikius baudžiamąsias priemones ir naudojus netinkamą spaudimą siekiant pakenkti savo kaimynių suvereniai teisei savarankiškai spręsti dėl savo ateities, kad Ukrainai būtų sukurtos sąlygos naudotis dvišaliais santykiais ir su ES, ir su Rusija; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti, kad, remiant Rytų partnerystės šalių, savanoriškai pasirinkusių gilinti savo santykius su ES, europinius siekius, su Rusija būtų kalbama vienu balsu; šiame kontekste ragina ES imtis veiksmų siekiant paremti Ukrainą ar bet kurią kitą Rytų partnerystės šalį Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) ar bet kurioje kitoje tarptautinėje organizacijoje tuo atveju, jei kiltų ginčas su Rusijos Federacija;

20.    be to, ragina Komisiją dirbti kartu su Ukrainos valdžios institucijomis siekiant rasti būdus baudžiamųjų priemonių, Maskvos nustatytų siekiant sustabdyti asociacijos susitarimo pasirašymą, poveikiui atsverti;

21.    be to, mano, kad Ukraina turi ne tik galimybę pasirašyti asociacijos susitarimą, bet ir rimtą galimybę dėl europinės perspektyvos, kai tik ši šalis parodys konkrečius ženklus, kad yra pasirengusi pradėti vykdyti reformas ir perimti ES vertybes bei jomis vadovautis pagal ES sutarties 49 straipsnį;

22.    pažymi, kad ES komunikacijos strategija šalyse partnerėse iki šiol nepakankamai veiksminga; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant atitinkamiems viešosios nuomonės segmentams paaiškinti galimą asociacijos susitarimo naudą ir pranašumus;

23.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.